Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

 

   

Mit kíván a magyar nemzet?


2009-03-18.
Czike László
 


Czike László


Tizenkét pont
Követeljük:

1.
A Gyurcsány-kormány azonnali távozását, az Országgyűlés feloszlatását.

2.
A „rendszerváltó” politikai pártok feloszlatását, az uralkodó politikai-pénzügyi elit és tanácsadóik leváltását, vezetőik tételes vagyoni elszámoltatását és – ha kell - büntető felelősségre vonását.

3.
Népszavazás azonnali kiírását a legitim államforma (demokratikus királyság) létrehozására.

4.
Alkotmányos (demokratikus) királyság kikiáltását a Szentkoronatan alapján, a történelmi alkotmány és jogrend helyreállításával. Magyarország – Szűz Mária országa – mindenestül (termőföldjével, összes vagyoni elemével, lakóival, stb.) a Szent Korona tulajdona.

5.
Legitim (bizonyítottan árpádházi leszármazású) magyar Király jelölését, erős prezidenciális (pl. törvényi vétó) jogkörrel felruházva.

6.
A Nemzetgyűlés azonnali összehívását, a Király megválasztását.
A kétkamarás parlament felállítása érdekében az országgyűlési választások azonnali kiírását a – visszahívható - egyéni képviselők megválasztására. A felsőház tagjait, képviselőit a Király jelöli.

7.
A független, szabad, önfejlődésre képes, önfinanszírozó Magyar-ország létét nem megfelelően szolgáló nemzetközi szerződések, politikai és hitelszerződések azonnali felmondását.
Ezen belül:

7.1. Az állami adósságszolgálat teljes és azonnali felmondását.
7.2. Kilépést a Nemzetközi Valutaalapból és a Világbankból.
7.3. Kilépést a NATO-ból.
7.4. Kilépést az Európai Unióból.
7.5. Kilépést az Atlanti Tanácsból.

8.
Az 1990. előtti „társadalmi (kollektív népi) tulajdon” – egyenlő (közös) használati jogként való – helyreállítását; közbülső lépésként a működéshez szükséges alapvető nemzeti vagyonelemek (termelőtőke, földtulajdon, közszolgáltató vállalatok, bankok, stb.) azonnali visszaállamosítását.

9.
A Magyar Nemzeti Bank, legfőképpen a jegykibocsátó monopólium visszaállamosítását. A MNB a magyar állam, a magyar nép bankja. Új, a kamatos-kamatoktól mentes magyar forint kibocsátását, amelynek kizárólagos fedezete a magyar gazdaság teljesítménye.

10.
A magyar állampolgárság feltétel nélküli azonnali megadását minden, a határainkon túl élő, magyar embernek.

11.
A külföldi katonák (fegyveresek) azonnal hagyják el hazánk területét, a külföldön állomásozó magyar katonák pedig azonnal térjenek haza.

12.
A HUN-ÚNIÓ létrehozását, amelynek természetes, teljes jogú tagja minden hun-magyar, aki él ezen a világon.


Vác, 2009. március 15.0,
Czike László


Tekintettel arra, hogy mi, magyarok - még a „nemzetiek” is -, igen különbözők vagyunk, eltérő genetikus adottságokkal, más és más családi és társadalmi meghatározottságba születtünk bele, sokféleképpen szocializálódtunk, majd a legkülönbözőbb iskolázottságot (általános műveltséget és szakképesítést) megszerezve kapcsolódtunk bele a társadalmi munkamegosztásba, még a legalapvetőbb világnézeti, történelmi és politikai fogalmakról is eltérően gondolkozunk, célszerű, hogy az általam 12 pontban összeállított stratégiai posztulátumokhoz rövid magyarázatot fűzzek, annál is inkább, mert az avatatlan olvasó – ki avatott? – számára több, talán meglepő logikai fordulat is szerepel…

Sorsfordító időkben – remélhetőleg most éppen ilyen időket élünk! -, amint a sorsfordító történelmi esemény évfordulója, március idusa dátum szerint elkövetkezik; az írástudók legott a klaviatúra fölé hajolnak s nekiállnak „spontán tizenkét pontot” írni, hogy így vessék papírra mindazon legsürgősebb kívánalmakat, melyek teljesülése/teljesítése jobbra fordítaná a fokozódó magyar balsorsot.

Az ilyen „pontgyűjteményekkel” az alábbi „gondok” fordulnak elő:
A/ A „stratégiai” pontok között nincsen logikai összefüggés
B/ A tizenkét pont nem körvonalaz konzisztens koncepciót
C/ Az író eltéved, elvész a másodrangú fontosságú részletekben
D/ A 12 pont nem épül egymásra, nem képez „zárt” rendszert
E/ Nem elégíti ki a legkisebb közös többszörös követelményét
F/ Nem ad sem minimális, sem maximális cselekvési programot
G/ Inkább megosztja az olvasókat, mintsem integrálná őket
H/ Sem követhető stratégia, sem taktika nem olvasható ki belőle
I/ Tértől és időtől elrugaszkodott, önkényes ideákat fogalmaz meg
J/ Megfeledkezik a történelem Istentől eredő konvergenciájáról
K/ Megfeledkezik az adott történelmi és geopolitikai realitásokról
L/ Szűk, „elit”-csoport érdekeit fejezi ki, hímes álruhába bújtatva

Nos, ez a 12 pont – reményeim szerint – nem esik a fenti hibákba. Tizenkét pontot csakis olyant szabad, érdemes írni, amely minden „meglepősége” ellenére megvalósítható, mi több az egyetlen valós reménysugár – amellett, hogy egyesíti a nemzet legjobb erőit olyan magasabb célért, mely közös nevezőként, esélyt ad a megújulásra.
Fogjuk hát meg egymás kezét, és figyelmesen gondoljuk át! Ez a liberális áldemokrácia, ez a szemfényvesztő ragadozó kapita-lizmus nem felel meg a magyar léleknek, sőt, a normális emberi élet nélkülözhetetlen feltételeit sem biztosítja, mi több: kiirtja a magyart.

Vissza kell térnünk a gyökerekhez; olyan történelmi alapokhoz, társadalmi rendszerhez, amelyben rombolás helyett békés építés folyt, társadalmi béke uralkodott: működött az ország. (Mert ma semmilyen rész-vonatkozásban sem működik. Csak vonaglik, halódik, agonizál.) Ám mégsem térhetünk vissza Ádámhoz és Évához – habár jól tudjuk, a Kígyó (vö.: Trianon) megjelenésekor romlott el a számunkra minden -; így egyelőre most egy olyan történelmi „etalont” kell választanunk, amely még aktuálisan helyreállítható.

A pontokhoz az alábbi, rövid magyarázó megjegyzéseket fűzöm:

ad1.
Ennyi, és nem több. A magyar nemzet megújhodása csak keresztény erkölcsi alapokon képzelhető el, s nem a talmudista – szemet szemért, fogat fogért – elvek alapján. Jézus Krisztus soha nem állna „bosszút” a bűnösökön, csupán igazságot tesz. Az anyagi elszámoltatás természetesen egy másik ügy (lásd: lejjebb).

ad2.
A magyartól alapvetően idegen a Háttérhatalom által ránk erőltetett „többségi” – valójában bolsevik – áldemokrácia, amely a társadalom elektronikus agymosó-tudatmódosító „megdolgozása” után „demokratikusan” közhírré teszi az Országgyűlés „többségi” döntéseit, hogy a Föld márpedig egy lapos tányér, és egyébként „Fűre lépni tilos!”. Francis Fukuyama tanaival szemben: „Eppur si muove!”. A hamis rendszerváltás – amelyben valójában csak az ilyen–olyan titkos ügynökök tökéletes és maradéktalan hatalom-átmentése valósult meg, más semmi – pártjait fel kell oszlatni, mert ezek képezik a hatalomátmentők újjászerveződő, titkos búvóhelyeit.

ad3-4.
A királyság visszaállítása csak népszavazás útján lehetséges. Az „alkotmányos” jelző itt/most azt jelenti, hogy formálisan visszatérünk az alkotmányos királyság – ez volt az utolsó, még jól működő államformánk – államformájához; ámde azzal a lényegbevágó kiegészítéssel, hogy ez az államforma a Szentkorona-tan alapján ezúttal a valódi demokráciát fogja megvalósítani, melyben a Király nem egy újabb teljhatalmú diktátor, hanem a parlamenti demokrácia rendeltetésszerű működtetésének szakrális felettese, legfőbb egyszemélyi ellenőre. Olyasvalaki, aki a megfellebbezhetetlen származásánál fogva garancia arra, hogy Magyarországon soha többé nem valósulhat meg a törvénytelenség, a hazugság, a csalás és a káosz istentagadó, igazságtipró rémuralma.

ad4.
Államalapító királyunk, (Árpádházi) Szent István halála előtt Szűz Mária tulajdonába – személyes oltalmába – ajánlotta hazánkat.
Az ő – Jézus édesanyja – oltalmát szentnek tekintjük.

ad5.
Az Árpád-ház családfája nem halt ki. Ellenőrizd pl. az interneten. A „szakmaiságot” illetően itt jegyzem meg, hogy a Királytól „csak” azt várjuk el, hogy a leszármazása (a vérvonala) bizonyítottan árpádházi legyen, és ő maga vállalja, hogy mértéktartó és igazságos lesz; hogy méltó folytatója legyen árpádházi királyaink szakrális hagyományának, vagyis a magyar nép, a magyar nemzet szakrális szolgálatát tekintse élete céljának, égi küldetésének. Nem „szükséges”, hogy történész, ügyvéd, közgazdász, bankár legyen a magyar királyi trón várományosa. Reformközgazdász ellenjavallt…

ad6.
A Királyt csak a Nemzetgyűlés jelölheti, s a Nemzetgyűlés javaslata (jelölése) alapján kiírt népszavazás választhatja meg. A Nemzetgyűlés maga a magyar nemzet legelismertebb, feddhetetlen képviselőiből, köztiszteletben álló személyekből áll össze. Ügynökök, az ál-rendszerváltás bárminemű szereplői, megvalósítói, haszonélvezői és titkos társaságok tagjai természetszerűleg nem lehetnek a Nemzetgyűlés tagjai. A kétkamarás parlament összetételét, működési rendjét megválasztás után a Király és a Nemzetgyűlés együttesen dolgozzák ki, határozzák meg.

ad7.
Magyarország gazdasági, politikai és kulturális életét gúzsba kötik a különböző nemzetközi szerződések, amelyek felmondása nélkül Magyarország haldoklása a végtelenbe nyúlik, és amelyek alapján az ország gyarmatosító célú felszámolása folyamatosan zajlik, és záros határidőn belül elkerülhetetlenül végbemegy. Ezért az alapvetően és meghatározóan előnytelen (egyoldalú) szerződéseket fel kell mondanunk. Ki-ki magában döntse el, hogy az alpontokban említett szervezetektől, szerveződésektől Magyarország és a világ magyarsága eleddig mi jót kapott, s perspektivikusan még mi jót kaphat. Véleményem szerint semmit. Sőt, az ezen szervezetekben való tagságunk mostanáig csupán hatalmas gazdasági (pénzügyi) és politikai tehertételt jelentett Magyarország számára, mivel ezek a szerződések „észre-vétlenül” mindenestül elvették Magyarország teljes függetlenségét, zenés kísérettel biztosították kifosztásunkat.

ad8.
Az Antall és a Horn érában 80 %-ban megvalósult, és a mai napig meg nem szűnő kampányszerű állami privatizáció alapvetően törvénytelen, nyilvánvalóan elképesztő jogtiprás (volt). A leváltott Kádár-rezsim elvitathatatlan vívmánya volt pl. a termelőeszközök társadalmi tulajdona, a teljes foglalkoztatottság (a létbiztonság), az ingyenes állami oktatás és az ingyenes és általános társadalombiztosítás (orvosi ellátás). Ezeket a szerzett vívmányokat meg kellene őrizni, ha nem is maradéktalanul abban a formában, ahogy’ 1990 előtt volt. A társadalom kollektív tulajdonát képező működő tőkét a (hamis) „rendszerváltó” kormányok egy tollvonással, bármifajta felhatalmazás nélkül ellopták, s egy tál lencséért „eladták” a multi nagytőkéseknek, amely tőkés társaságok tartják fenn és el a gyarmatosító világállamot (olvasd: Korten). Ma semmink nincs, amiből pl. az állami adósságszolgálatot s emellett az ország gazdasági növekedését, a megélhetésünket ki lehetne termelni, mert már minden haszon a nemzetközi nagytőkéé. Kamatos kamat és profit formájában évi min. 15 milliárd USD összegű haszon áramlik ki az országból, amelynek teljes egészében a magyar jólétet, a magyar fejlődést kellene (kellett volna) szolgálnia. Az „ál-rendszerváltás” fő célja épp’ az volt, hogy a magyar termelőtőke, a magyar piac megszerzésével végleg eladósítsák Magyarországot, hogy azután fel is számolhassák. 1990-ben Magyarország rendelkezett a teljes nemzeti vagyonával (cca. 100 milliárd USD), és emellett „volt" 22 milliárd USD kitalált (papíron kreált) adóssága. Ma semmi vagyonunk nincs, és mintegy 250-300 milliárd USD értékű az a nemzetközi tőke, amely évente átlagosan 6-8 % átlagprofitot realizál nálunk. Az országos közüzemek és a bankok horribilis árakkal működnek és az élen járnak Magyarország kifosztásában.
Vissza kell őket államosítani!

ad9.
Ma a Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok – fiktív – külföldi hitelpénzből finanszírozzák a magyar állami költségvetést, a teljes magyar gazdaságot, a lakossági hiteleket (tehát mindent!); a kamat azonban, amit kőkeményen beszednek, valóságos pénz. Magyarország erősödő kifosztása éppen a külföldi hitelek kamatmechanizmusán alapszik. A MNB, működésének lényegét tekintve ma a nemzetközi bankok, bankárok – Világbank, IMF, London, Wall Street, Basel, Frankfurt, stb. – leánybankja, s nem hazánké. „Vissza” kell tehát államosítani, vissza kell venni a kamatmentes magyar valuta kibocsátásának a monopóliumát, majd új, kamatmentes forintot kell kibocsátani. Az állami hitelekkel pedig tőzsdei spekulációk helyett a magyar produktív termelést kell finanszírozni.

ad10.
Egyrészt jóvá kell tenni a 2005-ös bűnös mulasztásunkat, más-részt ugyanolyan jogokat kell adni a trianoni békeszerződés miatt a határainkon kívül rekedt magyaroknak, mint a határokon belül élőknek. Természetes joguk, hogy részt vállalhassanak az ország jövőjének aktív megteremtésében. Ők a mi géntartalékunk…

ad11.
Magyarország népe békét akar. Békés életet, békés önfejlődést.
Semleges állam akarunk lenni, kívül a nemzetközi viszályokon.
Saját, országvédő, nemzetvédő hadsereget akarunk, külföldiek jelenléte, és külföldi hódító „feladatvállalások” nélkül.

ad12.
A hun-magyarság világméretű összefogását, fokozatos gazdasági, lelki és szakrális egységesülését akarjuk – függetlenül attól, hogy nemzettársaink most épp’ melyik országban élnek, vagy kényszerülnek élni. A szétszóródott világ-magyarság szakrális küldetése a rokon népek lelki integrációjának elősegítése Jézus Krisztusban, s nem pedig a Lucifer „pénzuralmában” tobzódó világkáosz növelése egy központi világkarám felépítésével. Mi magyarok ebből nem kérünk! Sem a világkarám építői, sem haszonélvezői, sem egyszerű lakói, vagy a (kamat-, bedolgozó) rabszolgái nem kívánunk lenni.
A hun-magyar nép az égi béke követe, s nem a (világ)háborúságé.

„Miért fáj neked az, hogy én jó vagyok?”
Mondta Jézus Krisztus, az Őt bántónak.

Szakrális királyunkkal Őt követjük.


Vác, 2009. március 15.
Czike László
 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A Háttérhatalom az Emberiséget a pusztulása felé vezeti, hasonlóképpen, mint a vágóhídra hurcolt állatok! És még az is közös a kettőben, hogy egyik sem tudja, mi vár rá!!! Nem lázad, nem küzd!!! Csak teszi azt, amit neki utasítanak!!! (...) ... az állat sem tudja magáról, hogy neki mi a célja, feladata, létezésének lényege! Teljes tudatlanságban van. (...) Hasonlóképpen az emberéhez (...). Szolgál, vagy ami még ennél is rosszabb: kiszolgál egy gonosz Háttérhatalmat. Ezzel saját sírját és az Emberiség sírgödrét ássa meg!!!

 

2009-03-12. - HÍRHÁTTÉR TV: Kurucinfó, Harctér, minden népek ellenségei! - Hírháttér-válasz a kuruc.infóra és a Harctérre
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Within Temptations: Angels/
(Film, 7 perc)
Tartalom: Sokkolóan leleplező, lemeztelenítő film, videoklippel az ártatlan magyarok tömeges megkínzásához, megcsonkításához, legyilkolásához tobzódva, kérkedve, nagyképűen, fellengzősen, lekezelőn Veérgőzös, tömegek kínjából és gyászából a Sátán oltárán röhögve, gúnyolódva okádó, az Emberiség legundorítóbb és legmoslékabb pártszolgálatos parazitái ellenében, minden népek védelmében, az utolsó és legagresszívebb, legigénytelenebb magyarok egy névsorával.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-03-10. - 9 kérdés Molnár F. Árpádtól - A beszervezésektől a kijelentésekig
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A leggyakoribb, továbbá aktuális nézői, hallgatói, olvasói kérdésekre válaszolván: párttámogatás, cigánybűnözés. Kikkel vagyunk jóban? A következő személyek elkészített jövőjéről: Novák Előd, Hegedűs Lóránt, Tánczos Gábor, Sebők István, Vámos György..., a magyarság előre elkészített jövője. Mi kell a beszervezéshez, hogyan történik, kinek vagyunk alárendelve, honnan és hogyan adatnak a kijelentések?


 

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-03-01. - HÍRHÁTTÉR TV: A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba
/Molnár F. Árpád/
(Film, 5 perc)
Tartalom: Andrea Bocelli és Sarah Brightman világhírű zenéjével, előre bejelentett, a darabba kódolt, sokak számára (amilyen az ördögök közül Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is) rögtön értett, konkrét katasztrófákkal. Az Elkészült Történelemben való utazásra hívunk mindenkit, kívánva valamennyi utazónak szent tartalmakat, és minél kevesebbet abból, ami a mai egyházak papjainak és pásztorainak legalább jelentős részét egyre inkább uralja.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Enigma - Touchness/
(Film, 16 perc)
Tartalom: A DNS-rekonfigurálás és az Emberiség jövője, valamint rejtett múltunk. E filmben érintjük - még csak pár szóban -, amiről még nem igen szóltunk: hogy miért azonnal kvázi korlátlan az intelligenciája egy olyan hatalomnak, aki a mikrohullámú technológiát először megszerezte. S ahogy az égbolton világtörténelmi jelentőségű titkokat villantunk fel, és közelebb húzunk minden értelmest annak megértéséhez, hogy a konvergencia történik, melyet a fúziós robbanás követ, aközben mint szinte mindig, végig szól a zene.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Előző cikk:
2009-03-17. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Kijelentett álmok: Hitler és a Szajha utolsó órái

/Molnár F. Árpád/
/Zene: Britten: Zongoraverseny/

Tartalom: Molnár F. Árpád egy-egy - mint mindenki esetében: meghatározhatatlan eredetű - kijelentett álma Adolf Hitler berlini, utolsó óráiról, valamint a jelenlegi állapotában haldokló titokzatos Nagy Babiloni Szajháról. Az álmokon keresztül is érintjük a kurucinfós és harctéres utolsó magyarokat, és kevésbé siratjuk a Nagy Szajha imádság híján is járásképtelenre dagadt jobb térdét...
KLIKK az oldalra! (24 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-18. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/
(Film, 3 perc)
Tartalom: Wass Albert versét tűzzel és hévvel előadja az erdélyi magyar Bara József-Attila, aki egyike azoknak, aki az Internet nyilvánossága előtt is elmondta, hogy alig azt követően, hogy Echelon-ügyben felkereste a Hírháttért, mihelyst Molnár F. Árpád hatalmi kijelentéseket kezdett kapni, Bara előtt is kénytelen elkezdett megnyilatkozni a Háttérhatalom. Ma már nem kell titkolnunk, hogy beszervezéseket folytatunk. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem bármely államnak vagy titkosszolgálatnak való engedelmességre, hanem a világot irányító és uraló Háttérhatalom (a Biblia Nagy Babilonnak Nevezi) leleplezésére és az Isten Létezése bizonyítására tesszük.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu