Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

"Hazádnak rendületlenül!" - Rekviem Toma Andrásért


 

2008-11-22.
Oravecz Mihály (drágakő-szakértő)

 

 

 


                   
                              

 

 

Egy embernek elhagyta testét a lelke, de a szelleme közénk költözött - mindörökre.

Utolsó napjaiban egy testamentummal üzent a túlélőknek, azzal, amit Vörösmartynál jobban Ő sem fogalmazhatott  meg, csak élt vele. Gyerekkorában tanulta meg szóról szóra a Szózatot és ez a pár sor éltette őt, több mint ötvenöt év után is, Oroszországban, ahová parancsra vitték sok ezer magyar embertársával bajtársával együtt.

Mindenki tudja, hogy a magyar katonáknak e háborúban is idegen érdekekért, a megválasztatott uraik parancsát kellett teljesítenie fejvesztés terhe mellett. Puskával a kezükben, kötelességük volt harcolni, ölni,  más nációk, ugyancsak ártatlan áldozatoknak szánt embertársait.
 

Istenem! Fohászom  és e rekviem szóljon nékik, érte, értük is és mindazon áldozatokért, akiket az Ismeretlen Katona  sírjánál emlékeinkben ápolunk.

Toma Andrásnak - ma már tudjuk- a Szózat hitet és reményt adott ott, ahol már, senki sem emlékezett rá, a közömbös történelem túlhaladta leírta Őt.
 
Hogyan tudta ezt túlélni Toma, aki a fohászokat, imákat, a meg nem osztható gyötrelmeket, amit csak a Teremtőnek tudott  könyörögve elmondani, több mint ötvenöt éven át az  ismeretlen földön, minden szerettétől elhagyatva reményt-vesztetten?

 

Hihetetlen, egyedülálló csoda, ami történt vele, mert ez az ártatlan ember könyörgései, imái meghallgatattak és a csoda megtörtént.!

 

A hihetetlennek hitt hír  először hozzánk eljutva, a döbbenet erejével hasított a tudatunkig. Minden ország hírszolgálata, rádiója és a televíziós csatornái egymást
előzve kürtölték világgá ezt a "storyt".
 

A hír úgy szólt: "magyar hadifogoly él most is a távoli orosz földön egy idegszanatóriumba zárva ".
 

Mi magyarok nemcsak hogy felfogtuk, mint egyedülálló ritka esetet, de nagyon sokunk arcán a fájdalom és az öröm érzése volt látható, mert e más nációktól származó hír sokkolóan érintett bennünket.

 

Egy magyar ember, idegen földön, teljesen izolálva, ötvenöt év után is jelezni tudta a létezését ? Miként, hogyan ? Itt keveredett a csoda a valósággal, mert előbb 

vagy utóbb, akaratlanul is híre ment annak, hogy egy ember egy távoli orosz szanatóriumban, az elfekvő idegosztályon, az orosz nyelvbe rossz akcentussal  

magyar szavakat kever. Ily módon 55 éven után is folytonosan jelezte nemzeti hovatartozását.

 

Ez a hír jutott el  Moszkvában a Magyar követségre, ahol hitetlenkedve ugyan, de értesítették kormányunkat. A magyar kormány, e hír nemzetközi súlyát is mérlegelve, azonnal kinevezte Dr. Vér András pszichológust és az ő vezetésével, vizsgáló bizottság utazott Toma Andráshoz.

 

A hír igaznak bizonyult. Igazolódott, hogy a mindmáig ott "tartózkodó" ember magyar hadifogoly.

 

Megjegyzem, a szovjet pártállamnak minderről tudnia kellett. Valószínű az akkori, vagy későbbi diktatórikus hatalom, már nem tudott  mit kezdeni ezzel a kint "felejtett" emberrel. Ha haza több évtizedes "késéssel" hazaküldik, ki tudta volna kiszámítani, hogy a világ közvéleménye, miként vélekedett volna erről az esetről, hiszen a Szovjetunió nemzetközi szerződésben kötelezte magát, hogy 1948-ig minden nemzetiségű hadifoglyot hazaküld.

 

Azért zárták idegszanatóriumba, mert csak így tudták izolálni (?). Gondolom,  továbbra is titok vette volna körül Toma Andrást, ha nem esik darabjaira a kommunista pártállam. De hát tudjuk hogy van ez: Isten malmai lassan, de őrölnek!

 

 A Jelcin kormány mosta kezeit, mondván, hogy erről senki nem tudott semmit és nagyon örülnek, hogy mindez kitudódott.

 

A gond ott van, hogy bocsánatkérés nem történt. A kártalanítás sem jutott eszébe senkinek az orosz utódállamban. Feltehetően úgy vélekedtek, örüljön Toma András, hogy mindez kitudódott  és köszönje meg az orosz és magyar kormánynak, hogy ilyen "gyorsan" és humánusan jártak el vele szemben, sőt még rehabilitálták is.

 

Sehol nem merült fel tehát az a kérdés magyar sem orosz kormány részéről, hogy egy embertől, akitől elvették úgyszólván az egész életét, hogy legalább bocsánatot kérjenek, ami minimum kijár bárkinek?

 

Hol van az emberi méltóság tiszteletben tartása, ami alapjoga minden embernek.

Ezt minkét kormány vezetői feledékenységből talán, de az erkölcsöt és a jómodort semmibe véve, csak álhumánus intézkedésekkel, a magasabb érdekek szem előtt

tartásával simították el az ügyet.

 

Kérdezem: az emberi jogok védelmére alakult nemzetközi bíróság miért nem figyelt fel erre a példanélküli jogtiprásra? Justítia felkent szolgái miért hallgatnak a mai napig is?

 

A magyar és  az orosz emberi jogok képviselői hol voltak, hol vannak? Pedig fennen hirdetik, hogy jogállamaikban felvállalják minden ártatlan ember érdekképviseletét!
 

A nemzetközi média sem firtatta jelentőségének megfelelően ezt az ügyet. Példának okáért - mondjuk - a szabad világ, az emberi méltóság őre, az USA, amelynek alkotmányában is rögzítve vannak az emberi jogok és azok hathatós védelme?

 

Toma András sorsa rövid életű "story" volt csupán. A nemzetközi média eleinte tolongott, ahogy ilyenkor szokás. Nyomon követte Toma András minden lépését;

nem érezve, nem érzékeltetve sorstragédiáját. A fantáziátlan szenzáció hajhászás került előtérbe.

 

Ilyen hosszú ideig "hadifogságban" tartani egy teljesen ártatlan embert, aki soha nem vétkezett fogva tartója ellen, aljasság; hiszen alig tizennyolc évesen, 1945-ben mint civilt a nyírségben - ahol már rég nem voltak harcok - az orosz katonák belökték az összefogdosott emberek menetelő soraiba és elhurcolták a "malenkij robot" hírhedt ürügyén, a kollektív bűnösség, büntetés okán ill. "jogcímén".

 

Toma András esete még a Guiness rekordok könyvében is egyedülálló és példa nélküli tétel lenne!

 

Mikor a szenzáció kirobbant - 2001-ben - a médiában megjelentek róla képek riportok. Nagy csinnadrattával közvetítették a hazahozatalát. Mi nézők nem láttunk mást csak egy megöregedett embert, akinek hiányzott a fél lába és mankóval a kezében  botorkált. A kormányunk megbízottai a hirtelen kiutalt tolókocsiban tüntető együttérzéssel tologatták, e ritka "látványosságot".

 

Megkövetem mindazokat, akik e megjegyzésem nem érzik igaznak, de nékem mint nézőnek a hang vagy képi illetve a sajtóinformáció hitelesen így közvetítette. Első mosolyát, csak akkor láttuk, amikor vértestvérével összeölelkezett.

 

Könny még ekkor sem jelent meg e kőarcon, de érezhető volt, hogy valami kezd éledezni benne. Mindeddig csak mélabús tekintete beszélt.

 

A majdnem "kintfelejtett" magyar szavaiba beléivódott kettős akcentus és ez  sokszor nehezen érthetővé tette mondanivalóját. Egy riport alkalmával egy fás ligetben, az újságíró Vujity Tvrtko ült vele szemben, és két szót vetve a papírra mutatta azt Toma Andrásnak. Ekkor megtörtént a csoda! Ő azonnal felismerte a magyar írást és tisztán, érthetően elmondta Vörösmarty Szózatát "Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar."

 

A megdöbbenés erejével hasítottak akkor belém az általa elmondott verssorok. Diákkorom kötelező olvasmánya volt e fennkölt vers, amelynek szavai a sokat szenvedett magyar ajkáról peregve mélyen meghatottak. Azt vettem észre, hogy Toma Andrással együtt mondom, zokogva és hebegve a verset, átélve ez ember sorstalan tragédiáját.

 

Talán három év múlva újra hírt adtak róla, hogy kórházban fekszik súlyos betegen. Később már halálhírét közölték.

 

Ez már afféle napihír volt. Azért egy végső csinnadrattával vettek tőle búcsút. Sírjánál a hivatal részéről a kiküldött "búcsúztató" beszédében természetesen nem említette, hogy a magyar nép holokausztjának egyik utolsó áldozata távozik.  

 

Toma Andráson, a sors ritka kegye folytán, beteljesültek a Szózat további sorai is:

"Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar." Mondhatni,  szerencsés ember volt.

Feltisztult elmével és magyarság tudattal, sorsával megbékélve, adta vissza lelkét teremtőjének

és fáradt testét befogadta .......Hazája szent földje.

 

 

Mondják, hogy naptárába tett az utolsó bejegyzése, testamentuma, a következő.

     

" Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! "

 

E csendes, szelíd magyar  hazájához  hű igazi jellem volt !   

 

                                                                              Nyugodjék békében !

 

Budapest 2004 ápr. 05.

 

                                                                    Oravecz  Mihály

 

Lektorálta :  Dr. Szeszák Gyula ex-főügyész 

 

----------------------------------------------------------kedves olvasóm ---------------------------------------

 

Sorstragédiánknak állíts-unk emléket !   
                                                                                       
" Nemrégen elhunyt tragikus sorsú ártatlan Toma Andrást, kit a falujából

elhurcoltak a kivonuló győztes szovjet katonák és hadifogolyként több mint 55 évig fogva tartották.

Néki és róla egy különleges élményhatású szoborral állítsunk emléket. 

Az  életnagyságú időtálló szobrot, az ismeretlen katona sírjánál kell felállítani, ahogyan Ő áll

fél lábon mankóval a hóna alatt, .............nézi az őrlángot és a szeméből könnycseppekre emlékeztető sós ízű

folyadék csepeg. Legyen e szobor a lelkiismeretünk őrlángja, mi hirdesse az  arra járónak, hogy

az erőszak soha semmit nem old meg, csak szenvedést okoz.

Ezen szobor s az emlékmű együttes ötlete teljesen egyedi, mit soha senki nem ért félre.

Hiszem, hogy ezen különleges szobor sokunknak  s a nemzetközi túrizmusnak is a zarándok helye lesz   ."

 

"- Adakozzunk ezen  nemes célra, hogy a sorsunk és korunk üzenete legyen ....intő példa !-"

 

Tudás-Jólét- Szeretet Közhasznú Alapítvány
Postacím : 1077. Budapest, Rottenbiller u. 5/c.
E-mail:
om1942@t-online.hu

Telefon és fax: (06-1) 322-41-96   
             mobil: 06-70-312-75-71 ( Oravecz Mihály - Gáspár Attila )

Bankszámlaszám: 10560000-12985901-0101010108

 

Megjegyzem: ( - könnyező szobor ötlete - a középkori Bahcsiszeráj-ban -Krim flszg.- a Girej tatár  kán, megmérgezett fiatal magyar hercegnő felesége emlékének állítatta fehér márványból )

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-10-13. - Küldetésem szólít hozzád - Oravecz Mihály verse (gondolataival)
/Oravecz Mihály/
Részlet: ........mindenkinek az életében legalább egyszer küldetéstudata van ! ......nékem ebből több is adatott, de viselem sokszor csüggedve, fáradtan, de hittel és örömmel. (...) Jövőt megállítani a - Jelen - soha, csak késleltetni tudja. (...) Tisztelgünk Badinyi Jós Ferenc emlékének.

 

 

2008-08-19. - Elrejtett tömegmészárlások - A Legfőbb és Katonai Főügyészségnek, valamint más intézményeknek elküldött levél nyilvánosságra hozatala
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Most álljon itt teljes terjedelmében, amiről számos egyéb mellett kizárólag a Hírháttér képes és mer beszélni, mert az utóbbi esztendőkben e téren is a Kádár-rendszer hallgatásának és bűnpártolásának színvonalára zuhant vissza a jobb- és baloldali média egyaránt... (...) A Hírháttér vadászni kíván mindazokra, akik a megnyomorítottak és a politikai gyilkosságok áldozatai ellenségeiként pártfogásukat bármi módon kifejezni merészelik a pszichiátriákon Adolf Hitler óta a mai napig megnyomorított és lemészárolt ártatlan tömegek ellen, igen, az EMBERISÉG ELLENSÉGEIKÉNT.

 

Az angol szerverről betiltva:
2008-06-02. - HÍRHÁTTÉR TV: "Értelmiségi" erkölcsök és ügynökhálózatok - Molnár F. Árpád a bírói- és katonaorvosi erkölcstelenség több évtizedes alakulásáról
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A szocialista rendszerből átmentett és felelősségre nem vont orvosi- és bíró bűnözés, az Egypártrendszer bűnszervezete, egységes és totális bűnpártolás aljas indokból vagy célból, bírók és orvosok, valamint katonaorvosok (tisztiorvosok) erkölcstelensége és korunkhoz igazítottan cserélt arculatváltása. A magyar bírák dél-amerikai bírókkal való összehasonlítása. Pszichiátriai bűnözés, repülőorvosok, médiabűnözés. (Film, 14 perc)

 

2008-02-08. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A halál miniszterelnökei; Nemzeti lobogók; Veér András és klubja
/Molnár F. Árpád/
A tartalomból: 1. A halálfejes miniszterelnökök bűnbandái és a Biblia. 2. Nemzeti jelképek vagy önkényuralmi jelképek? 3. Veér András és tettestársai; a "jobboldal" menekül. KLIKK az oldalra! A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-01-22. - Elmebeteggé nyilvánítások a Szovjet- és az Európai Unióban - Tényfeltáró cikk az Alkotmányt megsemmisítő állami bűnözésről
/A CIA magyar osztályának és az amerikai Echelonnak ajánlva: Molnár F. Árpád/
Részlet: Őt a keleti blokknak a nyugatival való bűnügyi szövetkezése miatt küldték vissza Magyarországra, hogy megszabadulván az esetleges irdatlan nagy nemzetközi botránytól, itt nyilvánítsák elmebeteggé, és így ne kelljen a körülötte történt eseményekből és kapcsolataiból a világon semmiféle nyomozást, kihallgatást stb. lefolytatni.
 

 

2007-10-03. - Koncepciós perek és átörökített módszerek Sztálin örökségének nyomdokain - A Tánczos-ügy állampszichiátriai visszaéléseiről
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az IMEI-ben [Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet] hagyományos úton erről nem lehet érdeklődni, mert ott nagyobb a bűnügyi összefogás és egységesebb a bűnpártolás, mint amikor az ember a Nemzetbiztonsági Hivataltól vagy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat embereitől érdeklődik, mert ott gyakran van ellensúly, így van építő cselekedet is. Olyanok ezek a szervezetek - melyek eklatáns példái az OPNI és az IMEI -, mint korunk koncentrációs táborai, amelyek méltán szárnyalják túl még a börtönök politikai foglyai ellen elkövetett állami bűntetteket is.

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-20. -
Pártgörénylét nélkül a dunaszerdahelyi vérengzésekről - elemzés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót a globalista titkosszolgálatok legalább régóta az „a buta miniszterelnök”-ként szokták emlegetni. Őt már színre lépésekor is – tudván sok mindent az elkövetkező eseményekről – afféle nagydarab, mesterségesen kreált és kiállított díjbirkózóként demonstrálták, mint aki legalábbis nagyon hasznos lesz arra...

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-22. -
Titkosszolgálati tanulmány a magyar jobboldalról - főként a Jobbik, a Magyar Gárda, a Hírháttér, valamint az ellenséges kurucinfó vonatkozásában
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a titkosszolgálatokba történő önérdekelvű, konspiratív és leplezett integráció vágya áll. Ez olyan elterjedt jelenség az egész bolygón, hogy nyugodtan beszélhetünk az Emberi Faj tragédiájáról, hiszen mélységes önzésről, gerinctelenségről és felelőtlenségről árulkodik, melyért egész fajunk megfizetett, és végzetesen fog megfizetni a világ csaknem valamennyi embere.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu