Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A magyar állam megszűnéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-01-12.
Soós József "Titán" (orbán, vona és külföldi antikrisztusi bűnbandái gyűlölettenyészete által 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Oknyomozó és Tényfeltáró, Újságíró, Roma Jogvédő, a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetsége (PÁBLENESZ) alelnöke, a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetsége (TÉESZ) sajtószóvivője, a bolygó egyik Legfőbb Echelon-Tanúja)


A magyar állam megszűnéséről


Szeretettel üdvözöl mindenkit A HÍRHÁTTÉR intézménye! Ebben az anyagban - ahogy a címből is kiolvasható - a MAGYAR ÁLLAM megszűnéséről fogunk beszélni. A lehetőségeket mondjuk el, melyek mindenki számára a legjobb alternatívát jelenthetik. Itt több szempontot és érdeket is figyelembe vettünk. Hiszen KERESZTYÉNEK vagyunk, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS tanításait követjük. Az életünket a SZENT ATYÁNAK ajánlottuk fel. A legfontosabb, mielőtt az anyag megírásra kerülne, hogy kijelentsük, kizárólagosan az EMBERI ÉLET, AZ EMBERI JOGOK, ÉLHETŐ ÉLETHEZ VALÓ JOGOK, SZABADSÁGHOZ, SZABAD VALLÁSGYAKORLÁSHOZ való jog vezetett bennünket. Minden körülmények között az ISTEN TÖRVÉNYEIT, és a JÉZUS KRISZTUS tanításait kell érvényre juttatni!
Az embereknek meg kell ismerniük a TEREMTŐ ATYÁT, meg kell ismerni a VILÁGTÖRTÉNELMET. Tudniuk kell, hogy működik a világ. De ezek a dolgok INTÉZMÉNYESÍTETTEN TITKOLVA VANNAK ELŐTTÜK, elrejtik előlük, hogy ne ismerjék meg azokat.

23,13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a [Luk. 11,52.] kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
23,14 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek [Márk. 12,40. Luk. 20,47.] az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.
23,15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.
23,16 Jaj [rész 15,14.] néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.
23,17 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat?
23,18 És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az.
23,19 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az [2 Móz. 29,37.] oltár, a mely szentté teszi az ajándékot?
23,20 A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak.
23,21 És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.
23,22 És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére [rész 5,34.] és arra, ki abban ül.
23,23 Jaj néktek képmutató írástudók és [3 Móz. 27,30. Luk. 11,42.] farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek [Mik. 6,8.] a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
23,24 Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.
23,25 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert [Luk. 11,39.] megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.
23,26 Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.
23,27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a [Csel. 23,3.] meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
23,28 Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
23,29 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait [Luk. 11,47.] és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
23,30 És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.
23,31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, [Luk. 11,48. Csel. 7,52.] hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.
23,32 Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
23,33 Kígyók, [rész 3,7.] mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
23,34 Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és [rész 13,52.] írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról- városra üldöztök.
23,35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a [Luk. 11,50.] földön, az igaz Ábelnek [1 Móz. 4,8.] vérétől [2 Krón. 24,20.21.] Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.
23,36 Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.


Az Úr Jézus a mi tanítónk ezeket a szavakat mondta! Ezt nektek mondja világ vezetői, vak vezetők, politikusok, főpapok, írástudók, doktorok… nektek mondja… >>> hisz’ bezárjátok a mennyek kapuit az emberek előtt, magatok nem mentek be, és másokat sem engedtek be oda! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlítotok, akik kívülről szépnek látszanak, jól öltözöttek, szép beszédűek, meggyőző stílusúak, de belül tele vannak a halottak csontjaival, és mindenféle undoksággal. Igen mert belül sötét, gonosz a lelketek, GYILKOSOK VAGYTOK, akik ölnek, rombolnak, pusztítanak, hazudnak, félrevezetik a népeket. És semmitől sem riadnak vissza a saját hatalmuk megőrzése érdekében. Igen, ezt mondta az ÚR JÉZUS,  ti vagytok azok, akik MEGÖLITEK AZ IGAZAKAT, A PRÓFÉTÁKAT, de ennek meg kell történnie, hogy reátok szálljon az IGAZAKNAK, IGAZ EMBEREKNEK a vére. Azért, hogy BŰNÖTÖK LEGYEN, amely számon kéressék rajtatok!

Magyarország az útjában áll az igazságnak, ezért el kell távolítani az útból. AKADÁLYOZZA az igazság szavának, az örömhírnek a prédikálását. Üldözi az igazakat, gyűlöli a jóakaratú embereket, és kínozza, meggyilkolással fenyegeti a prófétákat. ÚTBAN VAGY MAGYARORSZÁG, mondom neked, hogy vessz el a gonoszságoddal együtt, legyen hát az osztályrészed az UTOLSÓ TRIANON! Az UTOLSÓ TRIANON!...

10,9 Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe,
10,10 Se [Luk. 10,4.] útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert [1 Tim. 5,18. 4 Móz. 18,31.] méltó a munkás az ő táplálékára.
10,11 A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott [Márk. 6,10. Luk. 10,7.] maradjatok, a míg tovább mehettek.
10,12 Ha pedig [Luk. 10,5.6.] bementek a házba, köszöntsétek azt.
10,13 És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.
10,14 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is [Luk. 10,10-12. Csel. 13,51.18,6.] verjétek le.
10,15 Bizony mondom néktek: [rész 11,24. Luk. 20,47.] Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.
10,16 Ímé, [Luk. 10,3.] én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; [Róm. 16,19. Eféz. 5,15.] legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.


Akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond az ÚR JÉZUS ezekkel a példázatokkal! Igen, így történt, hosszú éveken keresztül fáradoztunk azon, hogy megértse ez a nép az ISTEN szavát, SZÍVÉBE ZÁRJA, MEGVALLJA AZ EMBEREK ELŐTT A KRISZTUST, de nem tette ezt meg. Ezért mondom néktek, hogy a port is lerázom a ruhámról, mert nem kellett a BÉKE nektek, ezért szálljon vissza ránk, továbbá legyen azé a NÉPÉ, aki méltó az ÚR nevére! Legyen azé aki méltó rá! Mert nem fogadtátok be az ÖRÖMHÍRT, nem fogadtatok be engem, üldöztetek, a beszédeket, melyeket mondtam, és igazak voltak, nem tartottátok meg. Nem hallgattatok a beszédemre, szívetek kővé lett! Ezért kimegyek ebből a házból, ettől a néptől…

De megmondatott… egyedül a saját hazájában, és házában nem fogadják a prófétát, nem fogadják be a saját házában, és hazájában… megmondatott, mindenhol máshol pedig igen!

A HÍRHÁTTÉR keresztyénjei NEM TEKINTIK MAGUKAT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKNAK, a lemondó nyilatkozat értelmében 2011. 12. 25. napjával már nem valljuk magunkat MAGYAROKNAK. Elhatárolódunk mindattól a sok rossztól, és Istennek nem tetsző dologtól, melyet ez a nép elkövet, nem akarunk osztályrészt vállalni belőle! A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL megkapta levelünket, és választ is adott rá. Törvényekre hivatkozik, feltételeket szab, korlátoz annak érdekében, hogy lehetetlenség legyen megszabadulni a MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL jogilag. Mert HÁTTÉRHATALMI NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK ÉRTELMÉBEN törvénybe lett foglalva, hogy csak abban az esetben van lehetőség lemondani egy ország állampolgárságáról, ha egy másik állampolgársággal is rendelkezik a személy, illetve bizonyítani tudja hivatalosan kiállított okiratban, hogy egy másik ország állampolgárságának megszerzése folyamatban van. Így nincs lehetőség arra, hogy úgy leadja az állampolgárságot, hogy egy másikat ne vegyen fel.

De ez az ÁLLAMOK RENDSZERÉNEK a törvényei. Azt mindenki tudja, hogy "ORSZÁGOK" létrejönnek, országok megalakulnak, és idővel hanyatlani kezdenek, és megszűnnek létezni… Hiszen minden mulandó, csak egy dolog örök, és soha el nem múló, az pedig az ISTEN TÖRVÉNYE, a KRISZTUS SZAVA! Mert ezt mondja a MEGVÁLTÓ:

24,34 Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
24,35 Az ég és a föld [rész 5,18. Luk. 21,33.] elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.


Igen, mindenki láthatta, hogy sok ország a világtörténelem során létrejött, és sok ország elmúlt, megszűnt létezni. Ezt nem lehet megcáfolni, mert mindenki láthatja ezt. A 20-dik század, és a 21- század is erről szólt. A meglévő országok területei is átalakultak, megváltoztak. Erre épen itt van a példa a MAGYAROK ORSZÁGA, mely határainak egésze átalakult 1920-ban, egy nemzetközi döntés értelmében. Na de, ez nem volt nekik elég, a maradék országban sem tudtak megfelelő módon élni, és Istennek tetszően viselkedni, a TÖRVÉNYT nem ismerték meg.

Ezért jött a hanyatlás! Hitvány lett a nép, ezért hitvány vezetőt kapott. Amilyen a mosdó, olyan a törölköző is. Hasonlatos a magyar nép a vezetőihez, saját maga tükörképe, saját magát ábrázolja, láttatja. De megmondatott JÉZUS KRISZTUS szájából, hogy MINDEN NÉP, NEMZET, MELY MEGHASONLIK ÖNMAGÁVAL ELPUSZTUL, ÉS NEM MARAD MEG!

A MAGYAROK országában olyan szörnyű állapotok uralkodnak, mely ISTENNEK NEM TETSZŐ! A TÖRVÉNYT amely ISTENTŐL származik, a SZENTÍRÁSBAN került leíratásra nem tartották be, nem ismerték meg. Ha pedig nem ismerik a törvényt, akkor megtartani sem tudják azt. Ha nem értik, sőt nem ismerik az ÚR JÉZUST, akkor azt sem ismerik aki őt küldte, és azt sem tudják, hogy mit tanított Ő, akit MEGVÁLTÓNAK hívnak!

A MAGYAROK országában NINCS MEGTARTVA A TÖRVÉNY! A MAGYAROK országában ez miatt nem érvényesülnek az ALAPVETŐ EMBERI JOGOK, az ÉLETHEZ VALÓ JOG, a SZABADSÁGJOGOK, a VALLÁS GYAKORLÁSÁNAK a joga. Nem lehet ebben az országban MÉLTÓSÁGTELJES ÉLETET ÉLNI. Nem lehet, mert a TUDÁS, A JÓAKARAT, A SZERETET EL VAN FOLYTATVA! Továbbá az emberek életkörülményei is egyre rosszabb feltételek között van. Ahogy MOLNÁR F. ÁRPÁD úr elmondta, hogy INDOKOLATLANUL FELESLEGESEN van ilyen alacsonyan tartva az életminőség ebben az országban. Mely’ súlyos BELÜGYI GONDOKAT OKOZ A KÖZELJÖVŐBEN! Abban az esetben, ha ez nem változik meg, akkor nagy az esélye annak, hogy POLGÁRHÁBORÚBA sodródik bele az ország!

Ezt meg kell akadályozni, mert a HÁBORÚ, a FEGYVER az minden körülmények között ÉLET ELLENES, a háború egyenlő a PUSZTÍTÁSSAL, a GYILKOLÁSSAL. Aki pedig megvallja az ÚR JÉZUST a szívében, elhatárolódik ettől, mert az EMBERI ÉLET AZ KINCS, nincs joga egy embernek sem ahhoz, hogy másik embertársát megölje, vagy bántalmazza! Ebben az országban, melyet jelen pillanatban még MAGYARORSZÁG néven jelölnek meg, NINCS MEGFELELŐ ÉLETMINŐSÉG, sem ERKÖLCSI, MORÁLIS, VALLÁSI értelemben, sem pedig GAZDASÁGILAG nem biztosítottak a feltételek ehhez.

2012 évet írunk, eljutott a MAGYAROK ORSZÁGA oda, hogy SAJÁT MAGUK, és a vezetőik NEM KÉPESEK AZ ORSZÁG MŰKÖDTETÉSÉRE. Sem TÖRVÉNYILEG, sem pedig GAZDASÁGILAG! A MAGYAR ÁLLAM nem tudja ellátni a feladatait, GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL nem képes önellátásra, nem képes arra, hogy a MAGYAR ÁLLAM TERÜLETÉN ÉLŐ LAKOSSÁG SZÁMÁRA MÉLTÓSÁGTELJES ÉLETET, ÉLETKÖRÜLMÉNYEKET BIZTOSÍTSON. Külső tényezőket, más államokat, gazdasági tömörüléseket kell igénybe venni ahhoz, hogy a MAGYAR ÁLLAM FINANSZÍROZHATÓ LEGYEN. A MAGYAR ÁLLAM működésére, működésének fenntartására KÜLSŐS PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGET KELL IGÉNYBE VENNI, csak így biztosítható az ország alapvető ellátása, minden tekintetben, ÉLELMEZÉS, EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÁS, IGAZSÁGÜGY, és minden más szektor.

Jelen pillanatban sincs ÖNÁLLÓ MAGYAR ÁLLAM, ez csak illúzió, és csupán papírforma szerint létező ország. Ezért javaslatot teszünk arra, hogy a NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK ÉRTELMÉBEN, A MAGYAR ÁLLAM, ÉS A MAGYAR ÁLLAM TERÜLETÉN ÉLŐ LAKOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL INTÉZMÉNYESÍTETTEN MEGVALÓSULHASSON A MAGYAR ÁLLAM FELSZÁMOLÁSA.

Ennek előfeltétele az, hogy a "jelenlegi MAGYAR ÁLLAM területén" élő teljes lakosság JOBB ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT BIZTOSÍTANI KELL. Az a HATALOM, mely képes arra, hogy a MAGYAR ÁLLAM területén élő lakosság ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT JELENTŐSEN JAVÍTANI TUDJA, a minden ember vele született szabadságjogait érvényesíteni tudja az hivatalos formában is irányítsa ezt a népet, és ezt a területet, melyen az itteni lakosság él.

Kizárólag az a hatalmi potenciál képes erre, amelyik az EMBERI JOGOKAT, ÉLETHEZ VALÓ JOGOT, EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ, MÉLTÓSÁGTELJES ÉLETHEZ VALÓ JOGOT, SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS JOGÁT, SZÓLÁSSZABADSÁG, SAJTÓSZABADSÁG JOGOKAT, NYELVHASZNÁLATI JOGOKAT, KULTURÁLIS JOGOKAT BIZTOSÍTANI TUDJA!

A MAGYAR ÁLLAM 2012-ben lesüllyedt olyan alacsony szintre, hogy a területén élő lakosság számára az alapvető jogokat, és FELTÉTELEKET sem képes biztosítani. TÖBB TÍZEZER HAJLÉKTALAN A MAGYAR ÁLLAM TERÜLETÉN, ÉHEZŐ EMBEREK, FAGYHALÁLOK, GYERMEK ÉHEZÉSEK, EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZEOMLÁSA, SAJTÓSZABADSÁG, FÜGGETLEN SAJTÓ MEGSZŰNÉSE, VALLÁS SZABADSÁG, SZÓLÁS SZABADSÁG, SZABAD VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS TELJES MEGSZÜNTETÉSE, TOTÁLIS KORLÁTOZÁSA!

A MAGYAR ÁLLAM nem képes ellátni azokat a feladatköröket, melyek annak lehetőségét biztosítják, hogy a MÉLTÓSÁGTELJES ÉLET LEHETŐSÉGE, FELTÉTELE RENDELKEZÉSRE ÁLLJON.  A jelenlegi "magyar kormányzat" kizárólagosan külföldi segítséggel képes talpon maradni, ha ezt nem kapja meg, akkor összeomlik. Államcsőd következik be, mely a jelenlegi súlyos helyzetben, életkörülmények között akár VÉRRONTÁSBA, POLGÁRHÁBORÚBA is átcsaphat.

Ezt minden eszközzel meg kell akadályozni, mert a legdrágább kincs az EMBERI ÉLET, és azt minden körülmények között védeni kell. Az EMBERI ÉLETET, EMBERI ERŐFORRÁST, SZELLEMI ÉS FIZIKAI JAVAKAT MEG KELL VÉDELMEZNI.

Erre nem képes a MAGYAR KORMÁNY, ezért NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGET KÉRÜNK AHHOZ, hogy a MAGYAR ÁLLAMOT INTÉZMÉNYESÍTETTEN FELSZÁMOLJÁK, kizárólagos NEMZETKÖZI SZERVEK, ÁLLAMOK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSA ÉRTELMÉBEN, melyet a MAGYAR KORMÁNY EL KELL HOGY FOGADJON. Mert nincs más lehetősége, ugyanis SAJÁT MAGA nem képe ellátni a feladatait, és nem képes több millió ember ÉLETMINŐSÉGÉT, ÉLETVÉDELMÉT ellátni.
Olyan HATALOMNAK kell ezt a feladatot ellátni, amelyik képes több millió ember MÉLTÓSÁGTELJES ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT BIZTOSÍTANI úgy, hogy az ÖSSZES EMBERI JOG ÉRVÉNYESÜLNI TUD.

A magyar állam már az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI FELADATKÖRÖKET,  és a SAJTÓ SZÓLÁSSZABADSÁG JOGOKAT, FELADATKÖRÖKET SEM KÉPES ELLÁTNI.

Úgy kell a MAGYAR ÁLLAMOT VÉGLEG FELSZÁMOLNI, ahogy 1920 június 4. TRIANONI NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK ÉRTELMÉBEN törvényben meghatározott módon minden nemzet előtt a MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELŐI aláírták a NEMZETKÖZI DÖNTÉSEK ÉRTELMÉBEN A TÖRVÉNYEK JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT. Megtámadhatatlanul, megváltoztathatatlanul! Ez így volt egészen idáig, hiszen a mai napig az 1920. június 4-én nemzetközi döntések értelmében meghozott törvények szerint van a MAGYAR HATÁR. Melyet a BÉCSI DÖNTÉSEK alkalmával ismételten visszaállítottak, és megerősítettek.

A HÍRHÁTTÉR javaslatot tesz arra, hogy NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKEK ELŐTT vizsgálják meg a jelenlegi MAGYAR ÁLLAM BERENDEZKEDÉSÉT, és mérlegeljék, hogy a MAGYAR ÁLLAM működtetésének biztosítása milyen KOCKÁZATI TÉNYEZŐT jelent Európára, a VILÁGRA, és a környező népekre nézve. Ezt ki kell elemezni, és mérlegelni kell azt is, hogy szükség van e arra, hogy NEMZETKÖZI TŐKÉBŐL FINANSZÍROZZANAK egy olyan állam működtetését, mely NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT A TÉRSÉGRE NÉZVE! De ennél jóval szörnyűbb a helyzet, mert a jelenlegi MAGYAR ÁLLAM területén élő lakosságra is hatalmas veszélyt jelent ez a mostani állapot. Ezért meg kell változtatni, mert ez így nem tartható fent sokáig. A LAKOSSÁG ÉLETE VESZÉLYBEN VAN, KATASZTRÓFA HELYZET ÁLL FENT, RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT JELENTETTÜNK BE, de ezt már több alkalommal is megtettük.

HÍRHÁTTÉR videó anyagban 2010 évben készített egy dokumentumfilmet melynek címe: A MAGYARSÁG GYÁMSÁG ALÁ HELYEZÉSE. Ez a film tartalmi szempontból szorosan összefügg azzal az anyaggal melynek a címe: Háború a szegények ellen! - Orbán, Lázár, Kocsis Máté tovább írják a Sátán evangéliumát! A másik pedig: A Despotizmusra készülnek - HÍRHÁTTÉR-Gyorsfilm Orbán Viktorról és bűnbandájáról. Ezeknek az anyagoknak a gondolatmenetéből következik az a VIDEÓ anyagunk, melynek címe: Az állampolgárság visszaadása - És a Befejezett Történelem.

Ez úton is kérjük IZRAEL ÁLLAM és az USA ÁLLAM vezetését, hogy a mostani anyagunkat elemezzék ki, és ehhez szükséges az is, hogy az előbbiekben megnevezett három filmünket megnézik tartalmi mondanivalóját kielemezik!

Látható, ezekben az anyagokban már jóval előre el lett mondva a történelmi folyamatok egésze a MAGYARSÁG vonatkozásában. Nem érhette az EURÓPAI UNIÓT váratlanul a mostani helyzet. Sajnálatos módon mégsem cselekedett semmit sem, ennek az lett a következménye amit előre megmondtunk.

Most ismételten kérjük, hogy mihamarább cselekedjenek, mert ha ezt ismételten elmulasztják, annak SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI LESZNEK, és sok életet, sok ártatlan életet fog követelni. Már most is rengeteg a halott, mely a MAGYAR ÁLLAM miatt következett be. Válsághelyzet van MAGYARORSZÁG BELÜGYEIBEN, de ezt mindenki tudja, ezért kérünk minden országot az Európai unióban, és Európán kívül is, hogy az EMBER ÉLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN mihamarább kezdeményezzenek lépéseket tenni. Magyarország egy puskaporos hordó, ( Molnár F. Árpád úr ) briliáns meglátása, megfogalmazása, ami azt jelenti, ha itt felrobban a puskaporos hordó, az beláthatatlan következményeket okoz EURÓPÁBAN is, sőt a VILÁGRENDSZERRE nézve is.

Jelen pillanatban a "mostani MAGYAR ÁLLAM  területén" élő lakosság legsürgősebb érdeke, hogy STABILIZÁLÓDJON A HELYZET, JAVULJON AZ ÉLETSZÍNVONAL, JAVULJON AZ ÉLETMINŐSÉG, JAVULJON A KÖZBIZTONSÁG, A BELÜGYI HELYZET STABILIZÁLÓDJON, az EMBERI JOGOK, EMBERI MÉLTÓSÁGJOGOK, SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS, SZÓLÁSSZABADSÁG, SAJTÓSZABADSÁG JOGOK ÉRVÉNYESÜLJENEK!

De ez nem csak a MAGYAR ÁLLAM területén élő lakosság érdeke, hanem a KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK érdeke, és egész EURÓPA elemi érdeke!

Ahogy már többször KÉRELMEZTÜK, hivatalos szerveknél, NEMZETKÖZI SZERVEKNÉL IGÉNYELTÜK, hogy POLITIKAI ÜLDÖZÉS MIATT ARRA KÉNYSZERÜLTÜNK, HOGY MENEDÉKJOGOT KÉRJÜNK. MENEDÉKJOGRA SZORULUNK RÁ.  Nem lehet azt mondani, hogy erre hónapokat kell várni, vagy esetleg éveket, mert most épen volt egy gyakorlati eset erre, mégpedig az JULIJA VOLODIMIRIVNA TIMOSENKO férje megkapta soron kívül a POLITIKAI HELYZET MIATT a MENEDÉKJOGOT CSEHORSZÁGBAN!

A HÍRHÁTTÉR keresztyénjeinek sokkal rosszabb a helyzete, sokkal sürgetőbb a helyzet, ennek ellenére érdemben mégsem tájékoztattak eddig bennünket! Mi ennek az oka!???

A HÍRHÁTTÉR keresztyénjei esetében mindenki tudja a POLITIKAI OKOKAT, A POLITIKAI ÜLDÖZTETÉST, A KERESZTYÉN ÜLDÖZTETÉST, MÉDIA ÜLDÖZTETÉST.  Esetünkben KERESZTYÉNÜLDÖZÉSBEN, MÉDIA MEGSEMMISÍTÉSBEN, KONCEPCIÓS PEREKBEN NYILVÁNUL MEG leglátványosabban a POLITIKAI ÜLDÖZTETÉS. Továbbá a TITKOSSZOLGÁLATOK által, és az ÁLLAM VEZETÉSE által ismert ECHELON fegyverekkel kivitelezett üldöztetés, egészségkárosítás, tartós, folytonos életminőség rombolás! De ezt is tudja mindenki, hogy ECHELON – technológiákkal BESUGÁROZNAK bennünket. Az ISTEN SZERETŐ KEDVESSÉGE MEGAKADÁLYOZZA AZT, HOGY MEGÖLJENEK BENNÜNKET, mert ha hozzánk férnének, akkor már régen megtették volna ezt!

Erről is tud az egész föld bolygó, csak az állati sorban tartott, állati életminőségben, értelmi minőségben tartott LAKOSSÁG NEM TUD SEMMIT SEM. De ez is be lett jelentve előre, hogy ez végig így lesz, az összeomlásig. A lakosság lesz a legutolsó aki megtudja, hogy mit művelnek a "választott vezetőik" >>>

A HÍRHÁTTÉR kezdeményezi, mert szükséges, hogy NEMZETKÖZI NAGYHATALMI MEGÁLLAPODÁSOK ÉRTELMÉBEN MEGSZÜNTESSÉK A JELENLEGI MAGYAR ÁLLAMOT, ÉS AZ ÖSSZES TEVÉKENYSÉGÉT. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hiszen a NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG azaz az egykori "NDK" is nagyon rugalmasan, könnyedén, gyorsan, zavartalanul meg lett szüntetve, Épen olyan demokratikusan, mint ahogy létrehozták az egykori CSEHSZLOVÁKIÁBÓL leszakítva a SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGOT, illetve a CSEH KÖZTÁRSASÁGOT. Ami azóta is működik, sőt a SZLOVÁK lakosság még jobban is érzi így magát, épen úgy, ahogy a CSEH fél is sokkal több előnyt kovácsolt a szakadásból.

De ez a folyamat ment végbe az egykori JUGOSZLÁV ÁLLAMBAN is, mely  "független, önálló országokra szakadt", melyben jobban járt mindenki, erről hivatalos nyilatkozatokban a HORVÁT ÁLLAMOT, és a HORVÁT lakosságot célszerű megkérdezni, mert egyértelmű, hogy mindenki számára előnyös lett a mostani helyzet!

Nem lenne ez más képen MAGYARORSZÁG esetében sem! NAGYHATALMI, NEMZETKÖZI RÉSZVÉTEL MELLETT MEG KELL HOZNI A DÖNTÉST! Elsődlegesen figyelembe véve az EMBERI JOGOKAT, EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ, ÉLHETŐ ÉLET MINŐSÉGHEZ VALÓ JOGOKAT. SZABADSÁGJOGOKAT, VALLÁSI SZABADSÁGJOGOKAT!

Melyeket NEM TUDOTT BIZTOSÍTANI A MAGYAR ÁLLAM AZ ITT ÉLŐ BÉKÉS NÉPEKNEK! Ezért felül kell vizsgálni a "működési létjogosultságát" a MAGYAR ÁLLAMNAK!

Az elsődleges nézőpont, a legfontosabb kritérium az EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE, ÉS A SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS JOGA, SZÓLÁS – SAJTÓ SZABADSÁG JOGOK!

11,20 Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg:
11,21 Jaj néked [Luk. 10,12-15.] Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, [Jón. 3,6.] rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
11,22 De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.
11,23 Te is [rész 4,13.8,5.9,1.] Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.
11,24 De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb [rész 10,15.] dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
11,25 Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat [Luk. 10,21. 1 Kor. 1,26- 29.] adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
11,26 Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.
11,27 Mindent [rész 28,18. Luk. 10,22. Ján. 3,35.17,2 Fil. 2,9.] nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
11,28 Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és [rész 12,20. Jer. 31,25.] én megnyugosztlak titeket.
11,29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
11,30 Mert az én igám gyönyörűséges, és az [Ján. 5,3.] én terhem könnyű.


A SZENTÍRÁS törvényei, a MEGVÁLTÓ KRISZTUS szavai, mely maga a törvény, az élő törvény! Az örökkön örökkévaló törvény! Mert országok voltak, vannak, és mindama napig lesznek, amíg a VILÁG EL NEM MÚLIK! Mert a VILÁG ELMÚLÓBAN VAN, de az én szavaim mindörökkön örökké megmaradnak! Ezt mondja az MEGTARTÓ KRISZTUS!

Kérem az ő nevét, kérem, hogy segítsen nekem abban, hogy MINDENKI MEGISMERJE AZ Ő SZAVÁT, AZ Ő TÖRVÉNYEIT. Kérem őt, a MEGVÁLTÓT, hogy mindaz a hatalom, és erő, mely útjában áll ennek, az legyen félreállítva, megszüntetve! Az IGAZSÁGNAK mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie! Ezt nem akadályozhatja meg MAGYARORSZÁG sem, mert ha útjában áll az ISTENNEK, akkor beláthatatlan következményekkel kell szembenéznie!

Jézus feddeni kezdte azokat a városokat, ahol NEM TARTOTTÁK MEG A TÖRVÉNYT, NEM FOGADTÁK MEG A JÓ SZÓT. Elmondta, hogy milyen sors vár arra a városra, arra az országra, amelyik SZEMBESZÁLL, vagy ELFORDUL az ISTENTŐL!

Az lesz, amit a SZENT ATYA akar! Kérem a KRISZTUST, hogy használjon engem az ATYA tetszésére, örömére! Mert a népeknek meg kell ismernie ŐT, a VILÁG VILÁGOSSÁGÁT. Mert ISTEN A VILÁGOSSÁG, és nincs Őbenne semmi sötétség! Mert minden ami tőle van az jó, és minden, ami nem tőle van az rossz!

13,11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.
13,12 Mert [rész 25,29. Márk. 4,25. Luk. 8,18.19,26.] a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.
13,13 Azért szólok velök példázatokban, mert [5 Móz. 29,3.] látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
13,14 És beteljesedék rajtok Ésaiás [Ésa. 6,9.10.] jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:
13,15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
13,16 A ti szemeitek [Luk. 10,23.24.] pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
13,17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.


Magyarok! Nézzetek magatokba, vajon ti értitek a TÖRVÉNYT, tudatosul bennetek a JÓ SZÓ, A KRISZTUS TANÍTÁSA, mely attól való, aki őt küldte!

Nézzetek körül, nézzétek meg magatok mivé lettetek! Ha van szemetek látni fogjátok, ha van fületek hallani fogjátok, és megértitek! Azok akik kívülről szemlélnek benneteket, és van képességük ahhoz, hogy LÁTVÁN LÁSSANAK, HALLVÁN, HALLJANAK, ÉS ÉRTSENEK IS, megtudják mondani, hogy nagyon rossz úton jártok. Erről az útról le kell térni, mert ez a széles út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta!

Nézzétek meg, mi van körülöttetek, nézzétek meg, mivé lettetek, és ha meglátjátok, akkor már sokkal közelebb kerültetek az ISTENHEZ!

Csak a jót akarom nektek! Nincs bennem semmi rossz szándék, nincs bennem rosszindulat, hogy is lehetne, hiszen ezt mondja a mi KRISZTUSUNK!

13,57 És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: [Ján. 4,44.] Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.
13,58 Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt.


Miért nem látjátok meg! Lássatok, lássatok! Mert tisztesség nélkül vagyok itt, nem becsültök engem! Jót akarok nektek, és jó dolgokról beszélek, de ti nem fogadjátok meg a szót! Ezért tévelyegtek! Ismerjétek meg az ÚR JÉZUST, és minden megvilágosodik számotokra!

21,41 Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, a kik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.
21,42 Monda nékik Jézus: [Zsolt. 118,22.23. Csel. 4,11. Róm. 9,33. 1 Pét. 2,6- 8.] Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
21,43 Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.
21,44 És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik [Dán. 2,34.35.44.45.] reá, szétmorzsolja azt.
21,45 És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.
21,46 És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát.


Elvétetik attól a néptől az Isten országa aki nem méltó rá, és olyan népnek adatik, amelyik megtermi annak gyümölcsét!
Akinek van füle, hallja meg, és értse ezeket a szavakat!

Mert mondom bizony nektek! Hogy a keresztyének NEM NEMZETEKBŐL VALÓK, ezt az ÚR JÉZUS kinyilatkozta, elmondta, ezért az igaz keresztyének nem akarnak állampolgárságot sem! A JÉZUS KRISZTUS KÖVETŐI a jót akarják, és az örömhírt akarják hirdetni. Ezt akadályozza meg az ÁLLAM! Ezért üldözi a KERESZTYÉNEKET! Nem vagyok nemzetből való, de mondok még mást is, NEM VAGYOK A VILÁGBÓL VALÓ, BENNE ÉLEK A VILÁGBAN, DE NEM VAGYOK RÉSZES NEKI!

Döntse el mindenki, hogy mi a nagyobb, az ISTEN HATALMA, vagy "Magyarország"! Kinek kell hát engedelmeskedni??? Mert megíratott, hogy ISTEN TÖRVÉNYEIT KÖVESD, A MEGVÁLTÓBAN BÍZ, mert benne van a remény, Ő az élet, az élet forrása, aki benne bízik, még ha meg hal is élni fog!

Magyarország! Te nem tudod táplálni élettel a folyókat, a völgyeket, a hegyeket! Mi vagy te Magyarország??? Hogy gondolod azt, hogy ellene mondasz annak, amit az ÚR kér az ő lojálisaitól! Milyen jogot formálsz te arra, amihez semmi közöd sincs! Mert megmondatott, hogy ad meg az ISTENNEK ami az ISTENÉ, és a császárnak ami a császáré!

Az én életem nem a tiéd! Nekem már nincs más kincsem, csak a LELKEM! Azt pedig soha nem kapod meg MAGYARORSZÁG! Ha kell, akkor söpörjön el az ISTEN haragja egy lélekért, de azt nem kapod meg, mert az NEM A TIÉD! Soha nem volt az, és nem is lesz az soha!

Megadtam a "császárnak" ami a császáré, mert minden földi javam odalett! De ha kell a maradékot is beszolgáltatom! Beszolgáltatom! MAGYAR ÁLLAM! Küldj hivatalos iratot, és én összeírom az összes maradék ingóságomat, és beszolgáltatom! Hogy megadjam mindazt, ami a császáré!

De más nincs, és más nem lesz! Mert a LELKEM, az ÉLETEM nem illet meg téged! Magyarország! Az életet nem te adtad! Az élet, mely itt fogant nem tőled van, ezért nincs jogod uralni. Hatalmaskodni az felett! KIFUTOK BABILONBÓL! KIFUTOK BABILONBÓL, mert nem akarok részesedni annak csapásaiból! Nem akarok, mert a TÖRVÉNY KIMONDJA EZT! Milyen jogon formálsz te énrám uralmat! NEM VAGYOK ÉN A MAGYAR ÁLLAMNAK A TULAJDONA, SEM PEDIG ALÁRENDELTJE!

Nem vagyok a MAGYAROKNAK, SEM A MAGYAR ÁLLAMNAK ALÁRENDELVE! Istennek engedelmeskedek, nem pedig neked "magyar állam"! Hol leszel te már Magyarország, mikor még mindig ÉLŐ ÖRÖK TÖRVÉNY lesz az ISTEN SZAVA! Hol voltál te még Magyarország, mikor az ISTEN TÖRVÉNYEI MEGALKOTÁSRA KERÜLTEK! De még akkor sem léteztél, mikor MEGÍRÁSRA KERÜLTEK TÖRVÉNYEK! Sehol nem voltál, sehol nem voltál, és most sem vagy sehol sem!...

Magyarország!

Kinek köszönheted azt, hogy tavaszi eső öntözi a termést, lágy szellő simogatja a tájat??? Kinek köszönheted az ÉLETET ADÓ VIZET, és NAPFÉNYT??? 

Mert nem te hoztad létre azt! Nem te teremtetted az eget kékre, a füvet zöldre! Akkor hogy jössz te ahhoz Magyarország, aki az Isten kegyelméből létezik még mindig, hogy számon kérd Isten útjait?!

Te nem kérheted számon az ISTENT! És nem rendelkezel azok felett sem hatalommal, akik ISTENNEK elkötelezték magukat, JÉZUS KRISZTUSNAK feltétel nélküli engedelmességgel!

Magyarország!

Milyen törvényekre hivatkozol, az ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL kapcsolatosan? Mikor még az ALKOTMÁNY sem időtálló, nem örök érvényű, és hamar korszerűtlenné válik! Mennyivel inkább felsőbbrendű az ISTEN TÖRVÉNYE, AZ ISTEN SZAVA, mely az ÉLŐ SZENTÍRÁS! Az IGE, amely ÉL, mert ÉLET VAN BENNE!  A MEGÍRÁSA PILLANATÁTÓL ÉRVÉNYBEN VAN, ÉS KORSZERŰ, IDŐSZERŰ, mert TÖKÉLETES, KIVÁLÓ az minden szempontból! Bizonyítja az ISTEN HATALMÁT, EREJÉT, NAGYSÁGÁT, és TÖKÉLETESSÉGÉT!

Magyarország! Törvényre hivatkozol "állampolgársági ügyben", mikor maga az ország sem időtálló, és mulandó, sőt elmúlóban van! Nincs ország, sem világi törvény, amely akár csak egy vesszőben, vagy inótában megközelíthetné az ISTEN ALKOTÁSÁT!  Az örök érvényű TÖRVÉNYT!

Nem kell hogy elengedd a keresztyéneket! Szabad akarat, döntés illet meg mindenkit a SZENT ATYA szerető kedvessége által! Szabad döntéshozás! De ez magával vonja a következményeit is! A döntés az egyúttal felelősség is! Azért jutott el ide a MAGYAR NÉP, mert nem a jó úton járt, és nem a TÖRVÉNYT követte! Szabad akaratból dönthetett, és rosszul döntött! Ezért viseli a döntéseinek következményét, súlyát, terhét hordja, nyögi!

Most itt van egy újabb döntés! Az ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÉRDÉSE! A keresztyének nem tolakodnak, a keresztyének kérnek, mert a keresztyének még az ellenséget sem gyűlölik, hanem szeretik. Mert Jézus urunk megparancsolta nekünk, szeressétek még az ellenségeiteket is! Mert miben érdem nektek az, ha csak azokat szeretitek, akik benneteket szeretnek!? Hát nem ezt teszik a vámszedők is???

A KERESZTYÉNEK jót akarnak! Nem akarják azt, hogy ISTEN törvényei ellen bárki is bűnt kövessen el. Azt akarják, hogy mindenki megismerje a MINDENHATÓ SZENT ATYA akaratát, szerető kedvességét! Nem akarjuk, hogy bárki is bűnbe essen, ez miatt büntetésben részesüljön!

AZ ISTEN szerető kedvessége hosszú tűrő! Ezért továbbra is kérjük, hogy rendkívüli hatállyal jelentkezzen BEFOGADÓ NEMZET. Aki örömmel fogadja az ÖRÖMHÍRT, és méltónak találtatik rá! Ezért kérjük a MENEDÉKJOGOT! Továbbiakban szeretnénk az ÁLLAMPOLGÁRSÁG visszaadását! Bár a KERESZTYÉNEK lemondtak róla, csak ezt nem  veszi figyelembe az ÁLLAM! Nem veszi figyelembe MAGYARORSZÁG!

Kértünk valamit MAGYARORSZÁG! Ha megtagadásra kerül a szép szó! Akkor viselje az ország, és a nemzet a döntései, szabad akaratának következményeit! ISTEN mindent lát, és a HATALMAS ereje semmivel össze nem hasonlítható! Magyarország! A keresztyének kértek valamit!

Jézus pedig ezt tanította a népeknek! Aki hozzátok fordul és kér tőletek, attól ne forduljatok el! Ne tagadjátok meg tőle a segítséget! A jó tetteitek pedig épen úgy számon vannak tartva, mint a gonoszságaitok!
A bűnök pedig számon kéretnek rajtatok! Az idő egyre közelebb van!


Felelős szerkesztő:  TITÁN Soós József       06 20   298  95  46
Kelt.: Magyarország, Kapuvár, Sopron       2012. 10. 11.   szerda    12 óra 30 perc

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.