Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Manifesztum Oroszország és Magyarország felé - A Justitia Bizottság munkája oroszul és magyarul


 

2008-11-19.
Bokor Imre (JB-elnök)

 

MANIFESZTUM 

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ, VALAMINT  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ ÉS ELNÖKEIHEZ

(HÁTTÉRANYAG EGY JOGI INDÍTVÁNYHOZ)

 MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK!

                 A történelmi igazság függvényében, a konszenzusra és megbékélésre való törekvés érdekében,  lépéseket kell tennünk a népeink kapcsolatában létrejött (kialakult)  - nyílt vagy lappangó – ellentét  (szembenállás) maradványainak felszámolására.

                   Ennek érdekében, szakítani kell az eddigi torzítási és elhallgatási gyakorlattal, foglalkozni kell a legkényesebb kérdésekkel is, hogy közös erővel, mindkét fél számra elfogadható – igazságos – megoldásokkal, gyógyítsuk be az egymáson ejtett „sebeket”.

                   Az alábbi négy pontban azok a problematikus kérdések szerepelnek, amelyek determinálták a magyar-orosz(szovjet) kapcsolatok alakulását.  A felsorolt pontok mentesek a szubjektivitástól és kizárólag valós (bizonyított) tényeket tartalmaznak.     

 I.

                   A magyar-orosz(szovjet) történelmi „kapcsolatok” egyik (számunkra fájó) epizódját képezte,  és maradandó nyomot hagyott a magyarság érzelmi világában, hogy 1849-ben,  az osztrákok megsegítésére,  I. Miklós cár,- herceg Iván Fjodorovics Paszkievics tábornagy vezette orosz (kozák)  csapatokat küldte hazánkba,  leverték  a szabadságharcunkat és - közel hetven évvel – meghosszabbították a Habsburg ház uralmát Magyarországon.

                   Szabadságharcunk bukását követően, Haynau osztrák császári generális vezetésével kegyetlen megtorlás következett: kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt (a mai Szabadság-tér helyén), 13 tábornokunkat (Aradon), 160 polgári és katona személyt, továbbá - mintegy - kétezer főt ítéltek börtönbüntetésre vagy várfogságra.

II.

                   Az első világháborúban Magyarország és az Orosz Birodalom (ismét) egymás ellenségeivé váltak, bár az Orosz Birodalomban (1917-ben) és Magyarországon (1918-19-ben) bekövetkezett forradalmi események azt igazolták, hogy nem a két állam népei, hanem azok vezetői voltak a világégést kezdeményezők köreiben.

                   Az első világháborút követő békeszerződés alapján Magyarországot „feldarabolták”, területének mintegy kétharmadát elszakították az anyaországtól, és magyar ajkú lakosságából 5 milliót rekesztettek ki a környező országokba! Az elvesztett területeken voltak az ország leggazdagabb ásványkincsei, erdő-és vadgazdaságai.

                   Mindezek betetőzéseként, 200 millió aranykoronát kellett (jóvátétel címén) fizetni a győztes hatalmaknak.

                   Ezt a „békediktátumot” még V. I. Lenin is az imperialista hatalmak legigazságtalanabb és legdilettánsabb döntésének nevezte.

III.

                   A második világháborúban ismét frontvonal választotta el egymástól a magyar és a szovet-orosz népet, tovább mérgezve az addig sem „felhőtlen” kapcsolatainkat.

                   Geostratégia helyzetünkből kifolyólag, a németek oldalán sodródtunk be a háborúba (a legutolsók voltunk, akik hadat üzentünk a Szovjetuniónak), és mint vesztes fél további  területekkel lettünk megrövidítve, valamint  300 millió dollár kifizetésére kötelezve   (Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának).

                   Nem vitatva azt a tény, hogy az első és a második világháborúban is az agresszor oldalán álltunk, bizonyítható, hogy nem volt hódító szándékunk, és a Magyar Királyi Honvédség nem vett részt rablásban, fosztogatásban, katonai vagy polgári személyekkel szembeni -a genfi egyezményben tiltott - cselekményekben.

                   Ez sajnos nem mondható el a Szovjet(Vörös) Hadseregre, amelyben Zsukov marsall  intézkedésére,  gépjárművekkel és vasúti gördülő  eszközökkel rendelkező speciális alakulatokkal (szervezett formában)  szállították el  gyáraink és üzemeink gépeit, mezőgazdaság termékeinket, haszonállat állományunkat, műkincseinket, nem beszélve  a polgári személyek fosztogatásáról, valamint a nőkkel szembeni  - tömeges – erőszakoskodásról.

                   1944÷1945-ben a Vörös Hadsereg több százezer polgári személyt (mintegy 300÷350 ezer főt) vagonírozott be és irányított a Szovjetunióba, egyes állítások szerint azért, hogy a hadifoglyok számával is igazolják (Sztalin előtt) hőstetteiket. Tekintettel arra, hogy a Rákosi-Kádár érákban agyonhallgatták ezeket az eseményeket, így ma sem tudni, hogy a kiszállítottak közül hányan kerültek vissza hazánkba.

                   Amikor  1946-ban a Moszkvába érkező magyar kormány delegáció tagjai arról panaszkodtak Sztalin előtt, hogy a német és a magyar fasiszták  kirabolták az országot, még Sztalin  sem tetszhetett ez a képmutató „színjáték” mert megjegyezte: „Na persze a mi katonáink is  ELVITTEK  EZT-AZT, ha ezt maguk  most nem is említik”,-  és hangosan nevetett  tulajdon szavain. (Kiemelés: B.I.)

                    A német csapatok kiűzését követően, szovjet megszállás vette kezdetét, mégpedig olyan megalázó módon, hogy a régi sebek felszakadása mellett újak, sőt súlyosabbak  keletkeztek.

                   Csupán egyetlenegy példával szemléltetve ezt a kérdést: Vorosilov marsall intézkedésére,-  a magyar EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓT ELTÁVOLÍTOTTÁK a Szabadság térről (ahol Battyhyányt kivégezték) és a helyére felállítottak egy szovjet címerrel, ötágú csillaggal és a felszabadító katonákat magasztaló felirattal ellátott emlékművet (1950. május 1-én).  

                   Ehhez az emlékműhöz ragaszkodnak foggal-körömmel ma is az Orosz Föderáció (egyes) vezetői, képtelenek megérteni, hogy mit sem ér egy olyan emlékmű, amelyet (több mint tíz éve) kordonnal, kamerákkal és rendőrökkel kell védelmezni. És azt sem látják be, hogy ilyen előzmények ismeretében, képmutatás lenne „hozsannázni” az emlékmű előtt. 

                   És ebben az esetben nem arról van szó, hogy bárki is ellenezné egy történelmi emlékmű felállítását, hanem a megoldás mikéntjéről, a győztes arroganciájáról, a magyar emberek önérzetének,  hazaszeretetének  és  igazságérzetének semmibe vételéről!

                   Magyarország területén több mint kétezer szovjet katonasír van, kulturált temetői környezetben, gondozottan.  A magyar nép megadja a hősöknek kijáró tiszteletet minden nép                      -- háborúban elesett -- fiainak, és ez alól nem kivételek  az itt elhantolt  szovjet katonák sem.

 

IV.

                   A Moszkvából „idetelepített” Rákosi és elvtársai (megközelítőleg) hasonló rémuralmat  vezettek be az országban, mint amilyent Sztalin uralkodása alatt a szovjet emberek milliói  évtizedeken át elszenvedtek.

                   A lelki és fizikai terror, a kolhozosítás (kuláküldözés), az esztelen munkaverseny szervezés, az értelmiség mellőzése, a koncepciós perek beindítása (és végrehajtása), nemzeti hőseink és szimbólumaink meggyalázása és nemzeti ünnepeink elvétele oda vezetett, hogy 1956 októberében forradalom robbant ki a rezsim torz  elemei, valamint a bűnös vezetői ellen.

                   A legsúlyosabb szakadás akkor következett be népeink között, amikor az itt diszlokált (megszálló) szovjet különleges hadtest csapatai felléptek a forradalmárok ellen, majd a szovjet kormány a törvényes magyar kormány és a világ közvéleményének megtévesztésével, új csapatokat irányított hazánkba (mintegy 16 hadosztályt), hitszegő módon letartóztatták a Tökölre érkező, Maléter Pál honvédelmi miniszter vezette delegációt, elrabolták Nagy Imre miniszterelnököt és társait, brutálisan leverték a forradalmunkat.

                    Rommá lőtték Budapest egyes kerületeit (főútvonalait), számos helységben  önbíráskodtak, nyakunkra ültették a hazug és hazaáruló Kádár-féle bábkormányt, és közvetlenül is segítették Kádár megtorló akcióit.

                   A megtorlások messze meghaladták a Haynau vezette megtorlások mértékét: közel ezer embert végeztek ki (köztük Nagy Imrét, Maléter Pált), 50-60 ezer embert börtönöztek be, 700-900 ezret tartottak megfigyelés alatt, és az sem hallgatható el, hogy 200 ezer ember menekült ki az országból a szovjet agressz miatt.

                   Ezt követően, a megszálló erők létszámát a duplájára növelték (80-90 ezer főről mintegy 200 ezerre), óriási  terheket róva népgazdaságunkra.

                   I. Miklós cárhoz hasonlóan, prolongálták az előző („szocialista”) rendszer kozmetikázott változatát, amely erkölcsi és anyagi csődbe vitte az országot. 

                   Jelcin  elnök erről   így nyilatkozott 1992-ben a magyar parlament üléstermében: „A magyar forradalom eltiprása örökké lemoshatatlan szégyenfoltja  marad a Szovjetunió  történelmének”.

EPILÓGUS

               Célszerű lenne, ha ezekről a kérdésekről egy tudományos konferencia keretében értekeznének a két állam illetékes történészei, politikusai, katonai szakértői, és jogászai hogy,  kialakítsanak egy elfogulatlan szemléletet a megoldás érdekében.

                   Nem képezheti vita tárgyát, és történelmi tapasztalatokkal is igazolható, hogy a problémák elkendőzése  csak átmeneti  (ingatag)  megnyugvást  eredményezhet.

                   Kétségtelen, hogy a mai generációt nem lehet felelősségre vonni elődeik tetteiért, de az sem megoldás, hogy elhallgassuk (vagy elfogadjuk) a történelem hamisítók tételeit.

                   A magyar állam kétszer fizetett,   mert agressziót követett el  másokkal szemben, az oroszok, majd  pedig a szovjetek szintén agressziót követtek el ellenünk,  az oroszok (szovjetek) területe  permanensen növekedett, hazánk területe látványosan csökkent.

                   Jogosan vetődik fel egy olyan kérdés (kérés vagy igény), hogy ne csak a kis államok fizessenek az agresszióért, hanem a „nagyobbak” is. Ezen felül elvárjuk, hogy szolgáltassák vissza (maradéktalanul) az elrabolt műkincseinket!  Jogosnak tartjuk, hogy a nemzeti szimbólumunknak számító ereklyés országzászló visszakerüljön a régi helyére, és a szovjet emlékművet helyezzék el a szoborparkban vagy más megfelelő helyen. Történelmi példákra hivatkozva elvárható, hogy az ’56-os agresszió elkövetéséért térítsék meg a bekövetkezett károkat, különös tekintettel arra, hogy a Kuvait ellen elkövetett iraki agresszió során keletkezett károkért az ENSZ különbizottsága nagy összegű jóvátétel megfizetésére kötelezte Irakot, és az orosz delegáció sem emelt vétót az ENSZ határozat ellen.

                   Jelcin elnök elismerte a súlyos agresszió tényét.  Az Orosz Föderáció vezető személyiségeinek tekintélye csak növekedne, ha a jogosnak tűnő kéréseinket akceptálnák, és ezzel egyszer s mindenkorra  megszűnnének  a magyar-orosz  kapcsolatokat mérgező  gócok.  

KÉSZÜLT AZ MVSZ JUSTITIA BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE,  BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK  KÖVZETLEN VAGY KÖZVETETT RÉSZVÉTELÉVEL  //Szabó Béla  alelnök,  dr. Léh Tibor  nemzetközi jogász, Péteri Attila koordinátor, dr. Csendes  László hadtörténész, Hiripi Lajos el.mérnök,  Lévay Atilla közíró, Kenessey Csaba nemzetőr dd. tábornok, Csukás Irén POFOSZ elnökségi tag. Az idegen nyelvi fordításokban közreműküdött: dr. Léh Tibor (francia), Kenessey Csaba (német), Lévay Atilla (angol),  dr.Bokor Imre (orosz)//.    A JUSTITIA BIZOTTSÁK  KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI  AZ MVSZ ELNÖKÉNEK (Patrubány Miklósnak),  TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK (Rácz Sándornak),  dr. Ilkei Csabának, dr. Morvai Krisztinának, dr. Szöőr Annának, Balogh Gyulának, dr. Dobos Attilának, Tőke Péternek,  dr. Drábik Jánosnak, dr. Halász Józsefnek, Pápai Szabó Györgynek, Belovai Istvánnak, prof. Lengyel Alfonznak, Kéri Editnek, Körömi Teréznek, Bella Árpádnak,  L. Gyöngyösi Zsuzsannának,  a Nemzeti Hírhálónak, Házik Zoltánnak, Orbán Évának, Vass Magdának, Szász Lórántnak, Endreffy Ivánnak,  Frigyes Ágnesnek, Karasszon Attilának, Németh Sándornak és  számtalan fel nem sorolt személynek  vagy szervezetnek, akik közvetlen vagy közvetett módon segítik közös - nemzeti ügyeket szolgáló - munkánkat.

(Prof. Dr. Bokor Imre)
a Justitia Bizottság elnöke

...................................................................................................................

...................................................................................................................

                    

МАНИФЕСТ

К  ГРАЖДАНАМ  И  ГЛАВАМ  ГОСУДАРСТВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Фоновый материал к юридическому предложению)

Глубокоуважаемые Адресаты!

 

Учитывая историческую справедливость, в целях достижения консенса и примирения, мы должны предпринять шаги по устранению остатков создавшихся (сформировавшихся) – открытых или скрытых - разногласий (противостояний) в отношениях наших народов.

В интересах этого, необходимо положить конец существующей до сих пор практике искажения и умалчивания, необходимо заниматься также и самыми щепетильными вопросами, чтобы общими силами, приемлемыми для обеих сторон – справедливыми – решениями залечить нанесённые друг другу «раны».

Нижеприведённые четыре пункта рассматривают те проблематичные вопросы, которые явились определяющими в формировании венгерско-русских (советских) отношениях. Перечисленные пункты исключают субъективность и содержат исключительно реальные (доказанные) факты.

 

I.

 

Одним (болезненным для нас) эпизодом исторических венгерско-русских (советских) «связей», который оставил неизгладимый след в душах венгерского общества, явилась помощь, оказанная австрийцам в 1849 году. Царь Николай I. послал в нашу страну русские войска (казаков) под pукoвoдством генерала герцога Паскевича Ивана Фёдоровича, которые разгромили нашу борьбу за независимость и – приблизительно на семьдесят лет – продлили господство Габсбургов в Венгрии.

После поражения борьбы за независимость,  последовала жестокая расправа со стороны австрийских войск, которыми руководил генерал австрийского императора Haynau: был казнён премьер-министр Batthyány Lajos (на месте сегодняшней площади Свободы), были казнены 13 наших генералов (в гopoдe Арад), а также 160 гражданских лиц и солдат. Примерно две тысячи человек были приговорены к тюремному заключению или к заточению в замке.

 

II.

 

 

В первой мировой войне Венгрия и Российская Империя (вновь) стали врагами друг другу, хотя произошедшие в Российской Империи (в 1917 году) и в Венгрии (в 1918-19 годах) революционные события показали то, что инициаторами мирового пожара были не народы двух стран, а их руководители.

На основании мирного договора, заключённого после первой мировой войны, Венгрию «поделили на части», приблизительно две трети её территорий оторвали от метрополии и пятимиллионное, говорящее на венгерском языке, население, оказалось изгнанным в соседние страны! На потерянных территориях находились самые богатые месторождения полезных ископаемых, лесные и охотничьи территории.

Ко всему этому, государство должно было заплатить странам-победителям (в качестве возмещения) 200 миллионов золотых крон.

Даже В.И. Ленин, назвал этот «диктат мира» самым несправедливым и самым дилетантским решением империалистических стран.

 

III.

 

Во второй мировой войне венгерский народ и советский - русский народы снова оказались по разные линии фронта, далее отравляя и до сих пор наши совсем не «безоблачные» отношения.

По причине нашего геостратегического положения, в войне мы оказались на стороне немцев (мы были последними, кто объявил войну Советскому Союзу), и, как проигравшая сторона, мы снова потеряли территории. Кроме того мы были обязаны выплатить 300 миллионов долларов (Советскому Союзу, Югославии и Чехословакии).

Не споря с тем фактом, что и в первой и во второй мировых войнах мы были на стороне агрессора, доказано, что мы не имели амбиций завоевания, Венгерская Королевская Армия не принимала участия в грабежах и мародёрстве и в запрещённых Женевской Конвенцией действиях против военных лиц и гражданского населения.

Это, к сожалению, нельзя сказать о Советской (Красной) Армии, специальные подразделения которой по распоряжению маршала Жукова (в организованной форме) средствами авто- и железнодорожного транспорта увозили оборудования наших заводов, фабрик, сельскохозяйственную продукцию, животных, наши произведения искусства, не говоря уже, об ограблении гражданских лиц, о насилии – массовом – над женщинами.

В 1944-1945 годах Красная Армия много сотен тысяч гражданских лиц (примерно 300-350 тысяч) загрузила в вагоны и отправила в Советский Союз, по некоторым утверждениям потому, чтобы числом военнопленных доказать (Сталину) свой героизм. Учитывая то, что в эпоху Ракоши – Кадара эти события строго замалчивались, то и сегодня нельзя знать, сколько из них вернулось обратно на родину.

Когда прибывшие в 1946 году в Москву члены делегации венгерского правительства пожаловались Сталину, что немецкие и венгерские фашисты ограбили страну, то даже Сталину не понравилась эта лицемерная «игра», так как он заметил: «Да, конечно, и наши солдаты УНЕСЛИ кoe-что, даже, если вы об этом в данный момент и не упоминаете» и громко рассмеялся над собственными словами. (Выделение B.I.)

После изгнания немецких войск началась советская оккупация, к тому же таким унизительным способом, что, помимо вскрытия старых ран, последовали новые, даже более серьёзные раны.

Этот вопрос проиллюстрируем всего лишь единственным примером: по распоряжению маршала Ворошилова Государственный Флаг  (являющийся Pеликвией) убрали с площади Свободы (где был казнён Batthyány), и на его место установили памятник с советским гербом, с пятиконечной звездой и с прославляющей воинов-освободителей надписью (1 мая 1950 года).

На этом памятнике и сегодня зубами – ногтями настаивают (некоторые) руководители Российской Федерации. Они не способны понять, что любой памятник ничего не стоит, которую (уже более десяти лет) необходимо охранять заграждениями, видеокамерами и милицией. И не видят и то, что, зная такие предпосылки, было бы лицемерием «восторгаться и петь» перед памятником.

И в этом случае речь идёт не о том, что кто-либо возражает против установки исторического памятника, речь идёт о методе решения этого, об арроганции победителя, о пренебрежении к чувству собственного достоинства венгров, к чувству их любви к родине и чувству справедливости!

 

На территории Венгрии на кладбищах находится более двух тысяч могил советских солдат, за которыми ухаживают. Венгерский народ отдаёт дать уважения героям, сынам всех народов, павшим в войне. Исключением не являются и похороненные здесь советские солдаты.

 

IV.

 

«Насаждённый сюда» из Москвы Рaкоши и его товарищи, ввели в стране террор (приблизительно) такой же, как чувствовали и страдали от него в сталинские времена миллионы советских людей на протяжении десятилетий.

Душевный и физический террор, коллективизация (раскулачивание), организация безрассудных рабочих соревнований, игнорирование интеллигенции, концепциональные процессы (и их исполнение), оскорбление наших национальных героев и их символики, отмена национальных праздников привели к тому, что в октябре 1956 году произошло восстание против безобразных элементов режима, а также против преступных руководителей.

Самый серьёзный разрыв между нашими народами произошёл тогда, когда дислоцируемые здесь части советской армии особого назначения (оккупационные части) выступили против революционеров, а затем советское правительство, введя в заблуждение законное венгерское правительство и мировое общественное мнение, ввело в нашу страну новые войска (примерно 16 дивизий). Вероломным образом была арестована прибывшая в гopoдe Тёкёл делегация под руководством министра обороны Пала Малeтер, был похищен премьер-министр Имре Надь и его соратники, брутальным образом было подавлено наше восстание.

Разбомби

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-12. - Az Emberiség ellenségeinek fekete listája
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Az elévülhetetlen, (...) a Föld valamennyi államában legalább életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a Földet pusztított Emberiség-ellenes bűnözők fekete listája, az ítéletükkel, mely valami, melyet ránk mondtak ki, amiért képviseltük az Emberiség minimális érdekeit...

 

 


 

2008-11-03. - Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.
 

 

2008-10-07. - A MAZSIHISZ és a Jad Vashem Bizottság hallgat
/Bokor Imre (JB-elnök)/
Részlet: Sajnálatos, hogy a MAZSIHISZ vagy/és a Yad Vashem Bizottság egyes esetekben nem körültekintően járt el a kitüntetés adományozásánál, illetve az elbírálás során kialakított döntés meghozatalánál. A kirívóan diszkriminációs eljárásukat, az alábbi  két  pontban rögzítettek szemléltetik.

 

 

2008-10-04. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Járhat-e börtön Holocaust-tagadásért?
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Christian Crown munkaerő gazdálkodóval - a Háttérhatalom létének érintésével - arról társalgunk, megtorolhatjuk-e szabadságvesztéssel bárki olyan véleményét vagy szándékos hazugságát, amivel tagadja a Holocaustot, 1956-ot, az 1945-ös sztálini, tömeggyilkos megszállást, az örmény vagy a srebrenicai népirtást stb.
KLIKK az oldalra! (14 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-10-02. - A finnek elleni sztálini agresszió; a szocialista blokk álszent retorikája
/Bokor Imre (JB-elnök)/
Tartalom: A Justitia Bizottság (JB) értekezése főként az 1939-es Finnország elleni szovjet háborútól az 1956-os népfelkelésig. Az olvasó érdekes visszatekintést nyerhet a teljes szocialistának nevezett blokknak az egymás közötti álszent, tulajdonképpen minden tartalom nélküli retorikájáról.

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-18. -
A tv2 hazug összeállítása a móri bankrablásról - A Hírháttér TV korrekcióival
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Zsidó Világszövetség és a cionisták tulajdonában álló MTM/SBS-es tv2 hazug összeállítása a móri tömeggyilkosságról, a Hírháttér korrekcióival. (Film, 3 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja
2008-11-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Beavatás a Valóságba - (Film)ajánlatunk
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mindenkinek, aki tudni akarja, elmondjuk, de csak akik méltóknak találtatnak rá, mutathatjuk meg. (Film, 6 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu