Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Tudja-e Ön: a Lisszaboni Szerződés megfosztotta Önt magyar állampolgári jogaitól és egy gyarmati ország alsóbbrendű polgárává tette?
 

2007-12-29.
A Független Újságírók Szövetsége Nemzetközi Információs Műhelye (FÚSZ-NIM)
- Nyílt levél Orbán Viktorhoz és a Lisszaboni Szerződést megerősítő ellenzéki képviselőkhöz - Figyelemfelkeltő közérdekű információ az Európai Uniós csatlakozást téves információk alapján támogató magyar állampolgárok számára -

A nyílt levél elé: minden tiszteletünk kifejezzük a Szerződés ratifikálását megtagadó KDNP képviselők számára, akiknek nevei Dr. Halász József közleményében a http://www.fusz.hu/node/7603 alatt olvashatók. Köszönjük Dr. Halász József hazánkat féltő és nagy tudású alkotmányjogászunk munkáját, aki már a folyamat kezdetén, az elsők között ismerte fel annak hosszú távú tragikus következményeit, hogy Magyarország az Európai Unió diktatórikus-integrációs folyamatának részévé vált. Köszönjük a FÚSZ elnökségének és a Nemzeti Háló szerkesztőinek az e témában való publikációk terjesztését és köszönjük mindenki figyelmét, hozzászólását, támogatását, az információk terjesztését és bármely segítségét ebben a történelmi jelentőségű ügyben.

Tisztelt Orbán Viktor úr és a Lisszaboni Szerződést megerősítő Fidesz képviselők!

E nyílt levélben a FÚSZ-NIM nemzetközi író- és kutatócsoportjának magyar állampolgárai, mint volt Fidesz választók, az alábbi kérdéseket szeretnénk feltenni Önöknek, abban a reményben, hogy érdemi választ kapunk, nemcsak mi, hanem minden jelen- és múltbéli választójuk és minden jelenbeli magyar állampolgár, akiket a Lisszaboni Szerződés ratifikálásával megfosztottak magyar állampolgári jogaiktól:

1) Elolvasták-e Önök a Lisszaboni Szerződést, amelynek ratifikálására Önök szavazataikat adták 2007 december 17-én: ugyanazon a napon, amikor a Társadalombiztosítási és Egészségügyi reformok parlamenti szavazása is napirenden volt? Tisztában vannak-e azzal, hogy a kétharmados többséget igénylő határozathoz adott szavazataikkal lényegében az Önök segítségével vált lehetővé, hogy a Magyar Országgyűlés feladta Hazánk nemzetállami függetlenségét és hogy ezzel Önök a magyar állampolgárokat megfosztották magyar állampolgársági jogaitól? Tudják-e, hogy ez egyúttal a jelen fennálló alkotmányos rend erőszakos megdöntését is jelenti? Tudják-e, hogy az EU föderációhoz való Lisszaboni csatlakozással a Magyar Országgyűlésnek nem áll majd jogában önállóan dönteni olyan kérdésekben, mint például éppen a Társadalombiztosítási és Egészségügyi reformok, mivel minden ilyen jellegű reform jelenlegi és jövőbeli forrása is maga az EU központi vezetése és annak diktátumai? Tudják-e, hogy a magyar kormány az EU központi utasítására vezet be minden népellenes reformot az országban a legdurvább kényszerítő eszközökkel? Tudják-e, hogy e szerződés ratifikálásával nemcsak a jelen magyar koalíció minden jövőbeli kényszer-reformjára adták előzetes beleegyezésüket, de ezzel magasabb szinten megakadályozták annak lehetőségét is, hogy az EU vezetés által támogatott jelen népirtó koalíciótól Magyarország valaha megszabaduljon? Tudják-e, hogy ezáltal egy gyarmati sorba taszított ország polgáraivá tettek minket?

2) Milyen jellegű előzetes kutatásokat és elemzéseket végeztek a Szerződés lényegének feltárására, illetve mely alkotmányjogászokkal tárgyalták meg e történelmi jelentőségű lépést? Megtárgyalták-e ezt a kérdést a Köztársaság Elnökével? Kérték-e az Alkotmánybíróság előzetes véleményét?

3) Ha nem végeztek kutatásokat, elemzéseket és előzetes tárgyalásokat, esetleg el sem olvasták figyelmesen a Szerződést, milyen magyarázatot tudnak adni arra, hogy teljesen felkészületlenül, ráadásul a sztrájkok miatti figyelemelterelő körülmények közt mégis megadták az engedélyt a parlament számára, hogy a ratifikálást még aznap napirendre tűzze? Mi indokolja azt, hogy ellentétben a többi EU-országgal, Önök ezt a történelmi lépést, nemhogy népszavazásra nem javasolták, de még parlamenti vitára sem tartották érdemesnek - sőt, még a közvéleményt nem értesítették sem a szavazás tervéről sem arról, hogy Önök igennel szándékoznak szavazni? Amennyiben Önök önként döntöttek így, mivel tudják megalapozni e döntésüket? Amennyiben Önök nem önként egyeztek bele a villámszerűen gyors parlamenti döntéshozatalba és nem önként szavaztak IGEN-nel e különleges jelentőséggel bíró kérdésben, a kormány milyen eszközt alkalmazott az Önök kényszerítésére?

4) Tisztában vannak-e azzal, hogy a Szerződés ratifikálásának megszavazásával és e szerződéshez való csatlakozással Országunk oly mértékben veszíti el önállóságát, hogy gyakorlatilag gyarmati sorba kerül, kiszolgáltatva egy új európai szuperhatalom számára, amelynek döntéshozatalába Hazánknak semmi beleszólása nem lesz? Tisztában vannak-e azzal, hogy az ország ezáltal egy olyan nemzetközi politikus-csoport által vezetett szuperhatalomnak lett kiszolgáltatva, amely a jelen népirtó és nemzetáruló, diktatúrát bevezető SZDSZ-MSZP magyar koalíció hű támogatója? Tudják-e, hogy az EU vezetése a jelenleg folyó magyarországi népirtásra és emberi jogi válságra teljes közönyt mutat, annak ellenére, hogy mind a tavaly őszi brutális eseményekről, mind az azóta fennálló magyarországi emberi jogi és jogállami válságról az EU számos vezetője értesült a civil jogászbizottságok által, és minderről az Európai Parlament képviselői is értesültek a számukra küldött petíciók révén?
(Orbán Viktor úr: Ön nyilvánvalóan pontosan ismeri a tényt, hogy az uniós vezetés áll a jogállamiságunk és demokráciánk megszüntető magyar kormány mögött, hisz minden bizonnyal Ön az EU vezetők utasítására vonta vissza az annak idején a kormánynak adott ultimátumát pontosan azután, miután tavaly ősszel visszatért az EU-vezetőkkel történt megbeszélésekről.)

5) Amennyiben nem végeztek előzetes kutatásokat, az alábbiakat szeretnénk szíves tudomásukra hozni:

Amit Önök tettek 2007 december 17-én minden demokratikus legitimáció és a társadalmi konszenzus nélkül, sőt a közvélemény előzetes értesítése nélkül: a jelenlegi diktatórikus EU-vezetés első szolgai csatlósaiként, szégyenletes módon, mintegy parlamenti puccs keretei közt, ratifikáltak egy olyan nemzetközi szerződést, amely feladja Magyarország függetlenségét mind a jelentősebb belügyi mind a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, és átruházza a döntési jogokat az Európai Unió valamely szervezete vagy intézménye számára, amely intézmények döntési befolyására Magyarországnak, -annak alacsony uniós képviseleti arányát tekintve - semmi lehetősége sem lesz. Az Önök által megerősített szerződés a Magyar Köztársaságot gyarmatként kiszolgáltatja más országok javára, ráadásul egy olyan új föderációs szuperhatalom javára, amelynek központilag elrendelt reformjai révén folyik Magyarországon a jelenlegi gazdaságrombolás, reformdiktatúra és az ezek keresztülviteléhez hallgatólagosan legitimált rendőri és jogalkalmazási diktatúra.

A Lisszaboni Szerződéssel egy abba belépő tagország, a Szerződés számos nyitva hagyott pontját tekintve előzetesen és elvileg felhatalmazza az EU vezetését az ország fegyveres megszállására is (!) és többek között olyan stratégiai jogokat is átad az EU-vezetés számára, mint az ország monetáris és költségvetési önrendelkezési jogai. Tehát a Lisszaboni Szerződés értelmében ezután Hazánknak - és a többi tagállamnak- nem lesz jogában dönteni olyan kérdésekben mint saját külpolitika, saját biztonságpolitika, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, energiaárak, költségvetés, adók, stb. A Szerződés, ami valójában a korábban több EU tagállam által is referendum útján elutasított EU Alkotmány, és amelynek életbe léptetési folyamatát példátlanul becstelen politikai folyamatnak tekint a nemzetközi szakvélemény, bár önmaga elnevezése szerint ("reformszerződés") és az EU-vezetés állítása szerint nem alkotmány, a dokumentum egész tartalmát tekintve alkotmányos szerződésnek minősül, mivel felülírja nemzeti Alkotmányunk szerint kikötött jogainkat és kötelességeinket. Bár a Szerződés de iure egymás mellé rendeli a nemzeti és európai állampolgári jogainkat, tartalmilag és gyakorlatilag felcseréli nemzeti állampolgári jogaink az EU vezetése által diktált európai állampolgársági jogokra.

Újból kiemeljük: nemzetközileg széles körben ismert tény, miként azt számos politikus és alkotmányjogász hangsúlyozza, hogy lényegét tekintve a Lisszaboni Szerződés maga az EU Alkotmány, és erről a tényről mind az EU-vezetés, mind a diktatórikus tervek támogatói és csatlós médiái hazudnak, illetve a tényeket elhallgatják. Egy alkotmány lényegét tekintve lehet alkotmány akkor is, ha nem annak nevezi önmagát. A tény, hogy ez a szégyenteljes szerződés nem annak nevezi önmagát, ami, azaz nem alkotmánynak, még inkább szégyenletessé teszi önmagát, és még inkább súlyosbító körülmény az azt aláírók és ratifikálók tettét tekintve.

Bár a Lisszaboni Szerződés állítja, hogy abból az egyes tagországok kiléphetnek, a Szerződés konkrét szövege szerint ennek feltételei nagyon homályosak és magától az EU eseti döntésétől is függenek. Maga a kilépési aktus több évet is igénybe vevő hosszú és körülményes folyamat, továbbá, mivel a Lisszaboni Szerződés előzetesen minden jövőbeli döntését saját maga által definiált érdekeivel már előzetesen legitimál, így a Szerződés értelmében az sem kizárt, hogy amennyiben egy tagállam kilépése az EU ún. "érdekeit" sértené vagy "biztonságát veszélyeztetné", egy tagállam kilépését éppen maga az EU akadályozná meg szavazati és döntési túlerejével. (Mindezekről a részletes elemzést lásd a hivatkozott dokumentumok alatt, "FÚSZ-NIM: Magyarország nemzetközi jog szerint gyarmati státuszban - a Magyar Köztársaság új Alkotmánya a Lisszaboni Szerződés" http://www.fusz.hu/node/7598)

6) Függetlenül attól, hogy mi az Önök véleménye e Szerződésről, kérdésünk továbbá: miért nem tájékoztatták a Lisszaboni Szerződésről és annak mibenlétéről a közvéleményt és a ratifikálás tervéről és idejéről? Amennyiben úgy gondolják, hogy nincs mit takargatniuk e Szerződés ratifikálásával, miért egyeztek bele abba, hogy a Szerződés megerősítése ily gyorsan, titokban a színfalak mögött történjen, mintegy a jelen szégyenletes MSZP-SZDSZ koalíció cinkosaiként? Miért követik a kormány alkotmányellenes példáját közérdekű információk eltitkolásában? Miért segédkeznek a kormány bűnrészeseiként a választóik és az egész magyar társadalom megtévesztésében? Tudják-e, hogy az Önök szerepe a Lisszaboni Szerződés aláírásában a döntő bizonyíték arra, hogy Önök valójában az MSZP-SZDSZ koalíció szövetségesei és annak hátországaként egyengetik annak útját? Tudják-e, hogy a politikai rendszer neve, amelyhez Önök álellenzéki szerepben színészi játékokat játszanak, parlamentáris diktatúra?

7) Tehát még egyszer kérdezzük: tudják-e, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálásával megfosztottak minket magyar állampolgári jogainktól és egy gyarmati sorba taszított ország más országoknak alárendelt "polgáraivá" tettek minket? Amennyiben Önök úgy gondolják, hogy ez nem igaz: hogy a Lisszaboni Szerződés nem alkotmányos szerződés, milyen szakértői alapon tudják ezt az állítást alátámasztani? Milyen alapon tudják alátámasztani, hogy a Lisszaboni Szerződés nem jelenti magát az új alkotmányt és gyarmati függést Magyarország számára?

8) Amennyiben Önök a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését remélik e szerződéstől, erre a tévedésükre előre megadjuk a választ:
A Lisszaboni Szerződés nem a demokrácia és szabadság világába való belépést jelenti, amint azt a globalizációs diktatúrát építő EU és annak első csatlósa, a magyarországi liberális koalíció fennen hirdeti, hanem nemzeti szuverenitásunk és jogaink hivatalos kiszolgáltatását ugyanazon diktatórikus központi EU vezetés számára, amely emberi és alkotmányos jogaink eltiprásában és a magyarság népirtásában hallgatólagosan segédkezik, amely a helyi koalíció közreműködésével a közös EU-reformokat rákényszeríti Magyarországra és amely teljesen rendben találja a szemkilövető, elnyomó és népirtó "demokráciát" és emberi jogi helyzetet Magyarországon. A jelen EU vezetés által elképzelt Európai Egyesült Államok egy a jelen USA kormányhoz hasonlatos politikával és célokkal jönne létre, hisz az EU előrejelzett politikája pontos azonosságot mutat a Bush-féle diktatórikus államszervezetével, mind céljaival és eszközeivel. Közismert tény a jelen EU vezetéssel szoros szövetségben álló Bush-kormányról, hogy dollár adó-milliárdok és emberáldozatok tömegét követelő hadügyi és biztonságpolitikáját, növekvő számú jogellenes bebörtönzéseit és egyének és szervezetek anyagai javainak törvénytelen eljárások útján történő elkobzását, önkényesen és minden objektív megalapozottság nélkül az ún. "antiterrorista" harcok szükségességével indokolja.

Magyarország - és az összes EU tagállam - legfőbb érdeke ma nem belerohanni ebbe a nemzeti öngyilkossággal egyenértékű szerződésbe, hanem annak ratifikációs folyamatát azonnal berekeszteni és megszüntetni minden további együttműködést a jelenlegi becstelen, diktatórikus és emberi jogellenes EU-vezetéssel.

Amennyiben az Önök érve e Szerződés feltétlen ratifikálása mellett az, hogy Magyarország számára nincs jövő az Európai Unión kívül, erre az egyetlen válaszérv az, hogy Magyarországnak egyedül egy valóban szabad és demokratikus Európában lenne jövője. Ha valaha sor kerülhet az EU megreformálására vagy egy új, valóban demokratikus európai nemzetközi szerződési rendszer létrehozására, az mindezek után csak olyan demokratikus és hiteles ország-reprezentációkon keresztül lenne elképzelhető, akik nem vettek aktívan részt az EU jelenlegi szégyenletes konspirációjában.

Tisztelettel,
A Független Újságírók Szövetsége Nemzetközi Információs Műhelye (FÚSZ-NIM)

További információk és elemzések:
"FÚSZ-NIM: Magyarország nemzetközi jog szerint gyarmati státuszban - a Magyar Köztársaság új Alkotmánya a Lisszaboni Szerződés"
http://www.fusz.hu/node/7598
"Nyílt levél Sólyom Lászlóhoz: az Elnök úr felkérése a Lisszaboni Szerződés (az EU Alkotmány) ratifikálásának megvétózására"
http://www.fusz.hu/node/7609
"FÚSZ-NIM: Követelés az alkotmányos rendünket a Lisszaboni Szerződés által megdöntő Országgyűlés azonnali feloszlatására"
http://www.fusz.hu/node/7581
Dr. Halász József: "Nyílt levél a Lisszaboni Szerződést megerősítő képviselőkhöz"
http://www.fusz.hu/node/7574
Dr. Halász József: "Alakítsanak a Parlamentben Szent Korona frakciót!"
http://www.fusz.hu/node/7603
(Elküldve Orbán Viktor és a Fidesz frakció email címeire)

Forrás: http://www.fusz.hu/node/7622Üdvözlettel:   Gőbl György
Civilek a Nemzetért Mozgalom
Soproni Közössége
Tel: 06-20-23-73-222,
      06-99-789-139,
Ha szeretne leiratkozni erről a listáról, küldjön egy "Lemondás" tárgyú e-mailt a következő címre: goblgy@gmail.com
 
Előző cikk:
2007-12-29. -
Szolidaritási felhívás lelki csatlakozásra, az éhségsztrájkoló jezsuita Atyák és 12 társuk mellett!
/Cságoly Péterfia Béla-(Gőbl György)/
Részlet: Legyen figyelmeztető Sólyom Lászlónak is, hogy a törvények betartása senkit nem mentesít egy ennél nagyobb hatalom, a jó erkölcs hatalma alól.
Lap teteje Következő cikk:
2008-01-01. -
Feljelentés Tóth Gábor és Bencze József ellen - Előkészítő kordokumentum az állampolitikai szervezett bűnözésről
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Hogy mégis ügyről ügyre a bűnözők hoznak ítéleteket hamis vádakkal megtűzdelve az ártatlanok ellen, azt bizonyítja, hogy Önök fegyveres erőkkel, bűnszervezetként döntötték meg a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, és ezért maximum életfogytiglani szabadságvesztéssel kell bűnhődniük.

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu