Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A globalizáció gyökerei

 

2008-08-06.
Keztyűs Sándor (Románia)

      Az alábbi sorokkal nem kívánok uszítani, s távol áll tőlem bármely népcsoport vagy személy megbélyegzése, csupán a történelmi igazságokat próbálom feltárni, következményeit kivetíteni a jelenleg működő stratégiák emberpusztító, államokat kikapcsolni igyekvő, a világot önző célok érdekében meggyalázó tendenciáira.

      Az összefoglalást kezdjük i.e. a VI. században, amikor Nabukadonozor megtámadja a zsidókat, és Babilonba hurcolja őket. A Zsidó Enciklopédia tanúsága szerint a megváltozott körülmények között világi papi osztály jött létre, amelynek tagjait farizeusoknak, írástudóknak nevezték.

      Véleményük szerint olyan titkos tudás birtokosai voltak, amelyek vetekedtek, sőt, különbek voltak a Mózes által átvett isteni törvényeknél. Hagyományuk szerint, amely mindaddig szájról-szájra terjedve maradt fenn, Mózest 70 bölcs kísérte el, akik a hegy lábánál várakoztak, tilos volt tovább menniük. Mégis, a farizeusok szerint, sokkal teljesebb kinyilatkozást kaptak, mint Mózes.

      Krisztus a farizeusokat minden idők legveszélyesebb csoportjának tartotta, vakoknak nevezte őket, akiknek előbb a pohár és a tál belsejét kellene megtisztítaniuk, hogy külsejük is tiszta lehessen. (Máté 23/26).

      Ennek ellenére, 70 után, amikor a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet, minden hatalom a farizeusok kezébe került, ők jelképezték a nép feletti korlátlan hatalmat. Amikor 135-ben, következő lépésként, minden zsidót elűztek Palesztinából, a farizeusok legtöbbjüket visszavezették Babilonba, s így alig öt esztendő elteltével, 140-re, már Babilon lett a világ zsidóságának elismert terelőhelye.

      Farizeus rabbik új törvények ezreit fogalmazták meg, és ültették gyakorlatba a számukra kiszolgáltatott zsidókon, majd ezekkel összhangban a babiloni Talmudot.

      Ebben olyan kötelezettségeket és előjogoknak is nevezhető förmedvényeket írtak elő, amelyek mélységes undorral es elutasítással töltenek el minden másfajta emberi lényt. Csupán a legszalonképesebbnek minősülő néhány példa:

      Minden nemzsidó (gój) csupán lelketlen állat, nem ember. Ha egy gój megüt egy zsidót, meg kell ölni. A zsidó nem köteles a gój munkáját megfizetni. A zsidók kirabolhatnak és megölhetnek nemzsidókat. Minden gój gyermek állat. A gój lányok születésüknél fogva tisztátalanok.

      Még Jézust sem kímélték. Anyja egy kurva, aki hercegektől és kormányzóktól származott, mégis ácsok kurvájává lett, Jézus pedig a pokolban van és forró ürülékben főzik.

       Számos őrült és beteg tanításukat nem sorolom fel, nem ez az írás célja, csupán ízelítőt kívántam adni ebből a könyvgyűjteményből, amely a zsidó uralkodni akarás gyűlöletterjesztő irodalmát képviseli.

      Babilonban a szexuális perverzitás évezredes múlttal rendelkező életforma volt, ami igen nagy hatást gyakorolt a farizeusokra, s az általuk megírt és megszerkesztett babiloni Talmudra, amely kb. 500 körül lett véglegesen írásba foglalva.

      Egy talmudista rabbi szerint a keresztények írásai rászolgáltak arra, hogy elégessék őket. 2008-ban Izraelben nagy halom Új-Testamentumot gyűjtöttek egybe és boldog körbetáncolással felgyújtották. A tolerancia és a békére törekvés jegyében.

      Mennyire sugárzik át a bomlasztó jelleg évezredeken át, említést érdemel a Bar-Kochba névvel fémjelzett felkelés, amely felvett név a “csillagok fiát“ jelenti. A valójában Simon névre hallgató lázadóvezér saját bevallása szerint is egy parázna nőszemély fia volt. Az általa vezetett lázadás 132-ben lángba borította a Római Birodalom egy részét, az elfoglalt 50 vár és 985 város lakói között vérfürdőt rendeztek (csupán gójok voltak). A felkelők sapkáján ugyanaz az ötágú vörös csillag volt, mint egy másik vérengző zsidó, Trockij (alias Bronstein) katonáinak sapkáján.

      A zsidó nemzetiségűek értékelhető összlétszáma 15 millió fő, amelynek csaknem 80 %-a Kelet-Európában áll. Hogyan kerültek ide?

      A VIII. században zsidó misszionáriusok Babilonból északra merészkedtek, a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger közé, a kazárok földjére. Hatásukra, s talán a Talmud írásai által is bátorítva - hiszen a kazárokról nem nagyon lehetett elmondani, hogy békességes, törvény- és élettisztelők lettek volna - kb. 730 táján az egyik kazár vezető, Bulan felvette a zsidó vallást, amiben aztán több előkelőség is követte. Ekkor már észak felé vonuló zsidó csapatok kértek és kaptak befogadást. Hamarosan valamennyi kazár vezető felvette a zsidó vallást, állítva, mindaddig tévedésben voltak, de most már nyilvánvalóvá vált előttük, hogy ők valójában Ábrahám testi utódai.

      Ezzel a tettel mindkét fél jól járt. A zsidók, mert a kazárok erős, harcos birodalomban éltek, a zsidó vallást felvevők pedig vallási alapon is elhatárolódhattak a szomszédos országoktól. Ugyanis ha keresztényekké válnak, Bizánctól lettek volna függőek, ha pedig az iszlámot veszik át, az egyre erősödő arabok befolyása alá kerülnek. A kazárok pedig háborúkban vadak és öntörvényűek voltak, így jobban megfelelt nekik a sehova sem tartozás zsidó vallásossága.

      A zsidó és talmudista uralkodó zsoldosokra épülő hadsereget szervezett, s egyaránt gyűlölettel viseltetett a keresztényekkel és a mohamedánokkal szemben. Ahol tudta, irtotta őket. Most már volt ideológiai alapjuk is.

      Belső harcaik és a nemzsidó népeknek a területre való vándorlása következtében az immár zsidókká vált kazárok egyre keletebbre szorultak, nagy részük Lengyelországban telepedett el.

      Praktikáik által hamarosan hírnévre tettek szert, szinte mindenki gyűlölte őket évszázadokon át. Idézzük csupán a szintén zsidó Karl Marxot (eredeti nevén Mardokai), aki szerint: “Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világi kultusza? Az üzérkedés. Mi az ő valóságos istene? A pénz.”

      A zsidó közgazdász Benjamin H. Freedman véleménye szerint mindkét világháború kirobbantása a zsidók műve. 1916-ban a németek számára megnyertnek tűnt a két éve elkezdődött nagy háború, s minden valószínűség szerint Nagy-Brittániának is  feltétel nélkül kapitulálnia kellett volna.

      Ekkor a németországi cionisták kapcsolatba léptek a brit háborús kormányzótanáccsal, s felajánlották az Egyesült Államok hadba lépését brit oldalon, ha cserébe megkapják Palesztinát. Az egyezség hitelesítésére szerződést kötöttek, amely a Balfour-nyilatkozat néven vált ismertté. Az amerikai zsidó pénzoligarchia pedig rávette az Államokat a háborúba való belépésre.

      Az árulást és a világháború elvesztését követően (amely nélkül Trianon sem lett volna!) a zsidók privilégiumokat követeltek Németországtól, mivel ez a legérthetőbb módon azok megadását megtagadta, 1933 júliusában az amszterdámi cionista világkonferencián megfenyegették Németországot.

      Az amerikai küldöttség vezetője, Samuel Untermyer hazaérve országos rádióbeszédben jelentette be, hogy “A világ zsidói most Szent Háborút üzennek Németországnak. Szent harcba lépünk a németek ellen. A megadásukig éheztetjük őket. Világszerte bojkottot hívunk fel ellenük. Ez tönkre fogja tenni őket, mert függőben vannak exportüzletüktől.” S a bojkott világszerte a cionisták szándéka szerint működésbe lépett.

      A zsidóság 1933-ban hadat üzent Németországnak, s így hat évvel a háború elkezdése előtt már háborús felekké váltak.

      Az annyira ellenszenves és kártékony globalizáció elméletének létrejötte sem egyik pillanatról a másikra történt. Évszázados folyamatos töprengés végeredménye, amely egy szűk csoport világ feletti uralmát hivatott biztosítani.

      Bernhard holland herceg 1954-ben a világ legbefolyásosabbá lett Rockefeller zsidó származású család ösztönzésére összehívta a Bilderberger szállodában a világ leghatalmasabb embereit, hogy megvitassák a jövőt. Az összejövetelek évente megismétlődnek, de erről a 94%-ban zsidó kézben levő sajtó soha nem számol be, egyetlen szót sem ejt. Ezt a csoportot egy zártkörű klubnak tekinthetjük, amely államelnökök, miniszterelnökök, bankárok, titkosszolgálati és katonai vezetők alkotják, és döntenek élet és halál felett.

      Ezt, a világot kezében tartó és irányító titkos társaságot a Dél-Afrikában tevékenykedő, a világ legnagyobb és legjövedelmezőbb gyémántbányáját is birtokló Cecil Rhodes álmodta meg, aki a XIX. században végezte az Emberiség elleni kártékony tevékenységét. Akkora befolyása volt gazdasági és politikai téren egyaránt, hogy róla nevezték el Rhodéziát.

       Titkos társaság létrehozásáról álmodott, amely ellenőrzése alatt tartja a világot, s egyetlen viszonyítási alapja a pénz, felhalmozásának egyetlen lehetősége az agresszív imperializmus, amelynek rafináltabb megnyilvánulási módját globalizációnak nevezik.

       Caroll Quigley írja: A Rhodes legfőbb bizalmasa “lord Milner hozta létre a titkos társaságot. Persze e csoport nem gyermeteg dolog, mint például a Ku Klux Klan. Nincsenek talárjai, titkos kézfogásai, jelszavai. Nincs ilyesmire szükség, mert a szervezet tagjai jól ismerik egymást. Valószínűleg nincsenek titoktartási fogadalmak és beavatási rituálék sem. A szervezet tagjai jól ismerik egymást. Azonban a társaság létezik és titkos tanácskozásokat tart…”

      A titkos társaságot Rhodes 17 évig tervezgette, s 1889. április 4-én került alkalmazható stádiumba. A csoport fő eszköze a propaganda. Mindig a pénzemberek érdekeit képviselte, tagjai leginkább zsidó származásúak, amit az is bizonyít, hogy lord Rotschild kezdettől fogva a kiválasztottak köréhez tartozott.

       Térjünk vissza a Bilberger csoporthoz, amelynek kezdeteit egyes vélemények az 1954-es esztendő előtti időszakra teszik, állítva, “Még ma is vita tárgya, hogy az 1945-től 1950-ig terjedő időszakban kibontakozó hidegháború mennyiben volt a szovjet veszély következménye, s mennyiben tulajdonítható annak a nemzetközi pénzoligarchiának, amely már ekkor számításba vette a globális unió és a központosított világkormányzat valamely formájának a kialakítását.”

      Mindaz, ami történt és történik, a nemzetközi pénzhatalom világuralmi stratégiájának a része.

      Susan George "A luganoi tanulmány" címmel megjelentett könyvében a liberális globalizáció személyiségi jellemzőit sorolja fel. Úgy indult, hogy csupán a képzelet terméke minden, de nézzük meg, hogyan működik a rendszer, amelyet “titkos megbízói kör” igazgat.

       A globalizáció a jövedelmek polarizációjához vezet. Egy igen vékony társadalmi réteg rendkívül rövid időn belül milliárdossá válik, míg a lakosság zöme egyre lehetetlenebb anyagi helyzetbe kerül.

      A tudás megszerzése egyre drágul, sokan, bár rendkívül tehetségesek, nem jutnak hozzá.

      Az országok között is rangsor állítható fel. A szegények, akár a társadalomban, egyre szegényebbek, a gazdagok pedig egyre gazdagabbak. Ez fokozza a kivándorlásokat, bár kellő ismerettel nem rendelkező - mivel az iskolázás drága - és kétkezi munkára mindenütt egyre kevesebb a kereslet. A globalizáció globális társadalmi katasztrófába torkollhat és nagyfokú anarchiát hozhat létre.

      Az olyan pénzügyi intézmények, amelyek az Emberiség által megtermelt javak igazságosabb elosztásán iparkodnának, a Világbank, Nemzetközi Valutalap stb., az említett “titkos elit” befolyása alatt állnak, és semmilyen érdekük sincs azon kívül, hogy ennek a csoportnak egyre hatalmasabb profitot termeljenek, vagy azt elősegítsék.

      A multinacionális cégek pókháló módjára fonják be a világot, piócaként szívják a vért profitérdekeik képviseletében. Minden profitorientált legyen, az erkölcs, a méltányosság, a tisztesség, az emberiesség csupán gyenge elmeállapotú egyedek idealisztikus ábrándja csupán.

      Akadálya lehet egy ilyen típusú profitszerzésnek az a kétségbevonhatatlan tény, hogy a Föld népessége nagy ütemben növekszik. Ebben az ütemben 2050-re elérheti a nyolc milliárd főt, amit egyes vélemények szerint bolygónk képtelen eltartani a jelenlegi tendenciák közepette. Ez a növekedés csökkenthetné a profitot, hiszen ha csupán éhbért is, de egyre nagyobb számú egyednek kellene adni, ami csökkenthetné a profit mértékét.

      Kézenfekvő tehát a lakosság számának valamilyen megideologizált formában (hogy ne keltsen általános felháborodást, lázadást, mert az igen költséges) való csökkentése egy ideálisnak ítélt értékig.

      Ennek egyik módja a kívülről kirobbantott belső háborúk. Azaz rávenni az embereket, hogy látszólagos, bizonyítható külső beavatkozás nélkül gyilkolják egymást. Említésre érdemes a magyarországi cigány-magyar probléma, amelyet egyértelműen és bizonyítottan a zsidók provokálnak. Az egyik 2008 júliusában megjelent internetes portál eszement véleményeket propagáló szerkesztői elismerik, a romákat szerető zsidók, és minden kétséget kizáróan bűnösök. Ugyanis minden egyes írás, híradás gyilkolásra, rablásra, terrorizmusra buzdít a “minden magyar náci” ellen, amit a világon (még) egyetlen jogalkalmazó sem tűrne el. Azonban a dolog szépséghibája, talán lényege, hogy a portál elindítója az MTA Jogtudományi Intézetének volt a tagja.

      Egy másik lehetőség magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen, folyamatos szegényítés.

      Erőteljesen rontani lehet a szegényebb, rossz vezetésű országok helyzetét azzal is, hogy a földterületeket felvásárolják külföldi multinacionális profitorientált cégek, s mit se törődve a lakosság ellátásával, saját érdekeiknek megfelelően használják azt.

      Szolgálhatja ezt a célt a kórházi ágyak csökkentése, egészségügyi privatizáció, azokra való koncentrálás, akik meg tudják fizetni a jó magasra srófolt kezelési, gyógyítási költségeket. A többi hadd hulljon. Gyógyszerárakat a kifizethetetlen szintre lehet emelni, s mivel a lakosság nagyobb része rendkívüli mértékben elszegényedett, nem tudja beszerezni a létfontosságú gyógyszereket, s így száma látványosan csökkenni fog.

      Újabb lehetőség a drogok legalizálása, a homoszexualitást modern, követendő példaként beállítani, hiszen ezáltal is csökken a lakosság száma. Bátorítani lehet az abortuszt, a sterilizációt, akár már a felnőtté válás küszöbétől, 18 éves kortól, növelni lehet a gyermektartás költségeit, meg lehet nehezíteni a gyermeknevelést a gondozási idő lecsökkentésével, amikor a  bölcsődékben szinte nincsenek is helyek.

      Ez a jelen, s ha hagyjuk, a jövő még kilátástalanabb lesz. Magyarország a legalkalmasabbnak bizonyult Európában a globalizáció kemény irányvonala működési képességeinek a kipróbálására. Gondoljuk végig a fentieket! Ennek a lehetőségnek elsődleges faktora az országvezetés viszonyulása az eseményekhez, amely ahelyett, hogy gátolná azok hatásait, alkalmazási feltételeket biztosít számukra, sőt gátlástalan propagandájával előszeretettel segíti létezésüket.

Keztyűs Sándor

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-07-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Tudatosan idegen érdekek szerint - Kőrösi Imre, volt országgyűlési képviselő
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Magyarország tönkre tétele, tudatos kiszolgáltatása és eladása. A politikai bűnözés, azaz a maffia globalizált. Elvtelen globalizációs hatalom, a mammon birodalma, ahol minden döntés a pillanatnyi üzleti szempontok szerint, következetlenül és embertelenül zajlik. (Film, 10 perc)

 

 

2008-07-12. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Félix Péter, a zsidó kisebbség képviselője nylonnal takarta a Turul-szobrot
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségekért Egyesület képviselője, Félix Péter nylonnal takarta le a Turul-szobrot, mert azt nem bontották le. A műsorban beszélünk a Hit Gyülekezete ama akciójáról is, amikor gyülekezetük bejáratához bálványokat tiltó plakátokat helyeztek el. Kommentünk ezúttal kimondottan a Jézus Krisztus Tanításait követi.
KLIKK az oldalra! (7 perc)
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-07-07. - Nyílt levél a Kuruc.infónak ; Leleplezzük a Kurucinfót - Ahol a gyöngyöket megtapossák, a népet moslékkal mérgezik
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A Kuruc.infó, mely KIVÉTEL NÉLKÜL AZ ÖSSZES FELMERÜLT ESETBEN(!) visszautasította a konkrét állami módszerek feltárását, az állam és a rendszer megbuktatását, szándékosan hallgatja el az 1990 óta több ezer politikai gyilkosság valamennyijét(!)...


 

2008-07-02. - Most és mindörökké
/Keztyüs Sándor (Románia)/
Részlet: Az ügybe alaposan beavatott rendőrnő (valakinek el kell végeznie a szívesen vállalt piszkos munkát) állítása szerint ügyészi nyomásra, minden fondorlattal arra próbálta rávenni az idős embert, vonja vissza feljelentését, mert különben igen rosszul járhat...

 

 

 
Előző cikk:
Már az első óráktól betiltva! 2008-08-05. - HÍRHÁTTÉR TV: Karadžić-titkok, állami hazugságok - Amikről valamennyi politikus és médium hallgat
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Karadzic jó pár éve a világ titkosszolgálatai fedezékében élt; most politikai szervezésre, egy műbukást követően a nemzetközi bíróság elé került. Elmondjuk, miért lehetetlen, hogy nem tudta mindenki, hol van Karadzic, ezzel szoros összefüggésben beszélünk a média által még mindig elhallgatott titkosszolgálati módszerekről és eszközrengetegről, és elmondjuk azt is, hogyan kell megbuktatni a teljes magyar rendőri állományt. (Film, 11 perc)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-08-07. -
Bíróság, ügyészség, NBH, rendőrség! Mi ez?
/Sebők István (MNP-elnök) riportja Nyíri Mihállyal/
Részlet: Magyarországon az összes közismert médiumot megkerestük, (...) mindenhonnan visszautasítottak. Voltak olyan újságírók, akik kijelentették, hogy "nem merik" (...). A személyi védelmemet a biztonsági cégek (...) visszamondták.

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu