Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Láthatod a Háttérhatalmat minden nap, minden pillanatban, mikor a világ dolgai felé fordulsz. A televízióban ők köszönnek vissza neked, és mikor elmész szavazni, minden esetben rájuk szavazol! Mikor sérelem ér, törvénytelenséget követnek el ellened, akkor azok a személyek követik el, akik őket szolgálják..."   (2009 március 29.)

   

Figler Csaba állami levelezései a bírák kinevezéséről és mentelmi joguk felfüggesztéséről

 

2009-06-26.
Figler Csaba
 

Dr. JÁNOSINÉ POLTZ KLAUDIÁNAK !
az Állampolgári Jogok  Biztosának Hivatalában
a Jogi Főosztály Előadójának

Alkotmányügyi és Jogi Főosztály

Dr. Sonnevend Pál főosztályvezető
Fazekas Enikő - kegyelmi, állampolgársági és kinevezési ügyek
Ligeti Ágota - panaszos ügyek, kitüntetési határozatok
 
                                                      K É R E L E M


Tisztelt Cím !

Mint az tudomásunkra jutott, a Magyar Köztársaságának Elnöke gyakorolja a jogokat a bírák kinevezésének, mentelmi joguk felfüggesztésének és felmentésének tárgyában. 

Ezen kérdésekben az elnök úr határozatában dönt.

Hivatalában az a gyakorlat alakult ki, hogy a kinevezésekben és felmentésekben hozott határozatait a Magyar Közlönyben megjelenteti, ugyanakkor a bírák mentelmi jogának felfüggesztésében hozott határozatait nem teszi közzé.

Az elnöki hivatalának jogi képviseletében telefonon nyilatkozó Fazekas Enikő  úgy tájékoztatott, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat nyilvánosságra hozatala sértené a bírák személyiségjogait.

K é r e m   Ö n t,   h o g y    j e l ö l j e    m e g   a z t    a    j o g f o r r á s h e l y e t ,  ahol a felvetődött kérdést szabályozza a jog és      f  o  g  l  a  l  j  o  n       á  l  l  á  s  t          abban, hogy valóban sérti-e a bírák személyiségjogát, ha a mentelmi joguk felfüggesztéséről szóló Köztársaságelnöki határozatot közzéteszik.

Továbbá: kérem Önt, hogy csatoljon vonatkozó állásfoglalásokat a bírák közszereplői jogállásáról.

Továbbá: Kérem, hogy foglaljon állást a közszereplőkre vonatkozó eljárások nyilvánosságainak korlátairól, úgymint a megvádolt közszereplő  adatainak, nevének, lakcímének nyilvánosságra hozatalának lehetőségeiről és korlátairól.

Továbbá, kérem, hogy ezen levelemet továbbítsa az Európai Uniós Állampolgári Jogok Biztosának.

Tisztelettel: Figler Csaba

Kapják: első körben Magyar Köztársasági Hivatal
                                Országgyűlési Biztos Hivatala    
                                Hírháttér Internetes Tv 
2008.12.15.

 

Tisztelt Figler Csaba Úr!
 
Az Adatvédelmi Biztos Irodája 2008. december 15-én kelt beadványát megkapta, azt 2076/K/2008. szám alatt nyilvántartásba vettük. Továbbá tájékoztatom, hogy az Országgyűlési Biztos Hivatala 2008. december 24. és január 4. között zárva tart, így ügyének vizsgálata 2009. január elején fog megkezdődni. Adatvédelmi biztos úr válaszáig szíves türelmét kérem.
 
Budapest, 2008. december 17     


Tisztelt Biztos Úr !

Továbbra is várom állásfoglalását ! 

Kérdezem ezennel, hogy Önökre is vonatkozik-e valamiféle ügyintézési határidő ?

Vonatkozik-e például a válaszadás határidejének meghosszabbításáról szóló "határozati" értesítés kiküldésének kötelezettsége ?

Tisztelettel:

F. Csaba
2009 január 16.        

Dr. Révész Balázs Titkár Úrnak !

Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának 
Titkári irodájában a felterjesztésre 
váró ügyiratok előkészítőjének
.

Tisztelt Uram!

                 Az imént történt telefonvonalas egyeztetésünket most írásban is megerősítem:

Kérem tehát, hogy az előzőekben Önnek eljuttatott levelemet legyen kedves az adatvédelmi biztos úr elé felterjeszteni, az abban található kéréseknek megfelelően.

Tekintettel arra, hogy továbbra is várom szíves állásfoglalását !

Pontosításul, az Ön kérésére elmondom még, hogy ezen levelek születésének oka, a Magyar Köztársaság Elnökének Hivatalában történő elnöki határozatok közzétételének gyakorlata, a bírák mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló ügyekben ! (Nevezetesen, a Lakásmaffia Pertársaság által kezdeményezett, bírák elleni perekben érintett bírák vonatkozásában, mint konkrét ügyben, de mint általánosságban is kérdezem mindezeket.)

Amely gyakorlat szerint ezen elnöki határozatokat nem teszik  közzé hanem mint személyi döntéseket, a bírák személyiségjogainak védelme érdekében tett, titoktartás közepette, a nyilvánosság kizárásával közlik az érintett személyekkel. Magukkal a bírákkal közlik csak a köztársasági elnök úr döntését.

Fontosnak tartom megjegyezni azt a tényt, hogy az alkotmányos alapjogtól, a nyilvános, közérdekű adatok hozzáférésének alanyi jogától is eltekintve, maga az életszerűség is kínálja, kívánja a nyilvánosságot, mivel a megvádolt bírákról született adatoknak a közérdekűségétől való elzárása, a bírákra vonatkozóan erkölcsi árnyékot vet és ez által elbizonytalanítja a polgárok jogszolgáltatásba vetett bizalmát! Az ítélkezés körüli tisztázatlan, eltakart, titkolódzó helyzetek, kényesen érintik az amúgy is bizalomvesztéssel küzdő igazságszolgáltatást.

Ugyanezen nyilvánosság elvének érvényesülését is szeretnénk megtudni az adatvédelmi biztos úrtól a bírák személyes adatainak nyilvános voltában. Nyilvánosságuk mélységében, személyes adataik felsorolásszerű soraikban.

Mivel a bírák magyar állampolgárok, és feltételezéseink szerint: közszereplők is, rájuk, a társadalomra kiható ítéleteikből következően fokozottan érvényesül a közszereplői magatartás és a vele járó nyilvánosság mélysége is! Több vonatkozó tanulmány állítja ezt!

Megértem az ön titkári érvelését, mikor az mondja, hogy a büntető bírák helyzetében árnyalni kell a közszereplői adatokra vonatkozó nyilvánosságot, de úgy vélem, hogy amennyiben ez az "árnyalás" a bírák adatainak, tehát így közszereplői szereplésüknek elrejtését, adataik eltitkolását  jelenti, ebben az esetben a megértésem ellenében az egyet nem értésem kerekedik felül!

Mert miféle visszarendeződése lenne az a demokráciának, ha a bírák személyes adatainak, döntésekkel is összefüggő, egyéb adataikkal kapcsolatos titkosítás gyakorlatát honosítanánk meg a jövőben,  vagy miféle  végrehajtói társadalmi magatartás lenne az, ha a bírák, csak azért  nem hozhatnának  kötelmektől mentes ítéleteket, hogy félvén az ő adataik nyilvánosságában rejlő veszélytől, döntéseikre azok kihatással lennének.

De eme teoretikus jogelvi kétely mellett a gyakorlatban is kihatással bírna,   a társadalmunkra, ha csak a bírókra nehezedő nyilvánosság korlátozásával tudnánk megvédeni bíróságaink függetlenségét !   

Tehát így, ha mi a bírák közszereplői jelentőségét csökkentő állásfoglalásunkkal érvelünk, az magát a független bíráskodást, a szabad  ítészi döntéshozatalt támadjuk !

A bírákat ne a titkolódzás védje meg, hanem éppen ennek ellenkezője: a nyilvánosság!

Ha társadalmunk titkosítja a bírák adatait, ezzel egyben elismerjük, hogy a bírákat, ítélkezési függetlenségüket megvédeni másként nem tudjuk!
Vagyis nem áll módunkban jelenleg a bírák független döntéshozatala adataik nyilvánosságától!

Más szóval élve ez annyit tesz, hogy a bírák nem függetlenek, ha adataik nyilvánosak!

A titkosítás mind a bírákban, mind a lakosság érintett részében a jogalkalmazásba vetett biztonság érzetét és a jogalkalmazás nyilvánosságának elvét nyírbálja !

Ezen személyes véleményemet voltam bátor önnek elmondani az Ön által említett "a nyilvánosság ""árnyalásának"" lehetőségeivel kapcsolatban!

Tudom, hogy az adatvédelmi biztos úrnak nincs könnyű helyzete, ezért várom türelemmel az Ő állásfoglalását beadott levelemre immár a beadását követően másfél hónapja!

Ezen levelet a köztársasági elnöknek és a Hírháttér Tv Internetes újságjának is megküldöm.

Tisztelettel: Figler Csaba

2009 január 27
Kedves Kőhalmi Lászlóné!

A telefonközpontos nem hajlandó felvenni a telefont! Nyilván látja a kijelzőjében a számomat, és már annyiszor kapcsolta az Ön számát hiába, vagy  talán megbeszélte Önnel, hogy velem nem kell foglalkozni, hogy már ráunt a hívásaimra és nemes egyszerűséggel nem veszi fel a telefont !

Egyébként én önt másként elérni nem tudom!
Az Ön által vezetett irodában beosztottja sem intézi az ügyemet!
A megbízott biztos sem intézi!

Több mint fél éve nem adnak kérdéseimre választ! Megkereséseimre sorozatban nem válaszolnak!

MIT CSINÁLNAK MAGUK OTTAN (!) - azért a jó kis állami fizetésért?

Kérdezem Öntől, hogy az Önök ügyintézési gyakorlatával szemben hol, milyen formában lehet észrevételt tenni, kifogást emelni ?

A Köztársasági Elnök Úr esetleg megkérheti-e Önöket, hogy végezzék már egy kicsit fürgébben a dolgukat ?

Most, midőn elküldtem ezt a levelet Önnek, próbálom Önt újra hívni - tudom, hasztalan! 

De mindenképpen szeretnék beszélni Önnel, vagy a biztos Úrral, mert ami ott Önöknél megy, az éppen csak helyben jár és nem jut sehová!

Ha ezen levelet követően nem érem el Önt fél órán belül, hívjon vissza ezen a telefonszámon !
T.:................................

Köszönöm a figyelmét !

Figler Csaba
2009 június 17.
 

Tisztelt Figler Csaba Úr!
 
A 2076/K/2008. számon iktatott beadványára Dr. Trócsányi Sára főosztályvezető asszony levelét mellékelten megküldöm.
 
Budapest, 2009. június 18.

 
Tisztelt Figler Csaba Úr!
 
A 2076/K/2008. számon iktatott beadványára Dr. Trócsányi Sára főosztályvezető asszony levelét mellékelten megküldöm.
 
Budapest, 2009. június 18.


Kedves Dr Trócsányi Sára

Köszönöm, hogy tavaly decemberében előterjesztett kérelmemre többszöri megsürgetésemre tetszettek megválaszolni, hogy várjak válaszukra türelemmel.

Tetszik írni, hogy:
"Tisztelt Figler Csaba Úr!
 
 
Beadványában Ön a bírák mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló köztársasági elnöki határozatok megismerhetősége és a bírák személyes adatainak nyilvánossága kérdésében kíván az adatvédelmi biztos álláspontjáról tájékozódni. Sürgető leveleire reflektálva tájékoztatom, hogy a kérdés megítélése több másik folyamatban lévő ügyünk értékelésétől is függ, beadványa jelenleg adatvédelmi biztos úr döntésére vár. Szíves türelmét kérjük.
 
Budapest, 2009. június „       „.
 
 
Nos, tudomásunk szerint az adatbiztos éppen azon ügyekben tudja kifejteni "áldásos" tevékenységét, amely ügyekben még nem történt egyéb "értékelés".

Azt is gondoljuk, hogy némiképpen az adatvédelmi biztosi tevékenység és annak alapelvei letéteményezettek, aminek alapján a biztos úrnak eljárnia lenne ildomos, minden egyéb folyamatban lévő és több, mint hat hónapja húzódó "értékelésétől" esetlegesen kapcsolódó egyéb értékelések kimenetelétől függetlenül is!

Azonkívül pedig az önhöz intézett kérdésemben pedig nem is tartom szükségesnek a biztosi megszólalást, hogy az önök nagybecsű munkálkodásával kapcsolatban milyen intézményesített szervnél lehet panasszal élni, illetve a köztársasági elnök úrnál esetleg lehet-e annak beavatkozását remélve, az önök feladatainak ellátásával kapcsolatos észrevételeket tenni?

I. Érdemes-e egyáltalán bárhova is fordulni, ha önök egy-egy felvetésre  kérvényre nem tudnak, "több, másik folyamatban lévő ügyre" hivatkozva nem válaszolnak meg még hat hónap elteltével sem?

II. Kérdezem tehát CSAKIS ÖNTŐL, hogy az önök munkájával kapcsolatosan született észrevételeket hova is érdemes eljutatni önökön kívül, hogy annak valami serkentő hatása is legyen ?

III. Érdemes-e az EU -hoz, annak valamely szervéhez fordulni panasszal?

IV. Mely szervéhez lehet ilyen esetekben fordulni ?

V. Illetve  kérem tájékoztasson, hogy én személy szerint még mit tehetek, hogy az ön nagytekintélyű kedves fölirányítója, a biztos úr engemet is magyar állampolgárnak kijáró, megkülönböztetés nélküli (válaszadás idejére vonatkozó megkülönböztetés) állampolgárként vegyen figyelembe!

Kérdéseim, és kérelmem ezen levélben megszámoztam, a válaszadás megkönnyítésének érdekében, hogy a pontok alatt szereplőek lényegébeni megválaszolása ne okozzon gondot!

Valamint még azzal is szeretném segíteni nagyérdemű munkásságukat, hogy javasolom,  hogy amennyiben megválaszolni is kívánnak, úgy egyesítsék az önökhöz benyújtott  és ezen témakörben szerves egységet alkotó beadványaimat, hogy  az a gyakorlatban megismert tevékenységük szerint, a  megválaszolásban ne okozhasson semminemű zavart, késedelmet!

Valamint ezen levelemre adandó válaszát is kérem egyesítse ezen levelemmel, hogy az önöknél megtapasztalt  bizonytalanságot és tanácstalanságot az esetleges visszakeresésekben némiképpen eloszlathassuk!

Tisztelettel:Figler Csaba 2009 június 22

 
 
Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr!

A tegnapi sikeres főbíró megválasztása talán segítheti Önt az általam kért állásfoglalás kibocsájtásában !

Az új főbíró úr nem hagyott afelől kétséget, hogy meg fogja szüntetni a bírók körüli titkolódzásokat és a nyilvánosság jegyében és szándékával fog eljárni!

Tudom, hogy Önt nem köti semmiféle egyéb körülmény az állásfoglalásának mérlegelésében, de az Ön kedves munkatársai ilyen értelmű  tájékoztató levelet küldtek nekem.

Kérem, vizsgálja már meg, hogy nem kellene-e Önnek egy állásfoglalást kibocsájtani az  adatvédelmi biztos működésének feltételeivel és gyakorlatával kapcsolatban.

Természetesen ezen      i  n  d  í  t  v  á  n  y  o  m              és      
        k  é  r  e l  m  e  m        
azon egyszerű prózai ok indított útjára, hogy Ön nem ad választ nekem már vagy több mint fél éve a feltett kérdéseimre!

Kérem, adjon választ!

Kérem ne  provokálja Ön a magyar népet az által is, hogy nem jár el bizonyos ügyekben, csak azon ügyekben, amelyeket Ön fontosnak gondol, vagy ki tudhassa még kinek kiknek fontos az?

Kérem azon állampolgárok ügyében is  tegyen lépéseket, akiket Ön nem tart fontosnak, vagy nem esnek ezen személyek törekvései egybe bizonyos érdekcsoportok törekvéseivel!

Amennyiben pedig az Ön nagybecsű állásfoglalását semmiképpen meg nem kaphatjuk a feltett kérdések alapján, kérem, hogy legalább az Ön hivatalában tegyen lépéseket az ügyben, hogy az Ön kedves munkatársai ne hivatkozzanak lehetetlenségekre, mintha Önnek bármitől, bármely más állásfoglalástól függnie kellene, és a Magyar Alkotmányon kívül "más folyamatban lévő ügy értékelésétől" is függne az állásfoglalása!

Figler Csaba

Tájékoztatom, hogy az összes, ide vonatkozó levelezést a Hírháttér és egyéb hírszolgáltató internetes forráshelyeknek megküldöm, hogy azok tegyék ki nyilvános oldalaikra! 
2009 június 23.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-26. -
Cionisták: Kárhozatra választottak
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Az előbb "helytelenül" embert mondtam, pedig a "szent Talmud" egyértelműen megfogalmazza, és behatárolja, hogy kik minősülnek emberi lénynek! A definíció így hangzik: "aki Zsidó szülők gyermeke, és visszamenőleg a nagyapai szálakig tudja ezt igazolni"... (...) ...nyomatékosan kijelentjük, hogy a cionista-talmudista-szabadkőműves judeoizmus nagyban hasonlít a fasiszta eszmékhez...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-27. -
Sugárzó egoizmus - Magyar keresztyén-kórkép a XXI. század elején
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...Olaszországban élve rengeteg államból való keresztyénnel találkoztam és éltem együtt, de akár arab, akár afrikai, akár dél-amerikai, akár nyugat-európai államból jött az illető, sem áldozatkészségében, sem adakozási erejében semmiben nem volt mérhető a magyar keresztyének egyikéhez sem. Annyira nem, hogy (...). A magyar keresztyének nagyon érzékenyek, ha saját magukról van szó. (...) Önös lelki problémáik... (...) Ahogy Drábik mondja: mesterségesen vannak letompítva arról, hogy a társadalom hasznos és felelős tagjai lehessenek. Az Echelon fegyvereivel bezárják őket egy szűk lyukba...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu