Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az a nép, amely tudatlanságában disznó, találhat némi mentséget. De az, amely mint a magyar, az ismeret megszerzését követően is a tudás és saját fennmaradása ellen folytat irtóháborút, már nem csak a legmélyebb szánalomra, de a legnagyobb megvetésre is méltó."   (2009.04.09.)

   

Angyali ördögök - ördögi angyalok

 

2009-04-10.
Dér Atilla

 

Ahogy a „régi ember” életét és szemléletét függetlenül attól, hogy a Föld-Anya testének melyik részén élt – mindenütt lényegileg ugyanazok az Isteni-törvények határozták meg, minden kulturális különbözősége ellenére, - épp úgy, mint most a modern ember világában is a Sátáni-törvények határozzák meg, egyre inkább koherens egésszé téve a világot. Valójában e két, stabilitással és megállapodottsággal rendelkező éra között feszül a történelem világa: - Az egyre nagyobb sebességgel egymást követő korszakok a történelem feletti értelemben vett történelem előttiségből, a történelem alatti értelmében vett történelem utániság irányába való átmenet korszakai voltak.

- A történet felettiség a differenciált és integrált egység átélését jelentette; a történetiség a részben differenciált, de széthulló egység átélését; a történet alattiság az alig differenciálható széthullottságét – s egyúttal a masszába tömörülés (demokrácia) átélését. Többféle megközelítési mód és szimbolizmus is rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a tradicionalitás (Isteni) és modernitás (Sátáni) közötti különbséget, helyesebben ellentétet megfogalmazzuk.

A tradicionális világra az Isten a sokféleség Egységének pecsétjét ütötte rá, addig a modern világra az egyformaság pecsétje került a Sátán által.

A modern globalizmus ilyen módon nem az „egyetemesség jegyében áll, mint a tradicionális világ egysége, hanem az „általánosság” jegyében, amely pusztán rosszul sikerült utánzata az előbbinek. Babilonból (Bölcs-Ilonából) így lett Babiloni-szajha.

Az egyetemes ugyanis, mivel nincs kötve mennyiségi feltételekhez, Par excelence minőségi természetű – egyesítésre, vagyis a különálló részek materiális összekapcsolására pedig csak ott van szükség, ahol hiányzik a principiális egység.

S ez mutatja azt, hogy a modernitás principiumai nem egyenrangúak a tradicionalitás principiumaival, hiszen csak a felszíni formavilághoz kötődnek.. Amikor a modernitás koherens voltáról beszélünk, akkor ez valójában egy töredékes koherencia. Szükségképpen az, mert a modern principiumok által megvalósuló tökéletes koherencia valójában a modern világ totális összeomlásához vezetne. A modern világ kénytelen néhány jellegzetesen promodern principiumot is alkalmazni – természetesen jelentősen legyengített állapotukban – máskülönben már működésképtelenné vált volna. Ezért a „Sátán fészke” a poszt-modernitás.

A posztmodernitás a modernitáson belül egy végső és szétesett állapotot jelent; - azt, ami modern de már szétesetten.

A modernitás minden nem modern formációt eleve kizár. A posztmodernitás ellenben megengedi, hogy amit befogad, az ne legyen formálisan modern – de nem engedi meg azt, hogy eszenciálisan ne legyen modern. Ezért a posztmodernek eszenciálisan modernebbnek kell lennie még a legmodernebbnél is, mert különben nem tudná elősegíteni azt a destrukciós (központi rombolást), amelybe ágyazódva rendeltetését elnyeri.

Mielőtt minden végképp szétesne, előbb még meg kell valósulnia annak az állapotnak, amelyben bármi megjelenhet (pl.: antikrisztus), de minden valóságos konzekvencia nélkül; - amelyben minden szabad lesz, de semminek nem lesz semmi jelentősége. Ha ez nem következnék be, a végső szétesés sem következhetne be, mert mindig maradnának „pozitív rezgések”. Ez a kulturális öröksége a negatív erőknek. Ideológiai örökségének utolsó eszménye a liberalizmus, mert azon emberek jogegyenlőségét tételezi fel, akik tulajdonképpen egyet akarnak: - a kvalitás érvényesülésének megszűnését.

A liberalizmus egyrészt libertas-ellenes, másrészt liberalitás-ellenes, harmadrészt pedig tulajdonképpen liberalizmus ellenes is:- mert ellene fordul önmagának is az a szemlélet, amely minden szemlélet ellehetetlenítését és relativizálását tűzte ki céljául. A liberalizmus nem a szabadságot, hanem az extrém szabatosságot reprezentálja. Amikor az elszabadult ösztönök uralkodnak felettük. KÁOSZ=ANARCHIA. A jelenlegi korszak, vagy tágabb értelemben a ciklikus alászállás, hanyatlás oka voltaképpen a kezdet magasrendűségében rejlik; a kezdet magasrendűségének az oka pedig a kezdet Forrásának; - Istennek a magasrendűsége – hiszen minél messzebb kerül valami esszenciálisan és ontikusan végső Forrásától, a Megnyilvánulatlan Megnyilvánulótól, annál inkább alászáll. A hanyatlás tehát egyetemes léttörvény, amely éppúgy vonatkozik a létesült világ egészére, mint annak egyes részeire (hiszen előbb-utóbb minden elpusztul tönkremegy, szétesik…) – és amellyel szemben csak a szabad és tudatos akarat képes ellenmozgásra Az értés-érzésegyütthatója maga a szellemi-lélek.

A tradíció, a Metaphysicum Absulutum-ának logikus megfelelője. Ellenképe ily módon a modernitás hipotetikus azaz Physicum Nihiluma, vagyis világuk szubsztanciális gyökere, a materia prima, a potentia passiva pura. A modernitás Istene a Semmi. Ilyenkor lázad fel a modern ember és azt mondja, hogyan lehetne hanyatlásról beszélni, hiszen ez a kor a tudomány és technika vonalán hihetetlen fejlődést tanúsított, éppen ezzel bizonyítja azt, amit cáfolni akart; - hiszen az emberi haladás mértékének a puszta materiális előrelépést tekinti, vagyis merőben instrumentális dolgok a mértékei, s így értékét attól a céltól kapja, amelynek eszköze. Ezek nem tekinthetők egyébnek az egyre alacsonyabb rendű célok, egyre magasabb kielégítésénél. Hamvas Bélát idézve; - a száz személyes lökhajtásos repülőgép sem ér többet egy ringlispílnél. Ha szellemileg favorizáljuk, még annyit sem ér.

Isten segedelmével legközelebb a Tradicionális jobboldaliságról, mint spirituális és politikai útmutatóról fogok írni, amihez a Jobbiknak és gárdájának semmi köze. Mondhatnánk, köszönő viszonyban sincsenek.

          Tisztelettel:
                           Atilla

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Bálványimádás és nemzeteszme a Sátán Rendszerében (Jeremiás Könyve 10. Rész)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Lendvay Kamilló: Chaconne/   (Film, 65 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-02. - HÍRHÁTTÉR TV: Temető felett a repülőgépek és a Holtak Városa
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Nox: Túl a Varázshegyen/   (Film, 11 perc)

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-04-01. - Kifordított világban élünk, ahol minden megtörténhet!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-03-31. - Mindenható köpönyeg - Lucifer poklai - Zsigai Klára vadonatúj versei
/Zsigai Klára/

2009-03-26. - A babiloni világ színházterme
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-03-26. - A sasok is angyalok
/Dér Atilla/

Előző cikk:
2009-04-10. -
Népirtó hatású kálisó
/Tejfalussy András (diplomás mérnök, méréstani szakértő)/
Részlet: A magyar lakosság ellen elkövetett valamennyi hibát, BŰNT nyilvánosságra kell hozni a tényleges fő okok és elkövetők konkrét megnevezésével, ismertetni kell a kijavítás konkrét módját, haladéktalanul elkezdve a védekezés szervezését, megvalósítását. Ebből a célból csatolom a kutatási eredményeinket.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-10. -
Ügynöknek lenni azt jelenti... - Leplezzük le, amiről még soha, senki nem beszélt!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát senki nem beszél arról, hogy nem attól lesz valaki ügynök, hogy beül egy összekötővel egy autóba, aki rá akarja venni, hogy aláírjon egy dokumentumot, és onnantól jelentsen, hanem az ügynökök nagyságrendekkel, sokkal-sokkal többen vannak, akiket soha, semmiféle dokumentum aláírására sem kértek meg, éppen azért, hogy ha bármi kiderül, ne mondhassák sem bíróság, sem senki előtt, hogy aláírtak volna bármit.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu