Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Parádés levélváltás a Külügyminisztériummal


 

2008-12-03.
Rajna Mónika

Köszönet a Hírháttérnek aki igazi Magyarságával elérte, hogy a Magyar történelemben is egyedülálló módon mindössze 48 óra leforgása alatt válaszra „kötelezte” a korrupt disznókat’ Csak így tovább’ Taposassuk el a korrupciót.

Most pedig a „Külügyminisztérium primitív levele és a „fájdalmas” válasz” 
 

RE: Válasz Rajna Mónika panaszára

Közkapcsolati Iroda

<kozkapcsolat@kum.hu>

Nov 25, 2008

To: ukcorruption today <ukcorruptiontoday@googlemail.com>

Rajna Mónika asszonynak 
London 
 
Asszonyom! 
 
A 2008. november 21-i nyílt levele alapján arról tájékoztatjuk, hogy a londoni főkonzulunk Ön által kifogásolt eljárását késedelem nélkül és átfogóan kivizsgáltuk, s ennek során a következőket állapítottuk meg: 
 
Jóllehet az Ön sajnálatos ügye - jellegénél és eddig megismert körülményeinél fogva - kívül esik a magyar állampolgárok külföldi bajba jutásának azon esetkörén, amelyben a konzuli tisztviselő a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján védelem nyújtására köteles, Dr. Takács László úr - megértve kiszolgáltatottá vált helyzetét - felajánlotta Önnek érdekvédő konzuli közbenjárását. 
 
Ön azonban főkonzulunk ismételt kérése ellenére sem volt hajlandó olyan tartalommal és formában megfogalmazni beadványát, hogy az konzuli eszközökkel - legalább részben és a fogadó állam illetékes szervei számára is elfogadható módon, azaz hitelesen - eredményesen képviselhető legyen. 
 
Amennyiben Ön tárgyilagosan és folyamatában áttekinthetően leírta volna az Önt ért megpróbáltatásokat, s azok közvetlen kiváltó okait, az - az Önéhez hasonló ügyekből leszűrt általános szakmai tapasztalatunk szerint - lehetővé tette volna a szóba jöhető konzuli érdekvédő lépések meghatározását és megtételét. 
Természetesen ez a lehetősége Önnek, vagy jogi képviselőjének továbbra is fennáll. 
 
A Külügyminisztérium konzuli szolgálatának és főkonzulunknak címzett sértő rágalmait és eddig alkalmazott módszereit pedig - a fenti tények, valamint nyilvánvaló megalapozatlanságuk miatt - határozottan és következetesen visszautasítjuk. 

 


RAJNA-film: 'Felhívom a miniszterelnököt'

Közkapcsolati Iroda 
Külügyminisztérium 
Tel: (36) 1 458 1948, (36) 1 458 1132 
Fax: (36) 1 458 1901 
E-mail:
kozkapcsolat@kum.hu 

Budapest, 2008. november 25. 
 
Közkapcsolati Iroda 
Dr. Tóth Anikó

 

NYILT LEVÉL                                                                 2008 November 26

Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

1027 - Budapest

Bem rakpart 47

----------------------------------------------------
Tárgy: Oktatás és Panasz
----------------------------------------------------

Tisztelt Külügyminiszter Asszony, Hölgyeim Uraim, Dr. Tóth Anikó! 
 

Először is én nem élek Londonban és hála a jó istennek soha nem is éltem! Így meg kímélem magamat attól, hogy tetvet, rühet, vagy kolerát kapjak az Brit Higiéniától!

Másodszor, kedves Dr. Tóth Anikó, engedje, meg hogy feltegyem a kérdést! Ön állatorvos vagy fél disznóért vette a diplomáját? Ha van önnek egyáltalán! Ön tényleg veszi a bátorságot, hogy teljesen hülyének nézzen! Gondolja, hogy ha egy 18.9 kilogrammos keresetet tudtam beadni Strasbourgba az önök által oly fényesre nyalogatott tetves korrupt Egyesült Királyság ellen akkor nem jutok, hozza hülye „Magyar” korrupt jogszabályokhoz is?

Harmadszor, önök leszarták a 2008. November 07-én irt panaszomat, gondolván csak blöfföl a kis hülye. Nagyon-nagyon téved, de ezt értelmes emberek már régen felfogtak volna!!!!! Az tisztán látszik, hogy ön nem a homo-sapiens csoportba tartozik. Miután szembesültek az ellenkezőjével, hogy nem blöffölök és közzétette a www.hirhatter.com (az egyetlen igaz Magyar, istenfélő becsületes hírportál) csak azután „méltattak” egy primitív leszerelő válaszra, miután lelkesen lapozgatták a www.ukcorruptiontoday.com weboldalt.

Negyedszer, hogy merészeli venni a bátorságot és leírni azt, hogy Jóllehet az Ön sajnálatos ügye - jellegénél és eddig megismert körülményeinél fogva - kívül esik a magyar állampolgárok külföldi bajba jutásának azon esetkörén, amelyben a konzuli tisztviselő a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján védelem nyújtására köteles”

Akkor tartsunk egy kis oktatást, hogy mi a nagykövetség feladata az ön által emlegetett 2001. évi XLVI. törvény alapján:

Már az első mondata a törvénynek nagyon figyelemreméltó!

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a magyar állampolgárok konzuli védelmére vonatkozó rendelkezés végrehajtása érdekében, az állampolgárok emberi jogainak, alapvetõ szabadságainak, valamint a magyar állampolgárok és jogi személyek érdekeinek külföldön történõ érvényre juttatása és védelme céljából, az államok közötti konzuli kapcsolatokat szabályozó nemzetközi szerzõdésekkel és szokásjogi szabályokkal összhangban, valamint - a Magyar Köztársaság európai uniós tagságára figyelemmel - az Európai Unió polgárságához kötõdõ jog érvényesítésére, az alábbi törvényt alkotja:”

Lapozgassunk csak tovább!

 1. § (1) A Magyar Köztársaság a magyar állampolgár érdekeinek külföldön történõ védelmét a konzuli szolgálat útján látja el (konzuli védelem).

 (2) Nemzetközi szerzõdés, törvény vagy kormányrendelet a konzuli szolgálat részére további közigazgatási feladatokat is meghatározhat, ezek azonban nem hátráltathatják a konzuli védelem ellátását.

 (3) A konzuli szolgálat a vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, valamint a magyar jogszabályok alapján jár el. Eljárása során tiszteletben tartja a fogadó állam jogszabályait.

 (4) Az eljárás során a konzuli szolgálat az eset összes körülményének mérlegelésével, a helyi viszonyokra is tekintettel határozza meg a védelemnyújtás legmegfelelõbb módját.

Mi volt a legmegfelelőbb mód? Elhajtani a búsba? Hosszasan beszélgetett egy kirendelt korrupt görénnyel!!!

 3. § (1) Konzuli védelemre a magyar állampolgár jogosult.

 4. § (1) A konzuli szolgálat minden megengedett módon tájékozódik a külföldi államokban a magyar állampolgárok alapvetõ jogait és érdekeit közvetlenül érintõ körülményekrõl, belsõ jogszabályokról és azok változásairól, valamint a jogalkalmazásról, és ezekrõl a megfelelõ úton - ideértve a tömegtájékoztatási eszközöket és az információs világhálón való közzétételt, valamint a szóbeli felvilágosítást is - tájékoztatja az állampolgárokat annak érdekében, hogy elõsegítse megfelelõ felkészülésüket a külföldi utazásra, tartózkodásra.

Dr. Takács Behódolok Főkonzul milyen módon tájékozódott? Oh, engedje, meg hogy kitaláljam”. Hosszasan beszélgetett egy kirendelt korrupt görénnyel!!! Wow!

Személyes szabadságukban külföldön korlátozott magyar állampolgárok védelme

 8. § A konzuli szolgálat a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, ha ellene a fogadó állam hatósága a személyes szabadság korlátozásának bármely formáját alkalmazza, függetlenül annak elnevezésétõl (a továbbiakban: fogva tartás) az alábbi segítséget nyújtja:

 a) amennyiben a fogva tartás tényérõl bármely forrásból értesül, tisztázza a védelemnyújtáshoz szükséges adatokat,

 b) a fogadó állam szabályaival összhangban kapcsolatba lép a fogva tartottal, és kérésére tájékoztatja az ügyre vonatkozó, a fogadó államban hatályban lévõ jogszabályok lényegérõl,

 c) késedelem nélkül értesíti a fogva tartott által megjelölt személyt,

 d) kérés esetén tanácsot ad a védõválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez.

Na, kérem szépen! Ebből mit tett Dr. Takács Behódolok Főkonzul? Hosszasan beszélgetett egy kirendelt korrupt görénnyel!!! Az ízelítő felvétel magáért beszel! Hát még a többi! Azok üvölteni fognak!

 9. § (1) A konzuli szolgálat figyelemmel kíséri a fogva tartás körülményeit, valamint azt, hogy a magyar állampolgárral szemben folytatott eljárás során tiszteletben tartják-e a nemzetközi jogi szabályokat, továbbá a fogadó államnak a kényszerintézkedések elrendelésére és foganatosítására vonatkozó rendelkezéseit.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülményekrõl és a fogva tartott állapotáról a konzuli tisztviselõ lehetõség szerint személyes látogatás keretében gyõzõdik meg, különösen, ha a fogva tartott a bántalmazására vagy az egészségét, testi épségét veszélyeztetõ körülményekre tesz panaszt.

Mit kísért figyelemmel Dr. Takács Behódolok Főkonzul? Együtt végzett önkielégítést a perverz angolokkal a monitor előtt, ami a budit figyelte a cellában? Netán kecskét kefélt az útszélen, mint az angolok? Soroljam tovább görényke?

 10. § (1) A konzuli szolgálat a 8. § b)-d) pontjai és 9. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt eljárás kezdetén tisztázza, hogy a fogva tartott kívánja-e az érdekében történõ fellépést. A konzuli szolgálat nem léphet fel annak a személynek az érdekében, aki ezt ellenzi.

Mit tett Dr. Takács Behódolok Főkonzul? Hosszasan beszélgetett egy kirendelt korrupt görénnyel annak ellenére, hogy fel lett hívva a figyelme arra, hogy járjon közbe a Magyar állampolgár védelmébe az angol kormánynál!!! Fájni fog a következő hangfelvétel!

 13. § (1) Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a fogadó állam bírósága vagy más hatósága elõtti eljárásban a konzuli tisztviselõ fellép a magyar állampolgár képviseletében vagy intézkedést tesz a képviseletének biztosítására avégbõl, hogy e hatóságok ideiglenes intézkedést hozzanak a magyar állampolgár jogainak és érdekeinek megóvására, feltéve, hogy a magyar állampolgár távolléte miatt, vagy más elháríthatatlan okból nem képes jogait és érdekeit idõben személyesen vagy meghatalmazottja útján érvényesíteni.

 (2) A megtett intézkedésrõl a konzuli szolgálat értesíti az érdekelt magyar állampolgárt, s felhívja, hogy az eljárásban a továbbiakban személyesen vagy meghatalmazottja útján vegyen részt. Szükség esetén tájékoztatást nyújt a fogadó államban hatályban lévõ, az igényérvényesítésre vonatkozó eljárási jogszabályokról, valamint tanácsot ad megfelelõ jogi képviselõ választásához, fordító vagy tolmács igénybevételéhez.

 (3) A konzuli tisztviselõ a fogadó állam eljárási jogszabályai és gyakorlata tiszteletben tartásával, az ezek által lehetõvé tett mértékig vesz részt az e § szerinti ügyek intézésében.

Összegezve a vitathatatlan tényeket Dr. Takács Behódolok Főkonzulnak nevezett korrupt disznó, majdnem az összes pontját megszegte annak a törvénynek, ami szabályozza a munkáját!!!

Továbbá ön pofátlanul azt állítja, hogy Dr. Takács László úr - megértve kiszolgáltatottá vált helyzetét - felajánlotta Önnek érdekvédő konzuli közbenjárását”

Talán a hangfelvétel héberül van? Nem azt mondja, Dr. Behódolok, hogy azon kivűl hogy hosszasan beszélget egy korrupt görénnyel, és ö nem tud (Értsd: nem akar) mit tenni? Akkor mit ajánlott fel??? Nekem az összes hangfelvétel meg van gyógyegér! Üvölteni fogtok a fájdalomtól, ha a közvélemény szembesül a ténnyel, hogy milyen folyékonyan hazudnak önök! Habár ezzel mindenki tisztában van.

Ön rinocérosz vastagságú bőrrel a pofáján azt is hazudja hogy Ön azonban főkonzulunk ismételt kérése ellenére sem volt hajlandó olyan tartalommal és formában megfogalmazni beadványát, hogy az konzuli eszközökkel - legalább részben és a fogadó állam illetékes szervei számára is elfogadható módon, azaz hitelesen - eredményesen képviselhető legyen”

Dr. Behódolok egyetlen egyszer „kérte” zsarolta azt, hogy cenzúrázzam a levelemet, amit neki címeztem melyben kértem, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az Angol kormánnyal szemben, amire a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. Törvény valamint a Rómában, 1950. November 04.-én kelt Emberi Jogi egyezmény kötelezi.  Gondolják, hogy a hangfelvétel nem lesz egyértelmű, mint minden korábbi? Hmm?

Első körben engedje meg kedves segglehelet, hogy tájékoztassam a  Rómában, 1950 November 04.-én kelt Emberi Jogi egyezmény 10.-ik cikkelyére:

Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson”

Akkor hogy meri ön és pártfogoltja Dr. Behódolok venni a bátorságot, hogy cenzúrázni akarja a panaszomat? Ráadásul az abban foglalt megdönthetetlen tények mind egy szálig bizonyítottak!!!

Mi az, hogy „elfogadható módon”??? Mégis mit képzelnek??? Ha valaki analfabéta, alulképzett vagy „alsóbb” társadalmi osztályból származó (értsd: nem zsidó) stb. akkor annak nincsenek emberi jogai? Megtiltják a szabad véleménynyilvánítást? Annak már nem jár konzuli segítség védelem mert nem elfogatható az előadás mód? Büdös Náci korrupt disznó, hogy merészel ilyet kijelenteni????? A Rómában, 1950 November 04.-én kelt Emberi Jogi egyezmény 10.-ik cikkelye nem egyértelmű???

Dr. Behódolok feladata az, hogy a beadott panasz alapján ö megfogalmazzon egy levelet a Brit tetveknek! Senki nem kérte, hogy postásként az én levelemet postázza! Azt én is meg tudom tenni és meg is tettem és ehhez nincs szükségem egy Főkonzulnak nevezett képződményre! Ezen felül, ha Dr. Takács Behódolok Főkonzul csak postai kézbesítői feladat ellátására alkalmas, akkor miért nem megy a Magyar Postához melózni? Miért veszi fel a sok számjeg fizetését mikor a Magyar postások csak a töredékéért gürcölnek?

Továbbá, mégis mit akart elküldeni? A Magyar nyelvű panaszomat egy felsőbbrendű Brit parasztnak, aki még a saját nyelvét sem beszeli? Vagy mit sügérke????

Ön egy igazi rohadék, aki folyékonyan hazudik, amikor a következőket írja: Amennyiben Ön tárgyilagosan és folyamatában áttekinthetően leírta volna az Önt ért megpróbáltatásokat, s azok közvetlen kiváltó okait, az - az Önéhez hasonló ügyekből leszűrt általános szakmai tapasztalatunk szerint - lehetővé tette volna a szóba jöhető konzuli érdekvédő lépések meghatározását és megtételét.”

Elárulná nekem és a kedves közvéleménynek, hogy mi a franc volt az-az 50 oldal amit nyálazgatott a www.ukcorruptiontoday.com oldalon??? Nem elég tényszerű??? Mennyi hangfelvétel kerüljön még nyilvánosságra te mocsok? Nem tud olvasni, vagy csak nem lát a korrupciótól??? Nem elég tényszerűek és tárgyilagosak az oldalon vázolt makacs tények és bizonyítékok???

Szerverinfó:

193.6.103.30   50pages      85hits     37.19 MB    24 Nov 2008     - 02:48 (USA Time)

IP Address Country Region City Latitude/ 
Longitude
ZIP Code Time Zone  
193.6.103.30
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.
HUNGARY
BUDAPEST BUDAPEST 47.5 
19.083
- +01:00
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.
Net Speed ISP Domain
- KULUGYMINISZTERIUM GOV.HU
 
 
IDD Code Area Code Weather Station
36 - HUXX0002 - BUDAPEST
 
 
 

Anyucikáját nem akarja hülyének nézni? Milyen lépéseket tettek meg amit a törvény elő ír? Hosszasan beszélgetett, segget nyaltak? Na, mit? Erről ugasson!!!! Mit??? Nehéz eset ugye segglehelet! Hol vannak a panaszomban megfogalmazott dokumentumok??? Disznók! Hol volt a tolmács? Megkérdezte Seggetnyalok Főkonzul, hogy miért nem válaszolnak az ügyvédem levelére miért nem küldik meg a törvény által előírt dokumentumokat??? Miért nem tájékoztatják ügyvédemet az eljárási cselekményekről? Stb. stb. stb. Ellenőrizte illetve betartatta az emberi jogaimat??? Milyen tiszteletet vársz segglehelet???

Tudna nekem mutatni csak egy icipici momentumot a panaszomból, ami figyelembe véve a törvényi rendelkezéseket „kívül esik a magyar állampolgárok külföldi bajba jutásának azon esetkörén, amelyben a konzuli tisztviselő a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján védelem nyújtására köteles” Ugye ez már nem megy segglehellet.

Milyen nyelven van írva a tőrvény japánul, héberül? Szerintem magyarul és magáért beszél.

Végezetül egy kis oktatás a Btk-ból:

 179. § (1) Aki valakirõl, más elõtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el,

Mi a fenéről nyavalyog, hogy A Külügyminisztérium konzuli szolgálatának és főkonzulunknak címzett sértő rágalmait és eddig alkalmazott módszereit pedig - a fenti tények, valamint nyilvánvaló megalapozatlanságuk miatt - határozottan és következetesen visszautasítjuk

Ezt a primitív „demokratikus” dumát már hallottam ezerszer. Jól megtanultad a korrupció suliban mi? Álmodj már meg újat asshole.

Ellentétben Dr. Behódolok főkonzullal, én mindent tudok bizonyítani!!! Akkor ki rágalmaz te majom?? Maga segglehelet! És meg is zsarolnak! Fel tudsz mutatni egyetlen egy icipici állításomat, ami nem lett bizonyítékkal alátámasztva a www.ukcorruptiontoday.com oldalon?

A módszereimről ne ugassanak olyan férgek, akik segítséget nyújtanak a Rómában, 1950 November 04.-én kelt Emberi Jogi egyezményben rögzített jogaim eltaposásában! Miért nem a tetű Brit Náci gestapó „módszereit” fikázzák? Azzal egyet értenek? Na, erre válaszoljon segglehelet!!!  Miért nem Dr. Behódolokat fikázzák hogy nem segít a bajba jutott Magyarokon? Ö megtette törvényes kötelességet?

Mi az hogy megalapozatlanságuk? Hogy nem akarják szándékosan meglátni???

Összegezve:

A Brit nácik, férgek megsértettek majdnem az összes cikkelyét Rómában, 1950. November 04.-én kelt Emberi Jogi Egyezménynek!

Dr. Takács Behódolok Főkonzul semmit nem tett meg a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. Törvényben leírtakból!

Önök korrupt módon csak hazudoznak és támogatják a férgeket!

Tájékoztatom önöket, mivel feltételezem az értelmi képességeikből, hogy nem tudnak számolni, hogy még három napjuk maradt, mielőtt teljesítem ígéreteimet!

Továbbá tájékoztatom önöket, hogy a büntető feljelentés semmilyen körülmények között nem marad el, habár tudom, hogy a korrupt bíróságokon ez csak halottnak a csók!

Hivatkozva a „Kolompar v Belgium (1993) 16 EHRR 197.” ügyre, pert indítani az állam ellen, teljesen elméleti mivel saját maga, az állam lesz az alperes így érdemi jogorvoslat nem várható. Figyelembe véve a fenti ügyet, és a vonatkozó EU szabályokat, közvetlenül keresetet is intézek a Magyar Köztársaság ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságon!

Továbbra is követelem a panaszomban megfogalmazottak végrehajtását akár Dr. Behódolok, akar önök által 3 napon belül.

Óra indul.

Utána meg is dögölhettek.

Üdvözlettel

Rajna Mónika

Megkínzott Magyar Állampolgár

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-28. - 'Meddig zaklat egy náci féreg?'
/Rajna Mónika/
Részlet: ...a féreg náci, Carol White bírósági jegyző (...) lefordíttatta egy magyar anyanyelvű, régóta Angliában élő Novotel Hotelos dolgozóval a Hírháttéren megjelenteket, majd burkoltan megzsarolt, hogy jobb lenne, ha befognám a számat.

 

 

2008-11-23. - RAJNA-FILM: 'Felhívom a miniszterelnököt' - Botrány-hangfelvétellel a nagykövetségről, cikkel
/Rajna Mónika/
Nagykövetségi részlet: - Milyen felvételről tetszik beszélni?
- Erről.
- Milyen felvételről?
- Erről a felvételről.
(Film, 5 perc)

 

2008-11-10. - "Az Egyesült Királyság Kormánya el fog taposni" - Rajna Mónika politikai üldözése
/Rajna Mónika/
Részlet: Az Egyesült Királyság Náci korrupt kormánya mindent megtett annak érdekében, hogy megöljön, eltakarítson, megsemmisítsen és megszerezze a tetves visszamaradott primitív országa ellen szóló bizonyítékokat. (...) Közölte, hogy minden publikálással a saját síromat ásom és majd az Egyesült Királyság Kormánya el fog taposni.

 

 

2008-10-09. - HÍRHÁTTÉR TV: Gazságügy és sábesz-dekli
/Takács Péter - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Takács Péter bőséges tapasztalatokkal, hosszú ideje pereskedik az állami szervezetekkel szemben. E filmben az általa szerkesztőségünknek küldött film- és hangfelvételekből láthatunk és hallhatunk rendőri intézkedést és a bírósággal folytatott egyik telefonbeszélgetését, egyéb képi illusztrációkkal és a rendőri brutalitás filmbejátszásaival tarkítva. (Film, 5 perc)

 

 

 
Előző cikk:
2008-12-03. -
A válság java csak most jön
/Thürmer Gyula (pártelnök)/
Részlet: A Fidesz az utcára is kivitte a tömegeket, de sokak szerint ott is hagyta. Szó, ami szó, az emberek éreznek valamit, amit ma még nem mondanak ki. Érzik, hogy az ő helyzetükön egy egyszerű kormányváltás nem segít.

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - A keveseknek Áldás, a legtöbbnek átok
2008-12-04. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Válságból lett katasztrófa
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Trevor Jones: The Dark Crystall)
Tartalom: A film párhuzamosan beszél a mostani gazdasági világválságról, miközben elbeszéli az egész Emberiséget felemésztett, globális háttérhatalmi, Bibliai világkatasztrófát, valamint az elkövetkezőkből. És közben végig szól a zene. (Piros betűs felszólítással a honvédség vezetői felé.) (Film, 7 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu