Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

A Magyar Nádori Szövetség (MNÁSZ) programja

 

2009-04-28.
Magyar Nádori Szövetség (Kőműves Géza, a MNÁSZ elnöke)

Magyar Nádori Szövetség

„A tiszta nemzeti ügy!”

Programja

Tartalomjegyzék:

 TOC \o "1-1" \h \z \u Adatlap.. PAGEREF _Toc205091828 \h 2

2. A Magyar Nádori Szövetség alapelvei PAGEREF _Toc205091829 \h 3

3. A Magyar Nádori Szövetség alapító levele.. PAGEREF _Toc205091830 \h 4

4. A Nádori Testület kiáltványa a magyar nemzethez.. PAGEREF _Toc205091831 \h 5

5. Deklarációnk: a demokratúra politikai elvetése! PAGEREF _Toc205091832 \h 7

6. A M. Nádori Szövetség szervezeti és működési szabályzata.. PAGEREF _Toc205091833 \h 8

7. A M. Nádori Szövetség új-alkotmánytervezetéből: PAGEREF _Toc205091834 \h 10

8. A M. Nádori Szövetség nemzet és világmegmentő programja.. PAGEREF _Toc205091835 \h 14

9. Magyarázatok és fogalmak: PAGEREF _Toc205091836 \h 19

10. A Nádori Testület feladatkörei PAGEREF _Toc205091837 \h 22

11. A Nádori Testület határozatai: PAGEREF _Toc205091838 \h 24

 

1.    A Magyar Nádori Szövetség adatlapja

 

 

Magyar Nádori Szövetség (MNÁSZ)

 

 

 

Adatlap

Nádori Szövetség Elnöke

Kőműves Géza

Alelnök

Tatár József

Ügyvezető elnök

Ekrem Kemál György

 

Alapítva

2007. december 21.

Székhelye, levélcíme

SOPRON; 9400 Sopron, Puttonyos köz 8. szám

 

Ideológiája:

Valódi keresztény tradicionalizmus (hagyománytisztelet);

Politikai elhelyezkedése:

Nem pártalapú választási szövetség;

A szövetség felépítése:

Területi népképviseleti szervezet;

Működési forma:

Bejegyzett választási szövetség;

Filozófiája:

A fenntartható élet;

Országvezetési elve:

Kettőshatalmi rendszer: államfő és nádor.

 

Hivatalos színe

türkizkék

 

Weboldal

http://nadoritestulet.network.hu

E-mail címe

nadori.szovetseg@freemail.hu

2. A Magyar Nádori Szövetség alapelvei

 

Magyarország Új Alkotmányának, a Szent Korona Eszme alapelveiből megfogalmazott fő tételei:

 

1. § Magyarország független (szuverén) állam.

 

2. § Magyarország államformája: Szent Korona Országa (köztársaság).

 

3. § Magyarország állameszméje: valódi keresztény érték és hagyománytisztelet (konzervativizmus).

 

4. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon hozzáférést, elérhetőséget élvez.

a) A Szent Korona tagja minden magyar állampolgár és az államalkotó nemzetiségek, bárhol dolgozzanak a világon. Továbbá, ha a Szent Korona Országának területén élnek és/vagy adóznak, s amennyiben az ország egységének érdekeit szolgálják.

b) Államalkotó nemzetiség az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájával segíti a Szent Korona Országának boldogulását.

 

5. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai az igaz világerkölcs szerint, a használata idejéig bérleti jellegű tulajdonviszonyban birtokolhatnak, a lakóingatlanok kivételével. Az előbbiek közül a magyar föld, vagy a rajta létesült gazdasági vállalkozások a települések közigazgatási területén belül kizárólag az ott élő polgárok és az ország érdekeit szolgálhatják. Kiemelve a települések lakosságának az arányos termelőeszközhöz, vagy munkalehetőségéhez jutása jogát.

A bérleti tulajdonviszony jogai nem azonosak a magántulajdon joggal, ezért:

a.) Nem semmisítheti meg a bérleti tulajdonviszonya tárgyát;

b.) Csak a lakóközössége engedélyével változtathatja meg a vállalkozása rendeltetését;

c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházható át (örökíthető) a bérleti jogviszony. A vállalkozás befejeztével az örökösének, hiányában kizárólag csak a lakóközösségére szállhat át a vagyon további működtetésre.

 

6. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

 

7. § A Szent Korona felségterületén megszerzett eddigi birtokjogok, ha a tulajdonosok azokat a továbbiakban a lakóközösségek és a nemzet érdekében működtetik, nem sérülhetnek, az esetleges erkölcsi és jogi kétségek rendezése mellett.

 

8. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

3. A Magyar Nádori Szövetség alapító levele

A Magyar Nádori Szövetség (röviden Nádori Szövetség, vagy mozaikszavában MNÁSZ)) azzal a nemes céllal jött létre, hogy a demokrácia csődjétől végveszélybe került Magyarországot, a Szent Korona eszmeisége alapján kivezesse a jövője helyes társadalmi útjára.

A magyar nép – elvéve ősiségét, ősvallását, természetalapú életvitelét, szakrális államformáját – nem találja az ősei által kijelölt történelmi utat. A társadalmi bajokra nem látva orvoslást, egyre inkább befeléforduló, atomizálódó, túlélő és meghúzódó magatartásformákba menekül. A Nádori Szövetség célja, hogy végre feltárja és elmondja a nemzetnek az eddig eltitkolt igazságait. Elhatározott feladatunk a nemzet igazságai alapján, hogy közös munkával egy valós jövőképet alkossunk az ország eddigi legnehezebb helyzetéből való kilábalásra.

Mi, a Nádori Szövetség létrehozói, megbízott tisztségviselői arra esküszünk fel, hogy az utolsó kárpát-medencei HONEGYESÍTŐ hős Árpád vezér és a vérszeződő vezérei nyomdokain haladva, egy megismételt egységbe hívjuk az ország népét. De Mi, ellenkezően a mai uralkodó politikai elitek gyakorlatával, nem a döntésképtelen, korrupcióba fulladó demokrácia, a legkártékonyabb emberi államforma nevében javasoljuk a jelen nemzetegyesítést végrehajtani.

Mi szeretnénk az Önök javára kérni: az egyöntetűen egyszemélyes felelősségvállaló, a megválasztott képviselőink éves eredmény-beszámolóira alapozódó, visszahívható, ezért cselekvésre képes Szent Korona Országát, a VALÓDI ŐSKERESZTÉNY KONZERVATÍV MAGYARORSZÁG megvalósítása érdekében a magyar emberek összefogását, a magyar őskereszténység területi népképviseleti hagyományainak a felélesztésével.

Javasoljuk: a Parlament a területi egységek választott képviselőre alapozódjon, akik a lakóközösségeikben már bizonyították önálló életvitelre való képességüket, és akik felesküdnek az ország egységének és létének a fenntartására. A képviselőink a saját maguk boldogulása mellett, a társadalmi elkötelezettségüket rendszeres fizetés nélkül, költségtérítéses viszonyban lássák el. A Magyar Parlament a hagyományos kétkamarás országgyűlés működési formát alkalmazza. A 100 fős törvényhozó Felsőház, a 19 megye és Budapest (20*5) területi képviselője mellett, a maximum 400 fős Alsóház ellenőrző szerepével működjön, amely a nemzeti elkötelezett egyházak, társadalmi szervezetek, pártok és a nemzetiségek választott képviselőiből állana.

Az államvezetés szintén a magyar hagyományok alapján a kettős hatalmi rendszerre épüljön. Az ország egységének fenntartója a határozatlan időre és országos titkos választással megválasztott Államfő (Kende), aki a képessége és az ország boldogulása idejéig az évenkénti beszámolója elfogadása alapján maradhatna hivatalában. Az ország működtetésére és védelmére a Felsőház által választott vagy megerősített Nádor (Gyula) lenne hivatott. A ősiségből levezethetően, az állam vészhelyzete vagy háborús konfliktusa esetén, a Nádor, az államfő által ráruházott egyszemélyi hatalommal vezetné az országot. Ugyanúgy, ahogy a honfoglalás idején Álmos „Kende” átadta a fiának Árpád „Gyulának” a teljes államhatalmat (vagyis Álmos megölésének hangoztatása a honegyesítés harcai előtt, súlyosan téves történelmi eszme szüleménye!).

A Nádori Szövetség az ország belső bajait – a nemzetközi elfogadásra is ajánlott – az igaz erkölcsi értékre alapozódó jogrendszerrel szeretné orvosolni. Ennek öt-hat mindenki által érthető és elfogadható pontja lehet csak alkalmas az ország egységének a helyreállítására.

A Nádori Szövetséghez kapcsolódó polgárok, vallások, társadalmi szervezetek, a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazottak szerint csatlakozhatnak a szövetséghez. A szövetség létrehozásáért a nemzeti minimum érvényrejutását a nemzet és világmegmentő programunkban: „A magyarok istene az Ősi-napisten újra fénylik” című könyvben közreadtuk. Kérünk minden csatlakozót, e könyv nemzetegyesítő programjának a megismerésére, elfogadása esetén a csatlakozásukra. Mert hitünk szerint az ország, csak az őseink által reánk hagyományozott tudásnak az újraértelmezésével, közös cselekvéssel vezethető a boldogabb és fenntarható élete felé.

  Nem kell az áldemokrácia, nem kell a jelenlegi liberális álszabadság, a Nemzet elhivatott, bölcs vezetőkért, igazságért, a természettel ölelkező, reményteljes emberiségért, szerény jólétért, biztonságért kiált!

4. A Nádori Testület kiáltványa a Magyar Nemzethez

 

A magyar nemzeti akarat érvényesítéséért, az ősi időkből sarjadó hun-magyar erkölcsünkre, hagyományainkra, tiszta észre, nemes lélekre, természetalapú őskeresztény hitünkre épülő független Magyarországért, a társadalmi igazságosságért, biztonságért és fenntartható életért!

„Legyen Béke, Becsület, Egyetértés és

Független, Konzervatív MAGYARORSZÁG!”

AKARATUNK:

1.       Jogfolytonos magyar történelmi alkotmány, a Szentkorona-tan rehabilitálása, az elnyomásunkra nyakunkba varrt, hazaárulók ragaszkodásának fontos tárgya, a jelenlegi alkotmánynak nevezett kreatúra eltörlése és az ország kitakarítása után valódi jog-, vagyon- és létbiztonságot, nemzetbiztonságot garantáló területi népképviseleti rendszer. Kétkamarás országgyűlés, egyéni képviselőjelöltekkel a felsőházba, szakmai, társadalmi szervezetekkel az alsóházba! A régi magyar hagyományoknak megfelelően (Kende és Gyula), kettős hatalmi rendszer: Köztársasági elnök, vagy éppen Király és a másik pólus a Nádor.

2.      Magyar nemzeti önrendelkezés biztosítása, állampolgárság az anyaországtól elszakított összes magyarnak, majd lehetőség esetén nemzetegyesítés! 

3.      A magyar föld kincseinek, természet adta ajándékainak, stratégiai erőforrásoknak nemzeti kézben tartása és környezetkímélő felhasználása. Az egész természeti környezet hatékony védelme, alternatív energetikai megoldások kifejlesztésének kiemelt támogatása, találmányok soron kívüli elfogadása és azonnali hasznosítása. 

A Haza egyetlen röge sem eladó!

Az országot kiárusító hazaárulók példás megbüntetése!

4.      A Magyar Nemzet modern formában, neoliberális, globalista módszerekkel történő, 1989 óta zajló újabb megszállásáért, valamint a nemzet teljes kirablásáért, népünk nyomorba döntéséért felelősek, a kozmopolita maffia újabb hatalomátmentésén serénykedők, az összes párt szigorú felelősségre vonása, elszámoltatása, teljes körű, napjainkig ható átvilágítás. Magyar közigazgatás, magyar igazságszolgáltatás, törvény előtti egyenlőség, a magyarellenes pártok és egyesületek betiltása!

5.       Közös és arányos teherviselést, a jogtalanul magas, közpénzt terhelő fizetések lefaragása, kiemelt nyugdíjak megszüntetése, az elorzott közvagyon visszavétele, az érintett cégek és magánszemélyek vagyonának zárolása, a sokszorosan visszafizetett államadósság törlesztésének megtagadása, magyar nemzeti pénzintézet!

6.       A nagycsaládosokat, kisvállalkozókat támogató, szolid adórendszer bevezetése és a fenntartható életért küzdő magyar vállalkozások hivatali szervek általi szekatúrájának, fejésének, megfélemlítésének kíméletlen felszámolása, viszont közös érdek alapján a termékminőség szigorú ellenőrzése. Az itthon megtermelhető idegen árumennyiség szigorú korlátozása és szigorú védelem az árunak nevezett külföldi mérgező szemét ellen. Az adóhatóság és a számvevőszék elfogulatlan, elsősorban a fehérgalléros bűnözők, honi és nemzetközi maffiák leleplezésére hivatott működtetése!

7.       A tudatos nemzetvesztő politikával szemben családközpontú, nemzetgyarapító társadalom- és egészségpolitika, a népességcsökkenés megállítása, teremtett világunk, életterünkként történő megőrzése!

8.       A Haza megvédésére képes és hajlandó Honvédség, kézifegyvereit otthon tartó, csak az alkotmánynak alárendelt Népfelkelő Nemzetőrség, melynek stabil alapját képezi a kitűnően képzett, kőkemény hazafiakból álló Kárpát-medencei Székely-Magyar Nemzetőrség, valamint (a Jobbik vezetőitől történő függetlenedés és vezetői szintű megtisztulás esetén) a nemes szándékú, szintén tisztességes és felelősségteljes magyarokból álló Magyar Gárda!

Idegen befolyástól mentes magyar Titkosszolgálat, az államalkotó Magyar Nemzet védelmét ellátó Rendőrség és Csendőrség. Mindezen egységek élenjáró nemzeti érzületre, magyar szellemiségre nevelése, hiszen értünk, nem ellenünk kell, hogy legyenek!

9.       A Magyar Állam közrendjének és közbiztonságának védelmében a köztörvényes büntetési tételek megemelése, a visszaesőknél zéró tolerancia, a teljességgel bizonyíthatóan előre megfontolt, aljas szándékkal elkövetett gyilkosság esetén halálos ítélet. Az etnikai alapú bűnözéssel szembeni határozott és erőteljes fellépés, új bevándorlási politika, az 1989 óta nem magyaroknak kiadott állampolgárságok, letelepülési engedélyek felülvizsgálata!

10.  A nemzeti érdekű tömegtájékoztatás szabadsága, a nemzetellenes cenzúra eltörlése! A magyarellenes és társadalomellenes televízió- és rádióadók, sajtótermékek betiltása, a kereskedelmi TV-csatornák jogtalanul elengedett köztartozásainak felülvizsgálata, tartozások behajtása, a reklámtevékenység szigorú korlátozása, új médiatörvény! A frekvenciák újra elosztása!

11.  Az oktatásnak, a tudománynak és a kultúrának a Magyar Nemzet szolgálatába történő állítása, minden magyarellenesség csírájában történő elfojtása, az egyetemes értékek megőrzése, a világtörténelem egyik legtöbbet szenvedett népe, a magyarok életigazságainak képviselete, a nemzet nagyjai, hősei és áldozatok emlékezetének, hagyatékának következetes védelme. Az aljas megtorlásban, kiemelt elnyomásban részesülők, valamint családtagjaik erkölcsi és anyagi kárpótlása. Az utóbbit az elkövetők, szellemi, anyagi örököseik, tulajdonképpeni jogutódjaik kötelesek megfizetni!

12.  A Magyar Nemzet vágóhídját, az idegen érdekek korlátlan biztosítását jelentő EU- és a nemzetek függetlenségét megvédeni hivatott, de nemzeti függetlenségek vérbetiprására-megszállására, a világ kozmopolita bűnszövetkezeteinek fegyveres érdekérvényesítésére specializálódott NATO- hoz fűződő tagságunk felfüggesztése és a szerződések azonnali felülvizsgálata!

13.  A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan kell, hogy legyen!

A Súlyos bűnöket, köztük a tudatos hazaárulást és a mostani gátlástalan nemzetvesztést leszámítva, nem az számít ki honnan jött, vagy megvezetett MSZMP-MSZP-SZDSZ-FIDESZ tag volt-e, hanem csak az számít, hogy most hol tart és hová megy!

Mi megszállt hazájú, elnyomott, kizsigerelt magyarok valamennyien

egyek vagyunk, együtt határolódunk el hazaárulóinktól,

 s együtt szabadítjuk fel a Nemzetet!

Nekünk nem kell az áldemokrácia, nem kell a jelenlegi liberális álszabadság, a Nemzet elhivatott, bölcs vezetőkért, igazságért, a természettel ölelkező, reményteljes emberiségért, szerény jólétért, biztonságért kiált!

5. Deklarációnk: a demokratúra politikai elvetése!

Mióta eszmélünk, rendszertől függetlenül minden hatalom a demokráciát szajkózza és akkor teszi ezt a legintenzívebben, amikor a legnagyobb aljasságokat követi el a nemzete ellen és amikor az előbbiből adódóan „ ég a háza”.

Ez alapvetően megerősít bennünket abban, hogy esetleges személyi vonatkozásától eltekintve nincs változás, mindig ugyanaz a hatalom, mindegyik ugyanúgy része a sátáni (pénzisteni) működésnek, hiába nevezi magát más rendszernek, vagy más kormánynak.

Kissé felületesen tehetnénk olyan megállapítást, mert részben igaz, miszerint a demokrácia nem az egészséges nemzet jól nevelt, jobbára helyesen gondolkodó tagjai akarata szerint, az elhivatott kevesek vezetésével működik, hanem az irányításra alkalmatlan tömeg (többség) uralma, mely rossz vezetőket választ. Ezért kiüresedett a demokrácia jelzőjű pártformációk fogalma és szerepe (pld: szociáldemokrácia, kereszténydemokrácia). Helyette a tradicionális (valódi konzervatív) jelző a helyes.

Ez picit helytelen, hiszen a „pünkösdi királyságát” élő sátáni hierarchia aljas céljaihoz eszközként használja a demokráciát, közelebbről a parlamenti demokratúrát, hiszen az emberek nagy része az önzésénél fogva könnyen befolyásolható, tehát még csak nem is az alkalmatlan tömeg, többség, hanem a sátán uralmának terepe.

Az alkalmas emberekből kikristályosodott, pozitív töltésű, isteni akaratot közvetítő, hierarchikus (konzervatív) nemzetvezetéssel ellentétben – ahová a sátán és serege nehezen tud beférkőzni – a demokrácia az egyetlen alkalmas társadalmi eszköz a sátáni uralomra.

Technikái által közvetített liberalizmusával, szorosan hozzátartozó értéktelenséggel, minden, évezredek alatt kialakult, jól bevált érték szétzilálásával, nem szakrális mesterségbeli, hanem száraz, „racionális” tudással, tehát butítással alkalmassá teszi, lefokozza a nemzetet tömeggé, hogy az alkalmas legyen az újból s újbóli megvezettetésre, fokozottan önző, un. megfontolt és gyáva legyen.

Alkalmas legyen bevenni a demokratúrát, mint valami pozitívumot és alkalmas legyen arra, hogy a demokrácia jegyében a részletekben vesszen el, ne vegye észre, hogy esetlegesen a részletekben elért győzelme még csak meg van engedve, hiszen úgyis ellensúlyozzák azt a bőrére másként.

A sátán és népe vigyáz arra, hogy az ember képtelen legyen felemelkedni legalább olyan magasságra, ahonnan rálát a cseppet sem bonyolult egészre és bölcsen lerázza a demokráciát, és egyszerű kivezető utat keressen.

A sátán ügyel arra, hogy ő is békét, szeretetet hirdessen. Az ő békéjét és szeretetét, mely valójában arról szól, hogy őt és népét szeressék, hagyják békén, hagy rombolja tovább a természetet, hagy züllessze tovább az emberiséget.

Lehet, hogy a Sátán a Pénzisten (globalizáció) képében, hamarosan hasonló gondolatokkal lép fel, de a sajátos célja érdekében!

  Nem kell az áldemokrácia, nem kell a jelenlegi liberális álszabadság, a Nemzet elhivatott, bölcs vezetőkért, igazságért, a természettel ölelkező, reményteljes emberiségért, szerény jólétért, biztonságért kiált!

 

6. A M. Nádori Szövetség szervezeti és működési szabályzata

Alaptételek:

A Nádori Szövetség nem pártszervezet.

Szervezeti felépülése a területi elv alapján a lakóközösségek horizontális szövetsége.

A Nádori Szövetség célja horizontális választási szövetségként a választási győzelem kivívása. A választási győzelme esetén – Új Alkotmány létrehozásával – a magyar hagyományoknak megfelelően, az évezredekig hatékony és természetkövető ómagyar nemzetségek államszervezetének rekonstrukciójával, a jövő társadalmának felépítése. Feladata ezért kettős. Elsőként: indulni kell az esedékes országgyűlési választáson a ma érvényben lévő választási törvény szerint. Másodszor: győzelme esetén Új Alkotmány elfogadtatásával a programjának a végrehajtása.

Megjegyezve: támogatnánk a következő általános országgyűlési választások előtti megegyezéses alkotmánymódosítást, a magyar sajátosságok szerinti népszavazási rendszer visszaállítására.

A Nádori Szövetség kettős hatalmi felépülése:

I. NÁDORI TESTÜLET

 

A Nádori Szövetség legfelsőbb politikai döntéshozó szerve.

Választási győzelem esetén

Köztársasági Elnöki Testület-té alakul.

 

Legfőbb feladata: a szövetség országgyűlési és helyhatósági választási harcának a megvívása, továbbá a Köztársasági Elnök és a Nádor személyének a jelölése.

Létszáma: 12 fő. Határozata többségi, egyenlőség esetén elnöki szavazattal.

Vezetője: a Nádori Szövetség Elnöke, valamint elnökhelyettese.

Tagja: Nádori Szövetség ügyvezetője, tulajdonképpen a leendő Nádor – jelölt, a Nádori Tanács felállásával a hatalommegosztás elve szerinti működéssel.

További tagjai: 10 fő, a szükséges feladatok szerint. Mint a felállt szervezőbizottság tagjai, önálló elnökhelyettesi hatáskörrel rendelkeznek.

Az ülései tanácskozási joggal bővíthetők, a csatlakozó szövetségek vezetőivel és szakirányú vezetőkkel.

 

II. NÁDORI TANÁCS

 

A Nádor vezetésével az országügyek legfelsőbb és területi alapú

végrehajtó szerve.

 

 

Legfőbb feladata: a választási győzelem esetén az ország egységének, működésének és védelmének biztosítása, miniszterelnök jelölő szervezet.

Nádor fogalma: területi népképviseleti (rendi) országgyűlés elnöke.

Létszáma: 21 fő. A 19 megye és Budapest, azaz 20 fő (főispánok) és a Nádor.

Vezetője: az ügyvezető, később Nádor- jelöltként a mindenkori Nádor. A tanácsüléseken a Nádori Szövetség Elnöke a kettős hatalmi elv szerint vesz részt.

A tanács 21 fős döntés-végrehajtó fórum. Feladata, az ország stratégiai és taktikai kérdéseinek döntés előkészítése. Választások időszakában a szövetség megyei választási középszerveinek irányító testülete.

 

A Nádori Szövetség a célját a fenti szervezeti formában látja elérhetőnek. Elmélete a legfelsőbb vezetői köröktől a kettős hatalmi berendezkedés (Fejedelemség), a politikai Elnök (Kende) és a végrehajtó Nádor (Gyula) szerepkörében. A kettős hatalmi elv végigkövethetően érvényesül az államigazgatás egészén. Úgy, mint az országgyűlés törvényhozó hatalma, a végrehajtó minisztertanáccsal, egészen a Polgármester (Bíró) politikai hatalmával szemben a Jegyző végrehajtó törvényességi szakigazgatásával.

A Nádori Szövetség kettős feladatának megfelelően a szervezeti felépítése is kettős. Meg kell felelnie a soron következő választásokon való eredményes szereplésnek. A szervezeti felépülésében a hatékony működése érdekében, első fázisban a Nádori Szövetség legfelső politikai döntéshozó testülete, a választási harc megvívását vezető Nádori Testületé a legfőbb szerep. A 12 fős Nádori Testület a felállása napjától, mint a szövetség szervező bizottsága tevékenykedik. A vezetésével, a megyeközpontú területi alapszervezetei és a mellé csatlakozott társadalmi szervezetek alkotnák a választási szövetséget.

A testülethez azok a társadalmi szervezetek csatlakozhatnának, akik megfelelnek a törvényi előírásban előírt taglétszámmal. Továbbá, a lakóközösségekből jelentkező tagok, egy-egy alapszervezetben tömörülve alkothatnák a szövetség tagságát. A Nádori Szövetséghez csatlakozó tagjainknak és társadalmi szervezeteknek, egy dologban, a szövetség programjának és ideológiájának megismerése után, azzal egyetértésben kell cselekedni. Minden lakóközösségben legalább egy tagszervezet működése indokolt.

A Nádori Testület további feladatai közé tartozik a Nádori Tanács felállítása. Ez a testülete a jelenlegi közigazgatási egységekre, a megyékre épülne. Ugyanúgy kettős feladattal. Elsőként a választási harc megvívására minden megye, a szövetségi tagszervezeteiből megalakítaná a Nádori Tanács Megyei Választási Szervezetét, melynek megválasztott küldötte a Nádori Tanácstag képviselné a megye lakóközösségeit az országos ülésein. A területi választási középszervek vezetőiből megalakított Nádori Tanács a Nádor vezetésével működne, a megyék választási feladatainak összehangolásával.

Választási győzelme esetén lép életbe a második feladatkör. Kezdeményezi az Új-alkotmánya elfogadtatását. Az Új-alkotmány hatálybalépésével a Nádori Szövetség a programjának a végrehajtása a Nádori Testület politikai felügyeletével a Nádori Tanács kezébe helyeződik át. A tanács maga a területi népképviseleti elv alapján, a településeken az Új-alkotmány szerinti helyhatósági választásokon mandátumot szerző polgármesterei (nemzetségfői) közül és által, titkos szavazással megválasztott egy-egy megyeküldött, másként a polgármesterek választotta nádori tanácstagok képviselői testülete. Lényege, a választásokon már tényleges hatalommal felruházott területi vezetők döntéshozó testülete.

A Nádori Szövetség lakóhelyi alapszervezetei és szövetségesei, a választások után a helyi poliszok újra közösséggé válásán dolgoznának tovább.

A szövetség választási harca megvívásának főbb lépései:

a)      Követeljük az új területi népképviseleti választási rendszer alkotmányba foglalását a következő országgyűlési választások előtt;

b)     Ha ez nem sikerül, célunk a következő választásokon hatályos szabályok alapján megnyerni a választási küzdelmet;

c)      Választási győzelem esetén Új-alkotmány elfogadtatásával már a programunk szerinti Magyarország felépítése.

d)     Az Új-alkotmány kimondaná a jelenlegi politikai államszervezetek feloszlatását, elszámoltatását, és helyébe létrehozná a területi népképviseleti rendszerű, a valódi őskereszténységre, hagyománytiszteletre épülő, Konzervatív Magyarország államszervezetét, mely fogalom pontosan azonos a Szent Korona Országa köztársaságával;

e)      A politikai alapú pártok nemzetmegosztási gyakorlatának az azonnali megfékezése, a mai országgyűlés feloszlatása, és helyébe a helyhatósági területi alapú népképviseleti választások bevezetése.

7. A M. Nádori Szövetség új-alkotmánytervezetéből:

Vitaanyag:

A Nádori Szövetség választási győzelem esetén, bemutatásként az Új Alkotmánytervezetéből az állam felépítésének programrészlete:

Az állam

Magyarország: valódi keresztény konzervatív állam.

A jövő Magyarországának alaptézisei: 1. A jogrendszerben az igaz értékalapú erkölcsi eszme, a becsület váljon vezető erővé. 2. A szabadelvűség helyett az emberi kötelességek elsőbbsége érvényesüljön. 3. Az egyetértés a lakóközösségekben megerősödve sugározzon ki az egész országra.

Az ország vezetése: országgyűlési választásokon mandátumot szerzett egyszemélyes, felelős népképviseleti vezetőkkel. Az Államfő a politikai, és a Nádor, mint végrehajtó vezető, a kettős hatalmi felépülése szerint (pld: fejedelemség).

Választások: kettős rendszerű egyfordulós többségi szavazás elvével. Az első rendszer: a területi alapú egyéni polgármesteri mandátum, egyfordulós többségi szavazással. A területi népképviseleti választás a polisz elv szerint: minden település megválasztja a maga Polgármesterét. A továbbiakban a lakossági arányos körzetek polgármesterei maguk közül 2 héten belül titkosan megválasztják az Országgyűlés Felsőházi képviselőjüket, továbbá a megye összes polgármestere az egy Nádori Tanácstagukat. A területi népképviseleti elv kizárja pártalapú küldöttek szerepét a végrehajtó hatalom soraiban (a megosztás miatt).

A második rendszer: listás egyfordulós országos szavazás. Az Országgyűlés Alsóháza 200-400 fő közötti képviselőjének a megválasztása, feladataként a Felsőház ellenőrző testületébe. A választáson induló nemzeti elkötelezett egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, nemzetiségek a megszerzett szavazatszám alapján kiosztott mandátumaik szerint.

Országgyűlés (Népképviselet)

Felépítése: kétkamarás parlament, a kettős hatalmi felépülése a területi népképviseleti elv érvényre juttatásával, és annak ellensúlyaként, az országos listán bejutott alsóházi képviselőkön keresztül. A Felsőház a területi elv alapján a polisz rendszerre épül. A közigazgatási területeken a helyhatósági választásokon megválasztott polgármesterekre alapuló (nemzetségfők), a területi népképviseleti szervekbe önmaguk közül titkosan választott felsőházi képviselőiken keresztül érvényesülve. Az Alsóház az országos választási lista alapján, a nem csak helyi lefedésű társadalmi szerveződésekre alapul.

1. Területi népképviseleti szervek

A Nádori Szövetség legfontosabb területi népképviseleti alapegységei a lakóközösségek poliszrendszerű szabályozott önkormányzatai. A területi elv jelentése: az önálló közigazgatási településeken lakó polgárok által megválasztott Polgármesterek által felépülő országos önkormányzati rendszer. A politikai lényege az, hogy a területi választásokban a politikai pártok semmilyen szerepet sem játszhatnak. A mai lakóközösségek megfeleltethetők az ókori nemzetségi szervezetű állam településközösségeinek, és a megválasztott polgármester pedig az ókori nemzetségfőknek. Akik semmilyen pártnak sem lehetnek az elkötelezettjei, vagyis a település lakosságának független választott tisztségviselőik. Kizárólag a lakosságának tartozik elszámolással, ezért határozott idejű és visszahívható mandátummal rendelkezhet.

A Területi Népképviseleti Országgyűlését az különbözteti meg a Rendi Országgyűléstől, amíg a rendek örökölt, vagyis határozatlan idejű képviseletet biztosítottak, addig a választott népképviselet csak meghatározott ciklusidejű lehet, általában 2*4 éves időtartamban, az Új-alkotmányban rögzítetten. Megakadályozandóan a dinasztikus egybefonódásokat.

A poliszok a szabályozott önrendelkezési jogukkal – törvényi szabályozással – alkotják Magyarország területi egységét, egységes államvezetését és nemzeti szuverenitásunk legfőbb letéteményesei. Az ország felső vezetése e poliszok kinyújtott karjai, a települések egységének felelős vezetői.

Minden település megválasztja a nemzetségfőjét, aki a település önkormányzatának politikai vezetője a Polgármester (Bíró). A polgármester ellensúlya a település jegyzője, a Nádori Tanács ellensúlyaként felállított Miniszterelnök vezette kormány által kinevezett hivatalnok. A mintegy százezer lakosú körzetek polgármesterei titkos szavazással megválasztják maguk közül a területi (ispán) képviselőjüket, aki automatikusan a Felsőház országgyűlési képviselője lesz. Az egy-egy megye polgármesterei továbbá titkosan megválasztják a Nádori Tanácsba a megye öt területi küldöttje közül az egy Nádori Tanácstagot (főispán), aki képviseli a megye területi érdekeit a tanácsban.

A területi elv teljes választási képlete: települési polgármesterek > területi országgyűlési képviselők a Felsőházba > nádori tanácstagok > Nádor > Köztársasági elnök.

2. Felsőház: a törvényhozó testület.

Szerepe: az ország döntés vagy törvényhozó testülete. Feladata az ország irányítása, működtetése és védelme. Rendszeresen ülésező testület.

Vezetője: a Nádor, a területi (rendi) országgyűlés elnöke.

Létszáma: 100 fő területi országgyűlési képviselő, a 19 megye és Budapest (átlag: 20*5=100) megválasztott megyei képviselői. A megyei országgyűlési képviselők a százezer lakost felölelő települési körzetek polgármesterei által titkosan megválasztott küldöttek. Határozott idejű és visszahívható státusú költségtérítéses képviselők.

A Felsőház a kinevezett Miniszterelnök által szakértői, és felelős végrehajtó kormányt alakít. A Miniszterelnök vezetésével a Kormány közigazgatási hatalom, ellensúlya a Nádori Tanácsnak.

Az Országgyűlés Felsőháza pontosan megfelel a területi egységek, a poliszok népképviseleti elvének, azok egységért, működtetéséért, védelméért felelős hatalma.

3. Alsóház: a törvényhozás ellenőrző testülete

Szerepe az országirányitó és törvényhozó végrehajtó hatalomnak, a Felsőháznak politikai ellenőrző szerve.

Vezetője: az Alsóház Elnöke.

Létszáma: 200 fő, de legfeljebb 400 főre bővíthető. Az Országgyűlés alsóházi listás választásokon bejutott képviselőinek fóruma. Évenként meghatározott ülésnapokon ülésező, szintén költségtérítéses képviselők testülete.

Tagjai a vallások, társadalmi szervezetek, pártok és nemzetiségek listán megszerzett mandátumú képviselői, akik a bejuttató szervezetük által visszahívható státusszal rendelkeznek.

Feladata kiterjed a közjó (igaz erkölcs) maradéktalan érvényesülésére.

A nemzetiségek kérdése: vitaanyag.

Magyarország Közép-Európa egyetlen országa, ahol a nemzetiségek kérdése eltér a környezetétől. Oka, az egyetemes történelmi fejlődés téves világtörténelmi elmélete. Ha Európa kifejlődését a helyes evolúciós szabály szerint nézzük, akkor Magyarország az egyetlen hely Közép-Európában, amelynek lakói az emberiség ősnemzeteként, örök időktől lakói hazánknak. Amiből következik, hogy Magyarországnak egyedül nincsenek nemzetiségei.

Azt, hogy nincsenek nemzetiségei, úgy kell érteni, hogy az őslakó magyarok, csak olyan népcsoportokat fogadtak be az országukba lakóknak, akik a fejlődésük szerint a beköltözésük idejében még: „A magyarok istene, az Ősi-napisten újra fénylik” című könyv fogalmai szerint szintén úrnépi, vagyis rokon népek voltak. A beköltözésük előtt s után, a környező nagyhatalmak és a keresztény vallástérítések következtében váltak idegen nyelvű népekké, példaként a horvátokat és a bolgárokat említeném (lásd a könyvben).

Ha az úgynevezett nemzetiségeink úrnépi eredetük szerint költözhettek az országba, akkor ők eredetileg a magyar testvérei közé kívántak beöltözni, ezért rájuk a testvérnépi kifejezés a helyes. Sajnos a nagyhatalmi ütközőzónában ezek a népek a saját anyanemzetük ellen lettek politikai bujtogatással uszítva. Ezért nem az ősnemzethez való csatlakozásuk, hanem a szembeállásuk, és nyelvi eltéréseik váltak dominánsá. Tehát, mindazok a néprészek, akik legálisan költöztek be Magyarország területére, jogilag nem tartoznak a nemzetiségek közé. Őnekik vissza kell térni az anyanemzetükhöz való viszonyulásban a közös és egységes politikai keretben való életformához. Az még a történelemben sem erkölcsös magatartás, ha valakit beengedünk a hazánkba és majd a végén ő akarja kitúrni a házigazdát.

A társadalmi életben vissza kell térni oda, hogy akik itt akarnak közöttünk élni, azoknak a magyar nemzetet, kultúráját és gyarapodását kell cselekedeteikben felvállalni és nem annak az elpusztítását. A vendégszeretetnek is van határa. Mindazoknak, akik a magyar hazát kívánják szolgálni itt a helyük, de akik nem, a globalizációban keressenek sürgősen új hazát, amíg valahol befogadják őket. A kakukkfióka gyakorlatának azonnal véget kell vetni.

Továbbá milyen viselkedésmód, hogy még a színmagyar emberek is kezdenek különcködni. Milyen alapon lehet például Hun önkormányzatot alakítani. Mutasson valaki hun nemzetiségű embereket. Hiszen azok egységesen a Hungária, vagyis a hunmagyarok államalkotó népét alkotják. Ilyen elképesztően elfajult gondolkodást csak a magyar haza ellenségeinek a megosztó politikája képes kitalálni. Hogyan lehetnek továbbá nemzetiségek a jászok, a kunok, a csángók, a bolgárok, a ruszinok, az örmények, akik szintén úrnépi eredetűek. De még a németek, szlovákok és a szerbek nagy része is az ősi úrnépek nemzetiséget váltott néprészei.

A vitaanyag összefoglalója.

Magyarországon gyakorlatilag nem beszélhetünk nemzetiségi kérdésről. Nincs, nem volt, és nem is szabad, hogy nemzetiségben gondolkodjon nemzetünk. Az itt élő más anyanyelvű embereket fel kell világosítani, hogy ők nem idegen nép, hanem csak a magyaroktól elidegenített néprészek.

Akik pedig a befogadásuk ellenében továbbra is a magyar nemzet ellenében tevékenykednek, azok idegenek maradnak, és nincs helyük hazánkban, különösen, ha még a származási helyüket sem ismerik. Teljesen világosan mindenkinek el kell mondani, hatalomra jutásunk esetén egyszer és mindenkorra vége a magyarság megosztó politikájának, és akik hozzánk beköltöztek az idők során, magyarként kell viselkedniük, a saját kulturális hagyományaik megtartása mellett.

Idézet a szövetség elnökétől, Kőműves Gézától: „egyet tudok, ha én netalán kutatnám a pedigrémet és kiderülne, hogy mondjuk zsidó, román, tót, cigány stb. vagy mindegyik a vérségem, a magyarságomon, a nemzeti hűségemen az sem változtatna. Egy idegent, sem pedig az ősét nem telepítette ide senki erőszakkal és a minimum, hogy a befogadó népet tisztelem, szeretem, és ha nem így érzek, távozom!”

Szorosan ide tartozik. A Trianonnal elcsatolt területeken maradt magyar nemzetrészek az új országaikban sem lehetnek nemzetiségek, hanem ők öröktől fogva ott államalkotó nemzetrészek. Ugyanis az a történelmi igazság, hogy az elcsatolt területeken egyedül a magyar nemzet volt az államalkotó nép, és a mára többségi nemzetrészek a befogadott a nemzetiségek. Akik ezt nem értik, vagy nem veszik tudomásul, azok nem mások, mint a magyar területeket elgyarmatosító hódító szemita népek leszármazottai. Akik nem átvették a volt magyar területek államhatalmát emberestül és gazdaságilag, hanem azokat hódítókként bitorolják. Természetesen az igazság az, hogy a történelmi jog és a hatalom joga időközönként eltérhetnek egymástól. Ezért nekünk a békés közép-európai fenntartható élet filozófiáját kell megvalósításra ajánlani a szomszédos államoknak. Csak együtt és együttműködve lehetünk képesek a jövő kihívásainak megfelelni.

 

8. A M. Nádori Szövetség nemzet és világmegmentő programja

Alapelveink:

Magyarország mellett, az egész rendezett világunkban válságjelek tapasztalhatóak. Hazánk nem egyedülállóan küzd a világválsággal. Még a leggazdagabb atlanti országok sem mentesek tőle. A világon kiterjedt érték és bizalmiválság burjánzik egyre dinamikusabban. Ha nem ismerjük fel pontosan a technikai civilizációnkat veszélyeztető okokat, nem tudunk ellene védekezni sem. A Nádori Szövetség eszmeisége azzal jött létre, hogy orvosi szakszóval élve a világválság pontos diagnózisát megállapítva, helyes terápiát legyen képes felállítani Hazánk megmentése érdekében. De mivel pontosan látjuk, hogy nemzetünk gondjai egyben a világ válságjeleinek letükröződése országunkra, ezért csak akkor tudjuk felvállalni nemzeti programunkat, ha az egyben a világmegmentő programja is lehet az emberiségnek. A fentiekből, csak akkor lehet sikeres a nemzetmegmentő programunk, ha az egyben a világ megújulását is magában hordozza. A kettő csak együtt, a FENNTARTHATÓ ÉLET világmegmentő programjával megvalósítható célkitűzés.

Első teendőnk a társadalmi bajok helyes diagnózisának felállítása. Ha megértjük, hogy Hazánk válságjeleit nemzetközi tényezők okozzák, akkor csakis a globális okok között keresgélhetünk. Felteendő kérdés: milyen társadalmi rendszert valósít meg a mai globalizmust képviselő gazdaságpolitika? Nem mást, mint a klasszikus ókori Római Birodalom rabszolgatartó társadalmi formájának a totális rekonstrukcióját. A szövetségünk eszmei alapját támogató: „A magyarok istene az Ősi-napisten újra fénylik” című könyv alapján, az emberi társadalmak fejlődéstörvénye szerint érthető meg, hogy a mai társadalmak a 3. évezredfordulóra vetítve már elértek a fejlődésük csúcsára. Vagyis nincs további előrehaladásuk. A történelmi körfolyamat elmélete szerint, a mai demokratikus társadalmak álarca mögött, a fogyasztói társadalmak ideológusai már – 1945-óta – visszafordultak ahhoz az ókori rabszolgatartó eszmeiségükhöz, amelyből valóságosan is származnak (kifejlődtek). Tehát, mi magyarok ma sem demokráciát építünk, hanem a nyugati hatalmak politikai nyomására, a legkiteljesedett formájában neoliberális, neorabszolgatartó társadalmat. És ez a magyarországi válságjelek alaptétele. Kiemelten:

A programunk alaptétele: a mai globalizmus pénzhatalmi világeszméje nem más, mint a demokrácia álarca alatt a klasszikus Római Birodalom rabszolgatartó társadalmi rendszerének és totális pénzdiktatúrájának rekonstrukciója a fogyasztói társadalmak képében, mely legfőbb okozója Magyarország társadalmi váláságnak.

Magyarázatként, mi is a legfőbb jellemzője egy rabszolgatartó társadalmi rendszernek? A termelőeszközeiktől tömegesen megfosztott emberek, akiket hatalmas nagyüzemekben (latifundiumokban) dolgoztatnak, és ahol a társadalom a totális pénzhatalomra épül. Igaz, hogy ma a dolgozókat nem rabszolgavásárokban veszik (csak menedzservadászattal!), de a bérfizetéssel legalább oly mértékben rabláncra fűzöttek, mint klasszikus elődeik. És mi jellemzi a nincstelen rabszolga ellentétét? A társadalomtudományok igazsága szerint, igen, a termelőeszközök arányos tulajdonával rendelkező önfenntartásra képes ember, maga a polgár. Továbbgondolva, minden település az ott élők munkájából teremtődött meg, és nekünk ezt a teremtő társadalmi erőt kell újraalkotni, mely program maga a Nádori Szövetség alapelve. Első lépésünk kell legyen, a Hazánk életében óriási károkat okozó Rákosi-féle vagyonelrablások káros társadalmi következményeinek revideálása (újraalkotása).

Vagyis mért kapták a mai közgazdászok a Nobel díjaikat? Hiszen ők nem találtak fel semmi új dolgot, hanem elővették a régi-jó klasszikus rabszolgatartó rendszert, és összegyúrtak belőle egy a diktatúrára alapuló, de retorikájában a demokráciát megvalósító öszvér rendszert. Ehhez párosították a neoliberalizmust, és máris készlett a világ legpusztítóbb eszméje, a fenntartható fejlődés gazdaságpolitikája. De mivel tudjuk, hogy az öszvér szaporodásképtelen mesterséges élőlény, így a mai globalizmus is egy ilyen életképtelen rendszer. Ezért okoz oly nagy károkat a társadalom és a természet életében, és amely egy az egyben veszélyezteti nemzetünk fennmaradását.

Ha elfogadjuk az előző bekezdések társadalmi igazságait a diagnózisunk felállításában, csak akkor léphetünk tovább a helyes terápia megalkotásához. Felteendő kérdés: ha mi ma rabszolgatartó társadalmi formát építünk a demokrácia álarca alatt, akkor ebből az eszmei zűrzavarból van-e kibontakozás? Hiszen, ha előre már nem engednek haladnunk a társadalmi fejlődés útján, és a visszafelé sem láttatnak más lehetőséget számunkra, akkor a körforgás alapján már csak a rabszolgatartó előtti ősközösségi társadalom maradhat számunkra jövőképnek?

Az előző kérdések megválaszolása adja meg a Nádori Szövetség nemzet és világmegmentő programjának az alapját. Ugyanis a könyv új társadalomtudományi elméletéből következik, hogy a mai pénzhatalmat kiszolgáló tudósok egy elképesztően téves felfogásra, a fenntartható fejlődés hamis gazdaságfilozófiájuknak egyetlen alternatívaként való feltüntetésére alapozzák elméleteiket. Ugyanis, az emberi társadalmak helyes fejlődéstörvényéből adódó folyamatából érthetjük meg, hogy a totális magántulajdonra alapozódó rabszolgatartó társadalmi formák felújítása már 180 fokos visszafordulás a fejlődési körfolyamattal szemben. Hiszen a globalizáció a kapitalizmusból alakul ki, előtte a feudalizmus, és csak az előtt, vagyis mintegy 2000 éve léteztek a rabszolgatartó társadalmak. Megállapítható, hogy a mai közgazdászok e kétezer éves rabszolgatartó társadalmat koppintották le, saját hasznukra.

De a történet csak most válik igen izgalmassá. Tudjuk, hogy a rabszolgaság előtt is létezett őstársadalom. De vajon az a történelemkönyvek szerinti ősközösség lehetett, vagy valami más? Ugyanis a logika mentén, egy abszolút csoporttulajdont megjelenítő ősközösségi társadalom nem tud egyszeriben totális magántulajdonú rabszolgatartó társadalommá átalakulni. Közben kell lennie egy átmeneti hosszú korszaknak, ahol az őseink közös hordatulajdona, fokozatosan vegyes tulajdonviszonyokra vált át, és majd csak ez tud haszonelvű magántulajdonú rabszolgasággá változni. Igen kérem, létezett egy ez idáig eltagadott, elhazudott ősi társadalmi forma, mely az elsődleges és egynemzetiségű indomediterrán világkultúraként, mintegy 6000 évig uralta az időszámításunk előtti társadalmak korszakát. Megjegyezve, hogy éppen ezt az őskultúrát pusztították el a másodlagos szemita népelemek, ezért tagadják a tudósaik még a létét is.

A történelemben ez a másodikként kifejlődő társadalmi forma a közös territóriumra alapozódó ősközösséget váltotta, és a legfontosabb ismérveként a vegyes tulajdonviszonyú társadalmi formára alapozódott. Ahol a föld és a rajta található természeti erőforrások még a lakóközösség közös tulajdonát alkották, de a munkaeszközök és a lakóingatlanok már egyéni tulajdonba mentek át. Ha ezt az ókori társadalmi formát a legjellegzetesebb lakóközösségi elnevezésével illetjük, akkor a városállamok = polisz társadalmi forma kifejezést kapjuk, és annak sok-sokezer éves életfenntartó gyakorlatához jutunk el. Amely társadalom a mi őseink által kidolgozott és magas műveltségi szintet elérő, az őskor munkatársadalmait jeleníti meg nekünk, az utódoknak követési példaként. Ezért nekünk nem kell mást tennünk, mint a nemzetségi rendszerű, vegyes tulajdonviszonyú polisz társadalmak elméletét beépíteni társadalmi programunkba, és azt egy modern jövőképpé, a természeti világtársadalom és világgazdaság fogalmában újraalkotva, s a belőle merített eszmével megalkossuk a NEMZET ÉS VILÁGMEGMENTŐ PROGRAMUNKAT.

A Nádori Szövetségnek is az alapgondolata a Szent Korona eszme. Csak annyi különbséggel a többi hasonló társadalmi vagy politikai szervezettől, hogy nem egyoldalúan, kizárólagosan, és megkérdőjelezhetetlenül vallja magáénak a tanait. Ami azt jelenti, hogy bár a koronaeszme középkori és teljes egészében az utókorra maradt az ismerete, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy a Szent Korona eszme sem a középkorból ered. Egy valami ősibb dologból kellett képződnie, a fejlődéstörvény szerint. És ez az ősibb dolog nem más, mint a polisz társadalmi formának az előzőekben felvázolt ősi hitélete, mely a magyarok istene, az Ősi-napisten hitrendszeréből, a nemzetségeink őskeresztény eszmeiségéből ered. A benne kifejlődő igaz-erkölcsi rendszere, az emberi hite pontosan kimondja, hogy a lakóközösség tagjainak egyforma hozzáférési joga van a közigazgatási területükön található és ott létrehozott termelőeszközökhöz, vagy a munkajogaként a megélhetéséhez. Innen indul ki a Szentkorona tan, és nekünk a szövetség nemzet és világmegmentő programjával ide, az őskereszténység kezdeteihez a „barbár” hitvilághoz kell eljutnunk, ha valami biztos s szilárd alapra helyezett társadalmi programot akarunk megalkotni a jövőre nézve.

Igen, a Nádori Szövetségnek van, és egyedül neki van, valódi nemzet és világmegmentő programja. Ha mi nem tudunk megszabadulni a ránk erőszakolt és öszvér globalizmus eszméjétől, akkor a nemzetünk akár elsőként is belepusztulhat ebbe a természetellenes áldemokratikus pénzdiktatúrába. Ha szeretnénk nemzetünket megmenteni, akkor csak egy követhető történelmileg bizonyított helyes utunk marad. Azonnal megálljt kell parancsolni a magyar embereket nincstelen rabszolgákká alacsonyító pénzvilág hatalmi mesterkedéseinek, és az azt kiszolgálók uralmának. Azonnal vissza kell térni a vegyes tulajdonviszonyú polgárok lakóközösségeinek a megvalósításához. Ahol a közigazgatási területükön található minden erőforrás a lakóközösség abszolút és elidegeníthetetlen tulajdona. Amely tulajdont a település átadhatja bérleti használati jogba azoknak, akik azt jobb hatásfokkal üzemeltethetik, de így is mindenkor a lakóközösség gyarapodását kell, hogy szolgálja. Kiemelten:

A Nádori Szövetség alapelve: a nemzetet csak az arányos termelőtulajdonnal rendelkező, vagy a munkaviszonyából önálló életvitelre képes polgárok lakóközösségi társadalma, országa lehet képes a jövőnek fenntartani.

Nekünk a legsürgetőbb feladatként újra kell alkotni, a jövő társadalmát fenntartó valódi, a termelői tulajdonnal rendelkező települések önmegvalósító polgárságát. A polgár új társadalmi fogalma: a szülőhelyén, az élőhelyén termelőeszközökkel vagy munkaviszonnyal rendelkező önfenntartásra képes személy. Ő lehet a jövő természeti világtársadalmának fenntartó ereje, a társadalom alapeleme, maga a polgárság megalkotója. A polgárság összefoglalva adja a település területén található termelőeszközök feletti tulajdonjoggal rendelkező lakosságot. A polgárok tagjaiból a heteroszexuális családok, nagycsaládok alkotják a közösségek alapsejtjeit. A települések lakói a szabályozott önrendelkezési jogukkal alkotják meg az ők saját települési lakóközösségeiket, a társadalom alapegységeit, a saját poliszukat. A megválasztott polgármesterük (nemzetségfő) irányításával élik társadalmi életüket. A települések a területi közigazgatási egységeikkel – az őket képviselő polgármesterükkel – vesznek rész a területi népképviseleti szervezetekben, Magyarország megtestesítésében.

A bevezető sorokból adódik, habár nemzetünk Európa legveszélyeztetettebb országa a globalizmus hálójában, de a gondjaink egyetemesek. Ebből érthető meg, hogy a szilárd belső egységgel, de a világ országainak szövetségével lehetünk csak képesek végérvényesen és visszavonhatatlanul kivívni és megtartania szuverenitásunkat, vagyis független államhatalmi jogunkat. Ha velünk együtt a világ nem szabadul meg a pénzhatalom uralmától, akkor alig van esélyünk a győzelmünkre, legyen az akár választási vagy függetlenségi harc. De a sikerért egy szilárd nemzetközi szövetséget is létre kell hozni, melynek eszmeiségéhez ajánljuk a Nádori Szövetség nemzet és világmegmentő programját mindenkinek, mely az eddigi egyetlen és tudományosan bizonyított természetes jövőképet felvonultató eszmerendszere korunknak.

Megismételve programunk szerkezete, felsorolásban:

 1. A társadalom alapeleme: a polgár, a polgárság;
 2. A társadalom alapsejtje: a család, a termelő nagycsalád;
 3. A társadalom alapegysége: települési lakóközösségek, a poliszok.
 4. Magyarország: a települési lakóközösségek alkotta államszervezet.

Területi népképviseleti szervek:

 1. Polgármester: a települési lakóközösség nemzetségfője;
 2. Megyegyűlés: a települési polgármesterek közgyűlése;
 3. Országgyűlés Felsőháza: törvényalkotó hatalom, a polgármesterek által választott megyeképviselők országgyűlési testülete;
 4. Országgyűlés Alsóháza: a törvényalkotás ellenőrző hatalma, az országos listán megválasztott társadalmi szervezetek országgyűlési testülete.

Államhatalmi szervek:

 1. Polgármesteri hivatalok;
 2. Megyei hivatalok: a nádori tanácstag vezetésével;
 3. Kormány: a miniszterelnök vezetésével;
 4. Nádori Tanács: a Nádor vezetésével a megyék egy-egy megválasztott nádori tanácstagjával;
 5. Köztársasági Elnök: határozatlan időre választott államfő (királyhelyettes).

A Valódi Keresztény Konzervatív Magyarország megvalósítása programjának alapelve, hogy nem csak névlegesen, hanem a teljes nemzeti valóságában egy egységes államrendszer kialakítása. A területi elv elveti a pártok megosztó politikai szerepét a népképviseleti rendszerben. A logikai felépítésében alulról építkező hatalmi struktúrát képvisel a piramiselv szerint. Viszont az államigazgatás felülről építkező végrehajtó hatalom, mely az ország egységét, működését és védelmét hivatott szolgálni.

A szakirodalommal szemben, a valódi keresztény és konzervatív ideológiának a harmadik évezered elejére megteremtődött az ideológiai elmélete. A Nádori Szövetség a Nemzet és Világmegmentő Programjának ideológiai rendszerében tagadja a létező kapitalista és a szocialista ideológia neoliberális elméletével összegyúrt fogyasztói társadalmaknak a visszafordulását a rabszolgatartó társadalmak felé. Helyébe javasolja, a polgárok alkotta települési lakóközösségek horizontális elméletére felépülő társadalmi rendszerének a megvalósítását. A mi rendszerünk nem népuralom, nem populizmus a fogalom téves értelmezésében, nem önkényuralom. A mi javasolt rendszerünk a települési önkormányzatok pozitív diktatúrája a globalizációval és annak hamis gazdaságfilozófiájával, a fenntartható fejlődéssel szemben. A szövetségünk a jövő természeti világtársadalmának felépítési programjában a fenntartható élet filozófiája érvényrejuttatását tűzi zászlajára. Mi vagyunk az első társadalmi szervezet: akik nem valami és valakik ellen, hanem valamiért, az emberi civilizáció akár részleges fennmaradásáért, a világ haladó erőivel való összefogásért küzdünk. De legfontosabb feladatunk Magyarország megmentése, és népének, a világ ősnemzete fennmaradásának biztosítása. Hiszen a magyar nép, az az őstudást hordozó egyetlen nemzet, mely igaz alapokra helyezheti még az egész emberiség jövőjét. E cél érdekében felajánlja és felszólítja a hazai és a világ minden szervezetét a fenntartható élet filozófiájához való csatlakozásra. Vagy együtt, vagy sehogy! Nem késlekedhetünk, már így is késésben vagyunk!


 

9. Magyarázatok és fogalmak:

I. A Nádori Szövetség szimbólumai:

1.       A szövetségünk emblémája (jelképe, jelvénye). Az adatlapon található emblémánk felépülése a magyar hagyományokra épül. A jelképeinek eredete egyezik az ország nemzeti ereklyéinek eszmeiségével. Elemei:

a)      Nemzeti címer a jelkép közepén (leírása a könyv Nemzeti ereklyéink… címszavában).

b)     Fehér kereszt. A nemzet fehérmagyarok (mag népe) leszármazási képét jeleníti meg. Egyben a magyarok őskereszténységének jelképe a fehér vagy ezüstszínű kereszt, mint a Szent Korona pántjainak leképezése. Egyben jelentve az emberi őstudás négy elemének tanát, amely a középre, az egységbe rendeződés jelképe. A fehér (vagy ezüst) színezés továbbá a magyarság ősi anyatiszteletű társadalmi berendezkedése, a Nagyboldogasszony hitvilágával megegyező őskeresztény vagy „barbár vallásforma” kifejezésmódja.

c)      Zöld alap. A magyar nemzetségek őshazára vonatkozó jelképe, a „nagy zöld” haza lakói, mely nem más, mint Atlantisz ősi mediterrán (mindig zöld) területeinek fennmaradt emléke.

d)     Piros-fehér-zöld, nemzeti színű kör. Jelképezi a népeinknek a magyarok istene, az Ősi-napisten által éltetett és védett magyar haza, a „róna” (korona) jelképrendszerét.

e)      Fehér alapú türkizkék keret. Lezárja a szövetség szimbólum rendszerét, egyben egységes keretbe foglalja a magyar népek fejlődéstörténetét. Kifejezi a szövetség hivatalos színévé választott türkizkék színnel az ősi leszármazásunk türk = tűzrakó népeinek egységbehívását. Hiszen őseink egy részének igen nagy és jelentős idejű tartózkodási helye volt Közép-Ázsiának a türk népi fogalommal jelzett országok területei (Parthus Birodalom). Ahol azoknak az ősnépeknek a kék kupolájú ősi templomaikból ered a türkiz (kékeszöld) szín, mely az égkék és a zöld országterület kompozíciójának ősi emléke (megkülönböztetően a mélykék latin országszínektől).

 

2.       Türkizkék szalag. Választási küzdelemben az egységbehívás jelképe, kitűzőként egymagában, vagy az emblémánkkal együtt.

 

3.       Programkönyv. A 2008-ban kiadásra került, Tácsi István: A magyarok istene, az Ősi-napisten újra fénylik című könyvét a Nádori Testület a Nádori Szövetség ideológiai alapjává tette. A történelmi olvasókönyv teljes egészében a társadalomtörvények új megközelítésében a valódi nemzet és világmegmentő programunk részletes leírását tartalmazza. Ajánlva minden szövetségi tagnak és a társszervezetek tagjainak kötelező olvasmányként, az egységes szövetségi gondolkodás megteremtése érdekében. Kijelentjük, egyedül a Nádori Szövetségnek van valódi ideológiája, tudományosan megalkotott és vitára bocsátható programkönyve. Hogy mindenki értse, saját magyar bibliája! Melynek segítségével a Nádori Szövetségünk az általunk megteremtendő szövetségi keretekhez hívja a nemzetet csatlakozásra, az összefogásra és egy új honegyesítés végrehajtására.

 

II. Magyarázat:

Szent Korona Országa! Mit jelent ez a fogalom, melyet a magára valamit is adó nemzeti szerveződések oly szeretettel használnak az Ő saját programjaikban? Az előzőekben már érintett Szent Korona eszme alapján, nem teljesen azonos egy királysági államformával. Ha az eszme törzsfejlődését nézzük, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy nagyságrendekkel korábbi történelmi fejlődés eredménye. Nem Szent István királysága alatt és után keletkezett. Bár már tudjuk (akár a könyv alapján is), hogy a Magyar Szent Korona bár Attila (Atilla) hunmagyar király fejére készült i.u. 445-ben, de tudnunk kell, hogy még e királyunk előtt is éltek ómagyar társadalmak, akik a korona tudata nélkül is virágzó birodalmakat alkottak. Sőt azt is tudjuk, hogy Árpád vezér 895-ben Kende = Kendős (pártás, Parthus) fejedelemként vonult be a honegyesítést végrehajtandó. De a szkíták sem koronás királyságban éltek őelőttük. Náluk is a kettős hatalmi rend érvényesült.

A királyság államformáról tudjuk, hogy egyeduralkodói államvezetés, mely a háborúk korában vált sikeres államformává. Egy klonfiktusos helyzet levezetéséhez az egyeduralkodót, királyságot célszerű választani. De a háborúk korszaka előtt, az évezredek alatt kifejlődő ősmagyar eredetű kettőshatalmi rendszerek érvényesültek. Mindazon hatalmakban, ahol az anyatiszteletű őskeresztény hitvilágú fejlett társadalmaink éltek, ott a nő és a férfi együttélés mintájára, kettős hatalmi berendezkedést valósítottak meg. A szakrális hatalom a Kende, a nőtisztelet (kendős) kifejeződése, és a Vezér (Gyula) a férfi, aki a védelmet vezette. És ez a társadalmi berendezkedés, melynek szintén a magyarok ősei adtak nevet, bizony kérem a KÖZTÁRSASÁG fogalma volt. Kezdve Atlantisz őstársadalmától a sumer kaldeusokon keresztül az avarok és a hunmagyarok államszervezetein át, amit az úrnépek adtak hozományba az emberiségnek. Az már nem a mi bűnünk, hogy a szemita népek ezt is kiforgatták és készítettek belőle egy diktatórikus hatalmi rendszert, például a császárságot.

Nekünk, már csak az ősiségéből adódóan is, nem szabad elvetnünk a köztársasági államformát. Hiszen ezt az eszmét is az őseink találták fel, és alkalmazták tízezer éveken keresztül eredményesen. A magyarázat összefoglalásaként, ha egyenlőségjelet teszünk a: VALÓDI KÖZTÁRSASÁG = SZENT KORONA ORSZÁGA közé akkor, ha bármelyik fogalmat használjuk, mindig egyet fogunk érteni rajta. Maga a korona fogalma is a körország-róna fogalmakból képződött, és nem királyi hatalmat, hanem az úrnépi rónák körországát = köztársaságát jelenti.

 

III. Fogalmak:

 

1.       Államfő (Fejedelem): az ország egységének, működőképességének, védelmének politikai felelőse, középerős államfő;

2.       Barbár vallásforma: anyajogú (matriarchális) társadalmi forma hitvilágát kifejező vallásforma. A teremtő Ősmama hitvilága. Megnevezésében a telepes életformájú, állandó territóriummal rendelkező munkatársadalmak, rendezett családi viszonyú, nem militarista beállítottságú, egyistenhitű, magas műveltségi és kultúrájú társadalmi és vallásformát leképező fogalom (súlyosan dehonesztáló történelmi tévedés: a barbár fogalmának műveletlen, erőszakos, embertelen, vad, szertelen, cudar emberként való megfogalmazása).

3.       Emberi jog: a személyes egyetemes emberi jog mértéke mindig egy tört viszonyszám: esetünkben egy/6,5 milliárdod, ezért ez a fogalom oly kicsi, hogy nem alkalmas politikai alkalmazásra;

4.       Emberi kötelességek: az emberi jog fordítottja, 6,5 milliárd/egyhez, ahol a nevezőben az egy a Föld, rajta az élet fenntartása az emberi kötelességek által. Ez már politikailag felhasználható kategória.

5.       Emberi szabadság: a mindenkori társadalma hatalmi viszonyaitól függő valóság, ezért önmagában nem létező, mindig csak valamivel kapcsolatban alkalmazható fogalom;

6.       Etikus jogállam: a joghézagok kitöltése az igazerkölcsi szabályozással;

7.       Fenntartható élet: a természeti világgazdaság gazdasági filozófiája, a teljes bioszféra megőrzésében érdekelt gazdasági magatartás;

8.       Fogyasztói társadalom: a fogyasztás ösztönzésével egy profitérdekeltségű, vagyis abszolút haszonelvű magántulajdonon alapuló, minden természeti erőforrást felélő, ezért önpusztításba torkolló társadalmi rendszer;

9.       Igazerkölcs: az őskereszténységből táplálkozó, a társadalom összetartó biológiai ereje, a fenntarható élet megkövetelte nemzetek és társadalmak együttélési szabályainak a rendszere.

10.   Konzervatív magatartás: a természetes életformát a génjeiből adódóan kedvelő, a természetes életforma képviselője;

11.   Liberális magatartás: a szabadelvűség természetellenes gyakorlatát alkalmazó, a neki mindent szabad, amit a saját joga nem tilt alapon, a nem természetes életforma képviselője;

12.   Megyegyűlés: a szabályozottan önrendelkező települések polgármestereinek döntéshozó, továbbá a nádori tanácstagja és országgyűlés felsőház tagjainak megválasztó szerve;

13.   Miniszterelnök: a népképviseleti országgyűlés végrehajtó kormányának a vezetője;

14.   Nádor (Gyula): a területi alapú népképviseleti (rendi) országgyűlés döntés vagy törvényhozói hatalmának a vezetője;

15.   Nádori Szövetség: területi népképviseleti államforma megvalósításának szervezete;

16.   Nádori Tanács: a területi népképviseleti államforma döntés-előkészítő szerve, miniszterelnök jelölő testület;

17.   Nádori Testület: a Nádori Szövetség legfelsőbb politikai döntéshozó szerve, Államfő és Nádor jelölő testület;

18.   Országgyűlés Alsóháza: a Felsőház politikai ellenőrző fóruma;

19.   Országgyűlés Felsőháza: a területi népképviseleti államszervezet legfelsőbb törvényhozó fóruma;

20.   Őskereszténység: a kereszt szimbólumára felépülő matriarchális, vagyis anyatiszteletű barbár vallásforma, az emberiség legteljesebb természetvallása, szaknyelven maga a legigazabb ősmaterializmus (megkülönböztetve a dialektikus materializmustól);

21.   Polgár: lakóhelyén, az élőhelyén önálló életvitelre, a fenntarható élet érdekében önkorlátozásra képes személy;

22.   Polgármester: a települési lakóközösség megválasztott politikai nemzetségfője;

23.   Polgárság: a polgár fogalmából felépülő lakóközösségek lakói, az életfenntartás önrendelkezési jogosítványaival;

24.   Polisz elv: a társadalom fenntartható életbölcselete, csak a közösségi tulajdon mentén megvalósítható vegyes tulajdonviszonyokat tartalmazó természeti valóság;

25.   Populizmus: a polgárok lakóközösségi társadalmának fenntartható életét képviselő, a valódi konzervatív politika eszmerendszere.

26.   Szabadság: általánosan az anyag mozgástörvényeiből kialakult, a változások pillanataiként értelmezhető valóság, a belső biológiai erő és a külső természeti erők viszonyszáma. Szabadság önmagában nem létező, ezért elvetendő politikai fogalomként való használata;

27.   Szabályozott önrendelkezési jog: az állam törvényeit betartó, az államegység fenntartásában érdekelt települések polisz rendszere.

28.   Települési önkormányzat: az önkormányzatiság polisz társadalmi alakulatát megvalósító önfenntartó települési lakóközösségek szervezete;

29.   Természeti világgazdaság: az emberi társadalom azon gazdasági tevékenysége, ahol az alapanyag és energiatermelés, a késztermék előállítása, a késztermék kereskedelme, a felhasznált anyagok újrahasznosításának a lehetősége (a gazdálkodás négyes egysége), környezetszennyezés mentesen, az élet körforgása alapulvételével teljes körforgásban folyik;

30.   Természeti világtársadalom: az emberi társadalmi viszonyok legfejlettebb minőségi állapota, aminek a felépítményén belül folyik a természeti gazdálkodás;

31.     Valódi keresztény konzervativizmus: a valódi keresztény fogalma az őskereszténység hitelvére és igazerkölcsére épülő, míg a valódi konzervativizmus az életfenntartó őseink hagyományaiból táplálkozóan a fenntartható élet társadalma;.

 

10. A Nádori Testület feladatkörei

1.      Nádori Szövetség Elnöke: maga a Testület Elnöke, legfelsőbb vezetője.
Fő feladata a megalakult Nádori Szövetség egységének a megőrzése. Kiemelt feladata a Nádori Testület felállásának megvalósítása és működtetése. Harmadszor a Nádori szövetség tagságszerveződésének biztosítása. Negyedszer a szövetség működésének anyagi és személyi feltételeinek a megteremtése. E feladatok érdekében az Elnök a Nádori Testületet, mint a legfőbb szervező bizottságot működteti, és a testületi tagok munkáját ellenőrzi, számon kéri. A szervezőbizottsági munkában az elnök feladata elsősorban az ország más nemzeti elkötelezett szerveződéseinek a meggyőzése a Nemzet és Világmegmentő Programunk vezető erejéről, azoknak szövetségünkbe való integrálása (beillesztése) tagságukkal együtt. Fontos feladata a külföldi, nem magyar szervezetekkel történő kapcsolattartás

 

2.      Nádori Szövetség Alelnöke: maga a Testület Alelnöke, a legfelsőbb vezető helyettese.
Fő feladata a megalakult Nádori Szövetség egységének a megőrzése. Kiemelt feladata a szövetség biztonsági kérdéseinek szervezése, honvédelmi ügyek. A Nádori Szövetséghez tartozó biztonsági alakulat megszervezése. Továbbá a más társadalmi szervezetekben működő nemzetőrségek, gárdák és más alakulatokkal való szövetség kiépítésének előkészítése, azok integrálása szervezetünkbe.

 

3.      Ügyvezető, majdani Nádor jelölt:

Fő feladata a Nádori Tanács felállítása, a területi népképviseleti elv alapján megyei vezetők és szervezők felkutatásával. Addig a feladata a tagszerveződések elősegítése, a Nemzet és Világmentő Programunk széles körű ismertetése, a Nádori Szövetség népszerűsítése, ilyen célú beszédek, nyilatkozatok verbális (szóbeli) megjelenítése. Feladata a szövetség elnökével együttműködve valódi nemzeti elkötelezettségű szervezetekkel történő kapcsolattartás, valamint azok együttműködésre való felkérése a Nádori Szövetséggel.

 

4.      Nádori Szövetség elnökhelyettese: a jogi ügyekkel foglalkozó vezetője.
Kiemelt feladata az elnök jogi, szervezeti támogatása.

 

5.      Nádori Szövetség ideológusa, elnöki tanácsos:

Feladata a szövetség programjának, mindennemű politikai, filozófiai tartalmú nyilatkozatának előkészítése, vagy tartalmi ellenőrzése.

 

6.      Nádori Szövetség igazgatója, elnökhelyettesi jogkörrel:

Fő feladata a testület pénzügyi, gazdasági kérdéseinek az irányítása, a szövetség működése folytán keletkező dokumentáció folyamatos, begyűjtése és megőrzése. A Nádori Testület, valamint a szövetség munkáját, kapcsolattartását, megjelenítését, számítástechnikai úton segítő A szövetség Koordinátorának közvetlen felettese, média és kultúrfelelős,

 

7.      Nádori Szövetség közép-magyarországi szervezője, elnökhelyettesi jogkörrel:
Feladatai: népszerűsítés, szervezés, kapcsolatteremtés és kapcsolatfenntartás.

 

8.      Nádori Szövetség nyugat-magyarországi szervezője, elnökhelyettesi jogkörrel:

Feladatai: népszerűsítés, szervezés, kapcsolatteremtés és kapcsolatfenntartás.

 

9.      Nádori Szövetség kelet-magyarországi szervezője, elnökhelyettesi jogkörrel:

Feladatai: népszerűsítés, szervezés, kapcsolatteremtés és kapcsolatfenntartás.

 

10.  Nádori Szövetség külügyi vezetője, elnökhelyettesi jogkörrel:

Nemzet és Világmentő Programunk nemzetközi népszerűsítéséért, külkapcsolatok kiépítéséért, működtetéséért, az ilyen vonatkozású tárgyalások előkészítéséért felelős vezető.

 

11.  A Nádori Szövetség elcsatolt területeken szervezője, elnökhelyettesi jogkörrel:

Az elcsatolt magyar területeken élő magyarjaink és magukat más nemzetséghez tartozónak vélő lakosság felvilágosítása, valamint a Nemzet és Világmentő Programunk szükségességének ismertetése, terjesztése a meggyőzés eszközével.

 

12.  A Nádori Szövetség propaganda és kampányvezetője:

Feladata a szövetség arculatának megteremtése, folyamatos népszerűsítése, választási kampány vezetése, rendezvények szervezése.

 

13.  Nádori Szövetség élelmezéssel foglalkozó vezetője:

Feladata a szövetség keretén belül a mezőgazdasággal, állattartással foglalkozók szervezése, élelmezési ügyek. Továbbá a más társadalmi szervezetekben működő mezőgazdasági társaságokkal és más egyéni gazdákkal való szövetség kiépítésének előkészítése, azok integrálása szervezetünkbe.

 

Megjegyzések:

— A megkezdett munka során a következő időszak feladata a jelenleg még ellátatlan testületi feladatokhoz a testületi tagok felállítása;

— A hiányzó testületi tagok feladatköreit a jelenlegi testületi tagok lakhely szerint átveszik, így: Nyugat-Magyarországon Tóth András és Kőműves Géza; Közép-Magyarországon Rozgics Mária és Tatár József.

— A Nádori Szövetség mellé megalakítandó az önellenőrző testület, a Szövetségi Ügyész vezetésével. Kinevezése a következő testületi ülések tárgyköre;

— A Nádori Testület kijelenti, hogy a további eredményes munkához minden feltételrendszere rendelkezésre áll, és az eredménye a szervező bizottság munkájától függő lehetőség;

— Az Elnök lépéseket tesz, a szövetség anyagi feltételeinek a megteremtésére, és a nyilvánosság előtti megjelenésünkre.

 

 

11. A Nádori Testület határozatai:

A Nádori Testület a fentiekben leírt Nádori Szövetség alapprogramját 23 oldalban, a 2008-09-20.-án megtartott vezetőségi ülésén a felállt és jelenleg 11 fős testületben, a testületi tagok az alábbi előterjesztési határozatokat az aláírásukkal igazolt módon fogadták el.

 

Határozatok:

1.        A Nádori Testület a szövetség programjának s a szervezeti és működési alapszabályának, a mellékelt 23 oldalas és 11 pontos dokumentumát elfogadta a szövetség alapprogramjának.

2.        A jelenleg nyolc taggal felállt Nádori Testület a szövetség kereteinek kitöltése érdekében egységesen szervező bizottsággá alakult. Feladataként a tagság és a szövetség megszervezése.

3.        A Testület szervező bizottsági tagjai a szervezési feladatok önálló végzése érdekében egységesen elnökhelyettesi jogokkal rendelkeznek. Beszámolási kötelezettségük mentén, elnöki felügyelet mellett önállóan végzik a szövetségi tagszervezési feladatait.

4.        A Nádori Testület elfogadja a szövetség ideológiai alapjának a bemutatott: „A magyarok istene, az Ősi-napisten újra fénylik” című Tácsi István írta könyvet. Az alapművön értve a könyv tudományos jellegét, mely a társadalomtörténet teljesen újszerű elemzésén alapul. A testület ajánlja kötelező olvasmányként minden szövetségi tag részére.

5.        A testület miden tagja köteles a Nádori Szövetséget és célját, a lehetőségeket maximálisan kihasználva népszerűsíteni!

a)        Politikai jellegű fellépést minden testületi tag a Magyar Nádori Szövetségben betöltött tisztsége feltüntetésével vállalhat, melyet lehetőség szerint az előzetes beharangozóban is kötelezően szerepeltetni kell. Ez nem jelenti azt, hogy más megnevezés nem köthető hozzá;

b)        Testületi tag nyilvános beszédeiben és más alkalmakkor szigorúan köteles a szövetségünk programja, elvárásai szerint politizálni, a szövetséget népszerűsíteni;

c)       Testületi tag köteles magát a társai részéről lehetőség szerint mindenkor könnyen elérhetővé tenni, köteles társai kapcsolatát keresni.

Budapest, 2007. december 21.

                                                                                                              Kőműves Géza:

     a Magyar Nádori Szövetség Elnöke

Frissítve:  Sopron, 2009. március 1.


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-10-15. - A Magyar Családok Országos Szövetségének Nemzetgazdasági és Országgyűlési képviselő Választási Programja
/Magyar Családok Országos Szövetsége (Urbán Szabó József)/
Részlet: A Magyar Családok Országos Szövetsége, amely elkötelezett a Magyar hazafiasság kérdésében is, kéréssel fordul a Magyar Köztársaság választópolgáraihoz, a hazáját féltő és szerető tagságához: soha többé ne legyenek részrehajló zsoldosai egyetlen politikai pártnak, külföldi megbízónak sem!

 

Előző cikk:
2009-04-28. -
'Tíz éve köröznek' - P.B. története
/P.B./
Tartalom: P.B. 10 éve kőrözés alatt állt, amit most visszavontak, de az ügy elévülését nem mondták ki. Jelenleg külföldön él. Ügye a strasbourgi bíróság előtt hever. Történetét elküldte a Hírháttér szerkesztőségének, megjelentetési célból.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-28. -
Zas Lóránt (Szasz Lorant) válogatott verseiből (plusz egy Pajor plébános-ráadás)
/Zas Lóránt (Szász Lóránt) (Kalifornia, USA)/
A versek címei: Kitörölhetetlen; A távolba; Fekete lyuknak; Gyönyörű gondolat; Bőrünkön ül ki; Ki nem adni. Ezeken túl láthatják-hallhatják Pajor András plébános egy versét Hírháttér-filmen.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu